Vključevanje deležnikov

Zavzemamo se za korektno in uravnoteženo sodelovanje ter dvosmerno komunikacijo s svojimi deležniškimi skupinami. Mednje štejemo delničarje, zavarovalce oz. zavarovance, državne in nadzorne organe, zaposlene, dobavitelje in upnike, analitike, medije ter lokalne in širše skupnosti. 

Pri uresničevanju svojega poslanstva prepoznavamo in spremljamo potrebe in interese deležnikov preko spleta medsebojnih odnosov na strateški in operativni ravni. Tako krepimo razumevanje med posameznimi skupinami deležnikov in zavarovalnico ter povečujemo medsebojno zaupanje. 

V spodnji tabeli prikazujemo način vključevanja deležnikov in izpostavljene teme.

Deležniki
Oblika vključevanja
Ključne teme/interes

Stranke/zavarovanci

 • Osebni stik z zavarovalnim zastopnikom in posrednikom
 • Elektronska pošta
 • Mnenjske ankete
 • Spletna mesta
 • Blogi, družbena omrežja
 • Televizijski, časopisni in radijski oglasi
 • Zbiranje pritožb in pohval
 • Mobilne aplikacije
 • Hitra izplačila odškodnin
 • Dobro razmerje med ceno in kakovostjo zavarovanj
 • Ugodnosti za stalne stranke
 • Zanesljivost in zaupanje v zavarovalnico
 • Nizke premije
 • Izkušnje na trgu
 • Prijazen odnos do strank
 • Inovativnost zavarovalnih produktov in storitev
 • Varovanje osebnih podatkov

Zaposleni

 • Osebni stiki 
 • Elektronska pošta
 • Sodelovanje pri upravljanju (Svet delavcev, sindikati, predstavniki zaposlenih v nadzornem svetu)
 • Merjenje organizacijske klime
 • Program Triglav.smo
 • Interni časopis Obzornik
 • Interne prireditve, športno-
  rekreacijski dogodki za zaposlene
 • Plačni sistem in nagrajevanje uspešnosti
 • Sistem napredovanja
 • Obveščenost o spremembah v podjetju
 • Odnosi med zaposlenimi
 • Razmerje med zasebnim in poklicnim življenjem
 • Izobraževanje in dodatno usposabljanje
 • Varnost in zdravje na delovnem mestu

Imetniki delnic/ Investitorji

 • Skupščine delničarjev
 • Objave na spletnem mestu www.triglav.eu in SEOnet Ljubljanske borze vrednostnih papirjev
 • Elektronska pošta
 • Medletna in letna poročila
 • Prezentacije za investitorje
 • Investitorske konference, posamični sestanki
 • Poglobljene informacije o poslovanju in položaju Skupine
 • Finančni rezultat/finančna učinkovitost
 • Poslovna strategija in načrti
 • Dividendna politika in donosi
 • Družbena odgovornost

Regulatorji

 • Poročila Agenciji za zavarovalni nadzor (AZN)
 • Redni pregledi inšpekcijskih organov in organov nadzora
 • Revizije pooblaščenih revizorjev
 • Zagotavljanje kapitalske ustreznosti 
 • Varnost zavarovancev oz. uporabnikov zavarovalnih storitev
 • Učinkovit sistem upravljanja tveganj
 • Skladnost zavarovalnih storitev in produktov
 • Izpolnjevanje obveznosti javne družbe

Dobavitelji in upniki

 • Razpisi in natečaji
 • Sestanki z dobavitelji
 • Elektronska pošta in elektronsko poslovanje
 • Dolgoročno sodelovanje
 • Zanesljivost plačil
 • Nadgradnja obstoječega sodelovanja
 • Dobavni roki, cene storitev in blaga 
 • Dobava do okolja bolj prijaznih materialov
 • Brezpapirno sodelovanje

Skupnosti

 • Sklepanje partnerstev z neprofitnimi organizacijami in vzgojno-izobraževalnimi ustanovami ter izvedba skupnih projektov
 • Razpisi za dodeljevanje sredstev za sponzorstva in donacije
 • Neposredni stiki z lokalnimi odločevalci
 • Prometna varnost
 • Požarna varnost
 • Sofinanciranje projektov kulturnih, športnih in humanitarnih organizacij
 • Infrastrukturna vlaganja
 • Dostopnost do storitev za osebe z različnimi vrstami invalidnosti
 • Finančna pismenost

Mediji

 • Sporočila za javnost 
 • Novinarske konference
 • Odgovori in pojasnila 
 • Pregledne informacije o poslovanju, dogodkih in spremembah v Skupini Triglav


Prikaz pomembnosti vsebin za deležnike in Skupino Triglav