Upravljanje s tveganji

  • Uspešno smo zaključili prilagajanje integriranega sistema upravljanja tveganj v Zavarovalnici Triglav in Skupini Triglav zahtevam Solventnosti II.
  • Razpoložljivi kapital je Zavarovalnici Triglav in Skupini Triglav v letu 2015 v vsakem trenutku omogočal izpolnjevanje kapitalskih zahtev v skladu z novo zakonodajo. Zavarovalnica Triglav in Skupina Triglav tudi v novi zakonodaji Solventnost II ohranjata ustrezno visoko kapitalsko ustreznost.
  • Nadaljevali smo celovito in konservativno upravljanje tveganj.

Z letom 2016 je v veljavo stopila nova zakonodaja Solventnost II, ki v zavarovalništvo vnaša nov koncept upravljanja zavarovalnic in skupin, zajet v treh sklopih oziroma stebrih:

  • Zahtevana raven kapitala mora odražati profil tveganj, ki se jim posamezna zavarovalnica oziroma skupina pri svojem poslovanju izpostavlja.
  • Vzpostavljen mora biti učinkovit sistem upravljanja tveganj, ki je sposoben identificirati in ovrednotiti vpliv poslovnih odločitev na profil tveganj, kapital in finančno stanje družbe.
  • Predpisano je podrobno poročanje nadzorni agenciji in javnosti o tveganjih, ki se jim zavarovalnica izpostavlja, ter na tej osnovi ocenjeni kapitalski ustreznosti.

V Zavarovalnici Triglav, matični družbi Skupine Triglav, smo v letu 2015 v okviru projekta Solventnost II uspešno zaključili predvidene razvojne aktivnosti in priprave na uveljavitev sprememb zakonodaje:

  • V sklopu prvega stebra smo na kvantitativnem področju uspešno pripravili izračune kapitalske ustreznosti Zavarovalnice Triglav in Skupine Triglav na presečna datuma 31. 12. 2014 in 30. 9. 2015. Za ta namen se je vzpostavil tako proces rednega izračunavanja zavarovalno-tehničnih rezervacij za namen kapitalske ustreznosti, kakor tudi proces vrednotenja naložb in drugih bilančnih postavk v skladu z zahtevami Solventnost II. V letu 2015 smo izpeljali nadgrajen proces lastne ocene tveganj in solventnosti za Zavarovalnico Triglav in Skupino Triglav. Iz ocene izhaja ugotovitev, da Zavarovalnica Triglav in Skupina Triglav razpolagata z zadostno višino razpoložljivega kapitala, ki jima je v preteklem letu v vsakem trenutku omogočal izpolnjevanje kapitalskih zahtev Solventnosti II. 
  • Vzpostavili smo zahtevam Solventnosti II prilagojen sistem upravljanja tveganj, ki je sposoben identificirati in ovrednotiti vpliv poslovnih odločitev na profil tveganj, kapital in finančno stanje Zavarovalnice, ki bo služil boljšemu poslovanju zavarovalnice, podrejeno pa omogočal izpolnjevanje zakonodajnih zahtev. V procesu nadgradnje so bili posodobljeni interni akti upravljanja tveganj za posamezne vrste tveganj, v katerih so podrobno opredeljene pristojnosti, odgovornosti ter načini merjenja in spremljanja posameznih vrst tveganj. Spremenjen odnos med tveganji in donosnostjo posameznih produktov smo upoštevali pri oblikovanju našega portfelja, ki je ustrezno uravnotežen in zagotavlja dolgoročno finančno stabilno ter donosno poslovanje Zavarovalnice. Sistem upravljanja tveganj Skupini Triglav omogoča celovit pregled nad koncentracijo tveganj v Skupini in tveganj, povezanih s posli znotraj Skupine. 
  • Zagotovili smo pogoje za poročanje nadzornim organom, ki je spremenjeno predvsem v delu, ki se nanaša na kapitalsko ustreznost zavarovalnic in zavarovalniških skupin ter letno poročanje o lastni oceni tveganj. Zaradi povečanja zahtev na področju poročanja ter zahtev glede zagotavljanja kvalitete podatkov smo povečali obseg naložb v programsko opremo (predvsem vzpostavitev podatkovnega skladišča) in med drugim uvedli standardizirano poročanje organom odločanja, ki omogoča hiter in centraliziran dostop do informacij o tveganjih. Zavarovalnica je v preteklem letu izpolnila vse zahteve regulatorja glede poročanja in pristopila k pripravi novo zahtevanih regulatornih poročil in javnih razkritij s področja solventnosti ter finančnega položaja.

Solventnosti II je vplivala tudi na model korporativnega upravljanja Zavarovalnice. Poslovodstvo je na podlagi novih načel vodenja vzpostavilo trden in zanesljiv upravljavski sistem, ki zagotavlja pregledno organizacijsko strukturo z natančno opredeljenimi in doslednimi notranjimi razmerji na področju odgovornosti, učinkovitosti prenosa informacij v organizacijsko strukturo ter procese odločanja integriranih ključnih funkcij upravljanja. K temu sodijo funkcije upravljanja s tveganji, funkcija spremljanja skladnosti poslovanja, funkcija notranje revizije in aktuarska funkcija. Sistem upravljanja Zavarovalnice temelji na učinkovitem sistemu upravljanja tveganj z jasno strategijo njihovega upravljanja, pisnimi pravili, procesi, ukrepi za zagotovitev rednega poslovanja, ki so skladni z njenimi sistemi, ter viri in postopki, med katere sodi tudi izdelava kriznega načrta. 

Dokumenta Sistem in politika upravljanja Zavarovalnice Triglav ter Politike upravljanja odvisnih družb Zavarovalnice Triglav določata poglavitne usmeritve upravljanja družbe, pri čemer upoštevata zastavljene strateške cilje in vrednote Skupine. Kot navajamo tudi v točki Politika upravljanja, predstavljata temelj za vzpostavitev in uresničevanje trdnega ter zanesljivega sistema upravljanja. Ta je zasnovan na učinkovitem sistemu upravljanja tveganj in omogoča uresničevanje poslovne strategije družbe.