GRI kazalo

SPLOŠNA STANDARDNA RAZKRITJA
Kazalnik
Razkritje
Poglavje/stran*
Strategija in analiza
G4-1
Izjava najvišjega nosilca odločanja v organizaciji o pomenu trajnostnega razvoja.
2./str. 18–21
Profil organizacije
G4-3
Ime organizacije.
1./str. 8
G4-4
Primarne blagovne znamke, izdelki in storitve.
1./ str. 10−13
G4-5
Sedež organizacije.
1./str. 8
G4-6
Število in imena držav v katerih organizacija deluje.
1./ str. 10−13
7.3/str. 43−44
7.4/ str.45−50
G4-7
Lastništvo in pravna oblika.
6.4/str. 39−40
G4-8
Trgi (geografska in sektorska razdelitev ter razdelitev po tipih odjemalcev).
1./ str.10−13
7.3/ str. 43−44
7.4/ str. 45−50
G4-9
Velikost organizacije (število zaposlenih, število dejavnosti, prihodki od prodaje, obveznosti/kapital, število produktov ali storitev).
1./str. 7
4.3/str. 27
12.3.1/str. 100
G4-10
Zaposleni po vrsti zaposlitve, vrsti pogodbe, regiji in spolu.
12.3.1/str. 100
12.3.1/str. 101
G4-11
Delež vseh zaposlenih po kolektivni pogodbi.
12.3.1/str. 102
G4-12
Opis oskrbne verige organizacije.
12.8/str. 115
G4-13
Pomembnejše spremembe v obdobju poročanja v zvezi z velikostjo organizacije, strukturo, lastništvom in oskrbno verigo.
1./str. 14
5.4/ str. 35
6.4/str. 39–40
G4-14
Pojasnilo, če in kako organizacija uporablja previdnostno načelo.
2./str. 138
G4-15
Zunanje listine, načela in druge ekonomske, okoljske in družbene pobude, katerih podpisnica in podpornica je organizacija.
5.2/str. 30
12.1/str. 97
G4-16
Članstvo v organizacijah.
12.1/str. 98
Opredelitev bistvenih vidikov in mej
G4-17
Seznam subjektov, vključenih v konsolidirane računovodske izkaze.
Pojasnila h konsolidiranim računovodskim izkazom/str. 183
G4-18
Proces definiranja vsebine poročila in zamejitev vidikov.
12.1/str. 94

Trajnostne vsebine v poročilu smo pripravili s pomočjo analize bistvenosti v letu 2014. V procesu so sodelovali strokovni sodelavci, ki imajo neposredne ali posredne stike z našimi deležniki. Strokovna skupina je upoštevala obstoječi obseg poročanja, bistvenost posameznih vsebin za deležnike in sektorska priporočila GRI za Finančne storitve. Skupina je tako opredelila bistvene vidike trajnostnega razvoja (navedeni so v poglavju 12.1) in 57 kazalnikov GRI (od tega 4 sektorske), ki so razvidni iz pričujočega GRI kazala.
G4-19
Seznam vseh bistvenih vidikov, prepoznanih v procesu določanja vsebine poročila.
12.1/str. 94
G4-20
Zamejitve bistvenih vidikov znotraj organizacije.
12.1/str. 94
G4-21
Zamejitve bistvenih vidikov zunaj organizacije.
12.1/str. 94
Zamejitve zunaj organizacije (nanašajo se na delničarje in finančne analitike, zavarovance, regulatorje, dobavitelje, lokalno skupnost) so navedene ob posameznem kazalniku.
G4-22
Učinki sprememb podatkov iz predhodnih poročil in razlogi za te spremembe.
12.1/str. 94
G4-23
Pomembnejše spremembe v primerjavi s predhodnimi obdobji poročanja v zvezi z zamejitvijo obsega in vidikov.
12.1/str. 94
Vključevanje deležnikov
G4-24
Seznam skupin deležnikov, s katerimi organizacija sodeluje.
12.2/str. 98
G4-25
Izhodišča za prepoznavanje in izbor deležnikov s katerimi organizacija sodeluje oz. jih vključuje.
12.2/str. 98
G4-26
Pristopi pri vključevanju deležnikov, vključno s pogostostjo sodelovanja po skupinah deležnikov.
12.2/str. 98
G4-27
Ključne teme in vprašanja, izpostavljena v procesu sodelovanja z deležniki in kako se je organizacija nanje odzivala, vključno prek svojega poročanja.
12.2/str. 98
Podatki o poročilu
G4-28
Obdobje poročanja.
12.1/str. 94
G4-29
Datum zadnjega predhodnega poročila.
Revidirano letno poročilo za 2013 je bilo objavljeno 3. 4. 2015.
G4-30
Cikel poročanja
12.1/str. 94
G4-31
Kontaktni podatki za vprašanja v zvezi s poročilom.
1./str. 8
G4-32
Kazalo po smernicah GRI.
Str. 312−313
G4-33
Zunanja preveritev poročanja po smernicah GRI
Za zunanjo preveritev poročanja po smernicah GRI se za enkrat še nismo odločili.
Upravljanje
G4-34
Upravljavska struktura organizacije, vključno s komisijami najvišjega organa upravljanja.
5.3/str. 30−34
5.4/str. 35−36
Etika in integriteta
G4-56
Opis vrednot, načel, standardov in načel ravnanja, kot so kodeksi ravnanja in etični kodeksi.
12.5/str. 109


SPECIFIČNA STANDARDNA RAZKRITJA
Bistveni vidiki
Upravljavski pristopi (DMA) in kazalniki
Poglavje/stran
Razlogi za opustitev vsebin
EKONOMSKI   VPLIVI
DMA

7.2/str. 43
12.8/str. 115
12.7.2/str. 112

Ekonomska uspešnost
G4-EC1
Neposredna ustvarjena in distribuirana ekonomska vrednost (prihodki, operativni stroški, plače in bonitete zaposlenih, plačila lastnikom kapitala, plačila državi (davki), donacije in druga vlaganja v skupnost).
1./str. 8
12.7.2/str. 112

G4-EC2
Finančni vplivi in druga tveganja ter priložnosti za dejavnosti organizacije, povezane s klimatskimi spremembami.
7.2/str. 43

G4-EC3
Obveznosti iz pokojninskega načrta.
12.3.4/str. 106

Prisotnost na trgu
G4-EC6
Delež lokalnega kadra v višjem menedžmentu (na pomembnejših lokacijah).
12.3.1/str. 102

Posredni ekonomski vplivi
G4-EC7
Razvoj in vpliv pomembnejših infrastrukturnih vlaganj in storitev, ki jih organizacija podpira.
11.2.2/ str. 89
12.7/str. 109
12.7.1/str. 111
12.7.2/str. 112

Nabavna praksa
G4-EC9
Delež sredstev za nabavo, uporabljenih za lokalne dobavitelje na pomembnejših proizvodnih lokacijah.
12.8/str. 115
O deležu ne poročamo.
OKOLJSKI   VPLIVI
DMA

12.9/str. 115−116
12.9/str. 117

Energija
G4-EN3
Poraba energije v organizaciji.
12.9/str. 115–116

Emisije v zrak
G4-EN15, G4-EN17
Neposredne in posredne emisije toplogrednih plinov.
12.9/str. 115–116

G4-EN16
Posredne emisije toplogrednih plinov zaradi energije.
12.9/str. 115–116

Odpadne vode in odpadki
G4-EN23
Odpadne vode in odpadki.
12.9/str. 117

Transport
G4-EN30
Pomembnejši okoljski vplivi pri transportu izdelkov in drugih dobrin in materialov za dejavnost organizacije in prevoz zaposlenih.
12.9/str. 115

Okoljska preveritev dobaviteljev
G4-EN32
Delež novih dobaviteljev, pri katerih je bil opravljen pregled po okoljskih merilih.
12.8/str. 115
O deležu ne poročamo, preverjanje vseh dobaviteljev pa poteka v procesu pridobivanja ponudb.
DRUŽBENI   (SOCIALNI) VPLIVI
Delovne   prakse in dostojno delo
DMA

12.3/str. 99
12.3.2.1/str. 103
12.3.3/str. 105
12.3.4/str. 106
12.3.4/str. 107

Zaposlovanje
G4-LA1
Število in stopnja novo zaposlenih in fluktuacija zaposlenih
12.3.1/str. 100

G4-LA2
Ugodnosti za zaposlene za polni delovni čas, ki niso na voljo zaposlenim za določen ali skrajšan delovni čas glede na glavne dejavnosti.
12.3.1/str. 102

G4-LA3
Vrnitev na delo in stopnja zadržanja zaposlenih po koriščenju starševskega dopusta, po spolu.
12.3.4/str. 107

Odnosi med zaposlenimi in vodstvom
G4-LA4
Najkrajši rok, v katerem mora vodstvo predhodno obvestiti zaposlene ali njihove predstavnike o uvedbi pomembnejših sprememb, ki jih zadevajo (pozitivnih ali negativnih). Navesti, ali so ti roki določeni v kolektivnih pogodbah.
12.3.4/str. 107

Varnost in zdravje pri delu
G4-LA6
Stopnja poškodb pri delu.
12.3.3/str. 105

G4-LA7
Zaposleni z visoko stopnjo tveganja za poklicne bolezni.
12.3.3/str. 105

Usposabljanje in izobraževanje
G4-LA9
Povprečno število ur izobraževanja na leto na zaposlenega po spolu in kategoriji zaposlenih
12.3.2.1/str. 103–104
Zajem podatkov še ne vključuje razvrstitve po kategorijah zaposlenih.
G4-LA11
Delež zaposlenih, ki redno prejemajo ocene njihovega dela in osebnega napredka, po spolu in kategoriji.
12.3.2.2/str. 104

Različnost in enake možnosti
G4-LA12
Struktura organov upravljanja in struktura zaposlenih po kategorijah zaposlenih (po spolu, starosti – pod 30 let, 30 – 50 let, nad 50 let, pripadniki manjšin, drugi relevantni kazalniki različnosti).
12.3.1/str. 102

Enakovredno plačilo za ženske in moške
G4-LA13
Stopnja osnovne plače žensk v primerjavi z moškimi po kategorijah zaposlenih, po pomembnejših lokacijah in dejavnostih.
12.3.1/str. 102

Preveritev dobaviteljev za delovne prakse
G4-LA14
Delež novih dobaviteljev, pri katerih je bil opravljen pregled po merilih delovnih praks.
12.8/str. 115
O deležu ne poročamo, preverjanje vseh dobaviteljev pa poteka v procesu pridobivanja ponudb.
Pritožbeni mehanizmi v zvezi z delom
G4-LA16
Število zaznanih, prejetih in rešenih pritožb v zvezi z delovnimi praksami v poročanem obdobju.
12.3.4/str. 107

Človekove   pravice
DMA

12.3.4/str. 106–107

Investicije
G4-HR2
Število ur izobraževanja zaposlenih o politiki človekovih pravic in postopkih v zvezi z njihovimi vidiki, pomembnimi za dejavnost podjetja ter delež zaposlenih, vključenih v takšno izobraževanje.
12.5/str. 109

Nediskriminacija
G4-HR3
Število primerov diskriminacije in ukrepi za njeno odpravo.
12.3.4/str. 107

Preveritev dobaviteljev za človekove pravice
G4-HR10
Delež novih dobaviteljev, ki so bili preverjeni v zvezi s spoštovanjem človekovih pravic.
12.8/str. 115
O deležu ne poročamo.
Mehanizmi obravnavanja pritožb v zvezi s človekovimi pravicami
G4-HR12
Število zaznanih, prejetih in rešenih pritožb s področja človekovih pravic v poročanem obdobju.
12.3.4/str. 107

Družba
DMA

5.6/str. 36
12.5/str. 109
12.8/str. 115

Lokalne skupnosti
G4-SO1
Delež aktivnosti, pri katerih je bila vključena lokalna skupnost, so bili preverjeni določeni vplivi in narejeni razvojni programi.
12.7/str. 109
O deležu ne poročamo.
G4-FS13
Dostopne točke v nizko poseljenih in ekonomsko prikrajšanih območjih, po vrstah.
11.1/str. 87
Številčnih podatkov o dostopnih točkah ne vodimo na ta način.
G4-FS14
Pobude za izboljšanje dostopnosti finančnih storitev za prikrajšane osebe.
11.1/str. 87
11.3./str. 91
12.4/str. 108

Protikorupcijsko ravnanje
G4-SO3
Število in delež aktivnosti, pri katerih so bila preverjena tveganja, povezana s korupcijo, in pri katerih so bila tovrstna tveganja ugotovljena.
12.5/str. 109

G4-SO4
Komuniciranje in izobraževanje o protikorupcijskih politikah in praksah.
12.5/str. 109

G4-SO5
Potrjeni primeri korupcije in sprejeti ukrepi.
12.5/str. 109

Javne politike
G4-SO6
Celotna vrednost neposrednih in posrednih prispevkov (finančnih in v naravi) organizacije v politične namene.
12.5/str. 109

Varstvo konkurence
G4-SO7
Številom pravnih postopkov s področja varstva konkurence, preprečevanja monopolov in monopolnih praks ter izidi zaključenih postopkom v letu poročanja.
12.8/str. 115

Skladnost
G4-SO8
Vrednost denarnih kazni in število nedenarnih sankcij zaradi neskladnosti z zakonodajo in regulativo.
12.5/str. 109

Odgovornost   za produkte
DMA

12.5/str. 109
12.6/str. 109

Označevanje izdelkov in storitev
G4-PR3
Vrste predpisanih informacij o izdelkih in storitvah
11.1/str. 87
12.5/str. 109

G4-PR4
Število primerov neskladnosti z zakonodajo in prostovoljnimi kodeksi s področja označevanja izdelkov ter informiranja kupcev o izdelkih in storitvah.
12.5/str. 109

G4-PR5
Rezultati meritev zadovoljstva uporabnikov.
12.6/str. 109

Portfelj izdelkov
G4-FS7
Vrednost produktov in storitev, tako oblikovanih, da prinašajo posebno družbeno korist.
12.4/str. 108
12.4.2/str. 109
Sistem spremljanja teh podatkov še ne omogoča natančnega izračuna.
G4-FS8
Vrednost produktov in storitev, tako oblikovanih, da prinašajo posebno okoljsko korist.
12.4.2/str. 108
Sistem spremljanja teh podatkov še ne omogoča natančnega izračuna.
Marketinško komuniciranje
G4-PR7
Število primerov neskladnosti z zakonodajo in s prostovoljnimi kodeksi, ki se nanašajo na vplive na marketinško komuniciranje.
11.2.3/str. 91

Zasebnost uporabnikov
G4-PR8
Število utemeljenih pritožb v zvezi s kršitvami zasebnosti strank in na področju osebnih podatkov.
12.5/str. 109

Skladnost
G4-PR9
Vrednost denarnih kazni denarnih kazni zaradi neskladnosti z zakonodajo in regulativo v zvezi z zagotavljanjem in uporabo produktov in storitev.
11.2/str. 89*Vsebina kazalnikov je v celoti dostopna v PDF različici Letnega poročila Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2015.