Uresničevanje strateških usmeritev in ciljev trajnostnega razvoja Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav

Družbeno odgovornost, temeljno vrednoto Skupine Triglav, razumemo celostno kot osnovo našega trajnostnega razvoja.

Bistveni vidiki trajnostnega razvoja Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav:

Ekonomski vplivi 
 
 • Ekonomska uspešnost
 • Prisotnost na trgu
 • Posredni ekonomski vplivi
 • Nabavna praksaOkolje 
 
 • Energija
 • Odpadne vode in odpadki
 • Transport
 • Okoljska preveritev dobaviteljevDružbeni vidiki 
Delovne prakse in dostojno delo 
Človekove pravice 
Družba 
Odgovornost za produkte 

 • Zaposlovanje
 • Varnost in zdravje pri delu
 • Usposabljanje in izobraževanje
 • Različnost in enake možnosti
 • Enakovredno plačilo za ženske in moške
 • Pritožbeni mehanizmi, povezani z delovnimi praksami
 • Preveritev dobaviteljev za delovne prakse
 
 • Investicije
 • Nediskriminacija
 • Mehanizmi obravnavanja pritožb v zvezi s človekovimi pravicami
 • Preveritev dobaviteljev glede človekovih pravic
 • Lokalne skupnosti
 • Protikorupcijsko ravnanje
 • Varstvo konkurence
 • Skladnost
 • Označevanje izdelkov in storitev
 • Portfelj izdelkov in storitev
 • Marketinško komuniciranje
 • Zasebnost uporabnikov
 • Skladnost