Odgovoren odnos do okolja

Skrb za okolje v delovnih procesih

V Zavarovalnici Triglav smo pripravili načrt za ozaveščanje zaposlenih o racionalni rabi virov in ravnanju z odpadki. Izvajali ga bomo redno, skozi vse leto, ob podpori internih medijev.

Uvedli smo elektronsko obveščanje zaposlenih o plačah, s čimer bomo letno prihranili približno 300 kg pisarniškega papirja. Za zmanjšanje odpadne plastične embalaže, ki nastaja pri uporabi napitkov iz avtomatov, imajo vsi zaposleni v Zavarovalnici Triglav svojo skodelico in steklenico za vodo. V večini območnih enot in Centrali so jim za krajše službene poti na voljo službena kolesa. 

Skladno z nabavno politiko imajo vsa (30) novo nabavljena službena vozila nižji izpust CO2 v ozračje, s čimer uresničujemo smernice Evropske komisije, ki predvidevajo maksimalen izpust CO2 v ozračje 95 g/km do leta 2020. Okoljska merila so tudi sicer del postopka za izbor dobaviteljev (glej poglavje Odgovoren odnos do dobaviteljev).

Izračun ogljičnega odtisa

Sistematično merjenje ogljičnega odtisa v Zavarovalnici Triglav širimo na druge družbe v Skupini Triglav. Tako smo že drugič izvedli meritve ogljičnega odtisa tudi za sedeže štirih odvisnih družb (glej spodnjo tabelo). 

Pregled rezultatov ogljičnega odtisa po družbah Skupine Triglav v tonah ekvivalenta CO2


Ogljični odtis

Lokacija

Leto 2015

Leto 2014

Leto 2013

Zavarovalnica Triglav*

4.930

5.107

5.419

Triglav Osiguranje, Sarajevo**

174

169

 

Triglav Osiguranje, Beograd**

471

421

 

Lovćen Osiguranje, Podgorica**

195

165

 

Triglav Osiguruvanje, Skopje**

372

159

 

*V izračun so vključeni sedež družbe in sedeži 12 območnih enot.

**V izračun je vključen sedež družbe.

Električna energija in ogrevanje predstavljata največji vir izpustov toplogrednih plinov, sledijo pa jima službeni prevozi. 

Meritve ogljičnega odtisa za vse lokacije Zavarovalnice Triglav smo opravili tretjič, pri čemer smo v izračun porabe električne energije in energije za ogrevanje ter hlajenje vključili sedeže območnih enot in Centralo v Ljubljani. 

Izračun temelji na metodologiji, skladni s Protokolom za toplogredne pline (Greenhouse Gas Protokol). Izpusti toplogrednih plinov tako zajemajo neposredne izpuste zaradi ogrevanja na zemeljski plin in kurilno olje na sedežih območnih enot in Centrali ter izpuste lastnega voznega parka za izključno službene poti. Posredni izpusti upoštevajo porabo električne energije za hlajenje, razsvetljavo, delovanje električne in elektronske opreme ter ogrevanje in izpuste zaradi daljinskega ogrevanja. Zajeti so še izpusti zaradi porabe pisarniškega papirja in službenih poti zaposlenih z lastnimi vozili in javnim prevozom (vlak, avtobus, letalo). V izračunu ni upoštevan prevoz zaposlenih na delo. Vpeljani informacijski sistem je izboljšal kakovost in učinkovitost zbiranja podatkov o porabi energije, izpustih in odpadkih (več v Poraba energentov in vode).

Največji vir izpustov toplogrednih plinov sta tudi v Zavarovalnici Triglav električna energija in ogrevanje, sledijo jima službeni prevozi. Porabo električne energije smo zmanjšali za 4,7 odstotka, ogljični odtis zaradi ogrevanja pa se je povišal za 16 odstotkov.

Pregled rezultatov ogljičnega odtisa po lokacijah Zavarovalnice Triglav v tonah ekvivalenta CO2


Ogljični odtis

Električna energija in ogrevanje na m2

Lokacija

Leto 2015

Leto 2014

Leto 2013

Leto 2015

Leto 2014

Leto 2013

Centrala

836

860

965

0,065

0,063

0,077

Območna enota Ljubljana

1.826

1.878

1.863

0,090

0,092

0,099

Območna enota Celje

315

324

392

0,051

0,051

0,057

Območna enota Koper

77

89

88

0,074

0,076

0,085

Območna enota Kranj

324

413

456

0,073

0,101

0,107

Območna enota Krško

72

81

99

0,029

0,029

0,042

Območna enota Maribor

119

155

164

0,044

0,046

0,064

Območna enota Murska Sobota

308

336

339

0,083

0,084

0,092

Območna enota Nova Gorica

236

179

235

0,053

0,034

0,052

Območna enota Novo mesto

140

141

140

0,081

0,082

0,083

Območna enota Postojna

495

465

472

0,246

0,230

0,235

Območna enota Slovenj Gradec

61

67

80

0,044

0,046

0,054

Območna enota Trbovlje

121

119

126

0,080

0,072

0,079

Skupaj

4.930

5.107

5.419

0,078

0,078

0,087


Skupni izpusti zaradi službenih poti (narejenih z voznim parkom družbe za izključno službene namene, javnim prevozom in vozili zaposlenih) dosegajo 483 ton ekvivalenta CO2 ali 14,5 odstotka manj kot leto poprej.

S porabo papirja spremljamo okoljsko ozaveščenost in ravnanje zaposlenih v pisarni. Izpusti CO2 zaradi porabe pisarniškega papirja so sicer, primerjalno z drugimi viri, zelo majhne.

Povprečna dnevna poraba listov pisarniškega papirja, velikosti formata A4, na zaposlenega


Leto 2015

Leto 2014

Leto 2013

Povprečna dnevna poraba listov na zaposlenega

27,7 

27,6

27,1

Z različnimi organizacijskimi in investicijskimi ukrepi želimo za okrog 10 odstotkov zmanjšati porabo energentov v obdobju od leta 2015 do leta 2018. Naša zaveza je prostovoljna in povezana s prizadevanji za učinkovito porabo vseh virov, saj zavarovalniška dejavnost ni zavezana k spoštovanju zakonodaje na področju upravljanja z energijo.

V letu 2015 smo izdelali energetske izkaznice in izvedli energetski pregled nekaterih najpomembnejših objektov, preostali bodo pregledani v letu 2016, ko znatno večja sredstva namenjamo tudi obsežnejšim energetskim prenovam. Od leta 2013 sicer izvajamo manjše investicije za izboljševanje energetske učinkovitosti najbolj kritičnih objektov.

Z novim informacijskim sistemom bomo v letu 2016 vpeljali tudi avtomatsko vodenje energetskega in okoljskega knjigovodstva. Pridobljeni podatki bodo (skupaj z ugotovitvami ključnih energetskih pregledov) pomembna osnova za ukrepe.

Poraba energentov v Zavarovalnici Triglav v letih 2013−2015


Poraba energentov po letih

Indeks

Vrsta energenta

2015

2014

2013

2015/2014

2014/2013

Topla voda (v MWh)

2.900

2.211

2.857

131

77

Kurilno olje (v l)

16.550

35.441

57.446

47

62

Plin (m3)

144.697

101.055

154.555

143

65

Električna energija (v MWh)

5.092

5.347

5.621

95

95


Za ogrevanje, hlajenje, razsvetljavo in delovanje električne ter elektronske opreme smo porabili 34.315 gigadžulov (GJ) energije (ob predpostavki, da iz litra kurilnega olja pridobimo 10 kWh, iz m3 zemeljskega plina pa 9,5 kWh energije). 

Evidence proizvodnih virov porabljene električne energije še ne vodimo, saj po razpoložljivih podatkih ocenjujemo, da njihova sestava ustreza strukturi proizvodnih virov na ravni države. V Sloveniji je največji proizvodni vir jedrska energija (39 odstotkov), sledijo ji trdna goriva s 33 odstotki in proizvodnja iz obnovljivih virov energije s 24 odstotki (zadnji dostopni podatki so iz leta 2011).  

Na vseh območnih enotah in v večini predstavništev oziroma pisarn ločeno zbiramo papir, embalažo in mešane komunalne odpadke. Na Centrali, kjer že več let spremljamo rezultate ločevanja, ugotavljamo stalno upadanje deleža mešanih odpadkov. V letu 2015 smo začeli podatke popolneje zajemati tudi na preostalih območnih enotah Zavarovalnice Triglav. Njihovi rezultati ločevanja so zaenkrat občutno slabši kot podatki za Centralo.

Količina odloženih odpadkov v Zavarovalnici Triglav


Zavarovalnica Triglav (v m3)

Centrala (v m3)

Indeks Centrala

Vrsta odpadka

2015

2015

2014

2013

2015/2014

2014/2013

Mešani odpadki

856

28

23

47

122

49

Embalaža

448

62

46

94

135

49

Papir

475

120

92

96

130

96

Skupaj

1.779

210

161

237

130

68

V letu 2015 smo odložili 7.643 kg odslužene IT-opreme, vključno z odsluženimi mobilnimi telefoni. Predali smo jo pooblaščenim službam za ravnanje z odpadki. 105 kg za nas ne več uporabne IT-opreme pa smo podarili. Tonerje in kartuše odlagamo ločeno. 1350,3 kg odsluženih kartuš smo predali v dobrodelne namene. 

V šesti sezoni vseslovenske akcije »Očistimo naše gore« smo več kot 70 planinskih koč v Julijskih Alpah, Kamniško-Savinjskih Alpah, Karavankah in predalpskem hribovju opremili z biorazgradljivimi vrečkami za smeti. Planinci so v šestih letih akcije v doline odnesli več kot 27 ton odpadkov. 

O skupnih aktivnostih z Gorsko reševalno zvezo Slovenije in spletnem mestu za varno načrtovanje obiska gora poročamo v poglavju Preventivna dejavnost