Izkaz vseobsegajočega donosa

v EUR


Skupina Triglav

Zavarovalnica Triglav

 

2017

2016

2017

2016

Čisti dobiček obdobja po obdavčitvi

69.707.952

82.331.774

62.521.950

75.333.602

Drugi vseobsegajoči donos po obdavčitvi

9.018.012

10.590.011

2.339.106

9.128.515

Postavke, ki v kasnejših obdobjih ne bodo prerazvrščene v poslovni izid

391.597

-532.629

350.717

-492.789

Aktuarski čisti dobički ali izgube v zvezi s pokojninskimi načrti z določenimi zaslužki

391.597

-441.038

350.717

-401.198

Davek od postavk, ki ne bodo prerazvrščene v poslovni izid

0

-91.591

0

-91.591

Postavke, ki bodo v kasnejših obdobjih lahko prerazvrščene v poslovni izid

8.626.415

11.122.640

1.988.389

9.621.304

Čisti dobički ali izgube iz ponovne izmere finančnega sredstva, razpoložljivega za prodajo

7.982.377

23.768.954

2.935.382

22.189.955

– dobički ali izgube, pripoznani v presežku iz prevrednotenja

32.023.082

33.188.122

24.405.582

28.580.317

– prenos dobičkov ali izgub iz presežka iz prevrednotenja v poslovni izid

-24.040.705

-9.419.168

-21.470.200

-6.390.362

Čisti dobički ali izgube v zvezi z nekratkoročnimi sredstvi za prodajo

204.793

89

0

0

Čisti dobički ali izgube, pripoznani v PIP v zvezi z varovanjem denarnihtokov

0

0

0

0

Pripadajoči čisti dobički ali izgube, pripoznani v presežku iz prevrednotenja – kapitalska metoda

603.255

402.548

0

0

Obveznosti iz zavarovalnih pogodb z diskrecijsko pravico

-487.190

-6.554.570

-487.190

-6.554.570

Prevedbeni popravek kapitala

1.080.805

585.108

0

0

Davek od postavk, ki bodo v kasnejših obdobjih lahko prerazvrščene vposlovni izid

-757.625

-7.079.489

-459.803

-6.014.081

VSEOBSEGAJOČI DONOS OBDOBJA PO OBDAVČITVI

78.725.963

92.921.785

64.861.056

84.462.117

Delež obvladujočih lastnikov

78.173.753

92.689.187


 

Neobvladujoči delež

552.210

232.598


   Pretoči celotno Računovodsko poročilo