Izkaz finančnega položaja


v EUR

Skupina Triglav

Zavarovalnica Triglav

31. 12. 2017

31. 12. 2016

31. 12. 2017

31. 12. 2016

SREDSTVA

3.674.676.193

3.574.885.423

2.786.489.540

2.740.333.045

Neopredmetena sredstva

78.840.612

73.823.588

59.786.283

55.884.567

Opredmetena osnovna sredstva

111.210.437

107.933.428

67.526.775

66.230.456

Odložene terjatve za davek

13.769.115

15.793.114

0

0

Naložbene nepremičnine

94.007.483

95.842.720

48.214.401

49.611.417

Finančne naložbe v odvisnih družbah

0

0

118.167.937

130.632.438

Finančne naložbe v pridruženih družbah

6.449.324

6.826.400

10.002.047

9.503.047

Finančna sredstva

3.038.086.748

2.974.303.281

2.278.606.115

2.246.543.870

 Finančne naložbe:

2.587.850.704

2.514.320.459

1.860.998.156

1.812.500.601

– v posojila in depozite

125.251.487

148.731.638

91.428.595

82.397.894

– v posesti do zapadlosti

221.390.576

231.342.393

166.993.807

168.983.706

– razpoložljive za prodajo

1.815.323.900

1.738.043.072

1.400.652.988

1.365.449.446

– vrednotene po pošteni vrednosti prek poslovnega izida

425.884.741

396.203.356

201.922.766

195.669.555

Sredstva zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje

450.236.044

459.982.822

417.607.959

434.043.269

Znesek zavarovalno-tehničnih rezervacij, prenesen pozavarovateljem

83.815.576

77.084.783

85.327.645

76.455.107

Terjatve

163.878.354

152.921.089

81.350.417

75.869.085

– terjatve iz neposrednih zavarovalnih poslov

85.722.492

84.059.166

54.731.853

58.491.603

– terjatve iz pozavarovanja in sozavarovanja

44.939.702

35.099.850

13.889.792

7.538.096

– terjatve za odmerjeni davek

32.211

890.276

0

0

– druge terjatve

33.183.949

32.871.797

12.728.772

9.839.386

Druga sredstva

3.922.257

3.622.253

1.993.174

1.949.412

Denar in denarni ustrezniki

78.417.847

65.714.474

35.514.746

27.653.646

Nekratkoročna sredstva, namenjena za prodajo

2.278.440

1.020.293

0

0


KAPITAL IN OBVEZNOSTI

3.674.676.193

3.574.885.423

2.786.489.540

2.740.333.045

Kapital

756.645.683

744.349.747

571.412.305

563.389.117

Kapital lastnikov obvladujoče družbe

749.838.244

733.955.514

571.412.305

563.389.117

– osnovni kapital

73.701.392

73.701.392

73.701.392

73.701.392

– kapitalske rezerve

50.403.656

53.488.690

53.412.884

53.412.884

– rezerve iz dobička

333.407.073

305.535.457

318.962.643

288.962.643

– rezerve za lastne delnice

364.680

364.680

0

0

– lastne delnice

-364.680

-364.680

0

0

– presežek iz prevrednotenja

95.398.236

87.735.128

67.250.264

64.890.318

– zadržani čisti poslovni izid

160.647.992

173.192.869

25.563.172

44.688.278

– čisti poslovni izid poslovnega leta

39.133.955

44.216.477

32.521.950

37.733.602

– prevedbeni popravek kapitala

-2.854.060

-3.914.499

0

0

– rezerve iz nekratkoročnih sredstev, namenjenih za prodajo

0

0

0

0

Neobvladujoči deleži kapitala

6.807.439

10.394.233

0

0

Podrejene obveznosti

15.459.132

16.869.102

20.608.180

21.103.108

Zavarovalno-tehnične rezervacije

2.282.701.026

2.203.105.224

1.687.109.267

1.645.177.811

– prenosne premije

278.112.719

263.639.620

196.528.185

188.487.876

– matematične rezervacije

1.333.055.389

1.273.538.608

994.737.498

959.268.937

– škodne rezervacije

638.473.713

635.240.895

469.230.900

471.240.775

– druge zavarovalno-tehnične rezervacije

33.059.205

30.686.101

26.612.684

26.180.223

Zavarovalno-tehnične rezervacije v korist življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje

449.544.565

457.683.091

416.250.767

431.125.308

Rezervacije za zaposlence

13.979.843

13.550.264

10.700.463

10.547.514

Druge rezervacije

3.794.647

3.971.217

724.961

689.669

Odložene obveznosti za davek

26.396.579

25.400.544

9.301.053

7.065.409

Druge finančne obveznosti

5.589.381

5.288.693

1.845.184

1.852.710

Obveznosti iz poslovanja

49.381.602

42.028.195

27.740.050

24.451.951

– obveznosti iz neposrednih zavarovalnih poslov

18.875.323

16.020.020

11.354.265

11.202.342

– obveznosti iz pozavarovanja in sozavarovanja

28.758.158

23.129.245

15.249.797

11.507.586

– obveznosti za odmerjeni davek

1.748.121

2.878.930

1.135.988

1.742.023

Ostale obveznosti

71.183.735

62.639.346

40.797.310

34.930.448

Obveznosti, vezane na nekratkoročna sredstva v posesti za prodajo

0

0

0

0  Pretoči celotno Računovodsko poročilo