Izkaz denarnih tokov
v EUR

Skupina Triglav

Zavarovalnica Triglav

2017

2016

2017

2016

A.DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU
Postavke izkaza poslovnega izida

47.763.405

35.691.434

2.402.118

12.967.999


Obračunane čiste zavarovalne premije v obdobju

931.192.941

882.520.102

528.448.755

514.620.613


Prihodki naložb (razen finančnih prihodkov)

21.583.243

20.342.436

12.038.000

11.735.662


Drugi poslovni prihodki (razen za prevrednotenje in brez zmanjšanja rezervacij) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev

34.492.062

46.483.550

10.097.825

11.428.031


Obračunani čisti zneski škod v obdobju

-626.345.459

-592.586.186

-386.681.490

-370.556.953


Obračunani stroški bonusov in popustov

-9.258.381

-9.655.595

-8.218.663

-7.430.852


Čisti obratovalni stroški brez stroškov amortizacije in brez spremembe v razmejenih stroških pridobivanja zavarovanj

-220.091.770

-212.539.933

-120.912.122

-117.604.669


Odhodki naložb (brez amortizacije in finančnih odhodkov)

-10.115.412

-8.550.474

-7.077.627

-5.246.499


Drugi poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotovanje in brez povečanja rezervacij)

-59.658.304

-76.933.187

-15.161.832

-14.894.803


Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih

-14.035.515

-13.389.279

-10.130.728

-9.082.531
Spremembe čistih obratnih sredstev poslovnih postavk bilance stanja

1.918.944

6.094.910

4.592.420

4.049.554


Začetne manj končne terjatve iz neposrednih zavarovalnih poslov

2.408.225

-1.284.824

4.875.196

-821.906


Začetne manj končne terjatve iz pozavarovanj

-8.946.527

14.254.438

-6.351.696

4.681.101


Začetne manj končne druge terjatve iz (po)zavarovalnih poslov

-2.058.178

-228.375

1.147.648

-308.923


Začetne manj končne druge terjatve in sredstva

-352.320

3.970.832

-585.626

2.473.307


Začetne manj končne odložene terjatve za davek

54.034

-206.566

0

0


Začetne manj končne zaloge

170.131

54.976

-24.706

22.093


Končni manj začetni dolgovi iz neposrednih zavarovanj

2.519.871

-1.039.716

151.923

216.761


Končni manj začetni dolgovi iz pozavarovanj

1.738.719

-10.862.237

3.742.212

1.242.990


Končni manj začetni drugi poslovni dolgovi

1.921.919

2.240.426

-494.928

-42.549


Končne manj začetne ostale obveznosti (razen prenosnih premij)

2.972.253

-901.051

2.132.397

-3.413.320


Končne manj začetne odložene obveznosti za davek

1.490.817

97.007

0

0
Izid denarnih tokov pri poslovanju

49.682.349

41.786.344

6.994.538

17.017.553B.DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU
Prejemki pri naložbenju

1.295.036.003

1.363.785.772

1.077.968.813

1.065.220.751


Prejemki od obresti, ki se nanašajo na naložbenje

56.592.362

58.759.633

39.336.018

41.148.157


Prejemki od dividend in deležev v dobičku

4.900.674

4.848.278

8.868.008

12.410.440


Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev

0

100.000

0

0


Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev

2.947.661

20.761.444

952.716

3.100.205


Prejemki od odtujitve finančnih naložb

1.216.090.016

1.263.835.341

1.014.306.782

994.372.234


Prejemki od odtujitve naložb v odvisne in pridružene družbe

14.505.290

15.481.076

14.505.290

14.189.715
Izdatki pri naložbenju

-1.271.700.986

-1.329.853.353

-1.018.983.429

-1.004.173.370


Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev

-7.013.310

-6.990.545

-5.164.016

-5.968.630


Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev

-11.294.823

-6.137.586

-4.285.331

-3.407.363


Izdatki za pridobitev finančnih naložb

-1.241.825.690

-1.315.837.615

-1.003.409.933

-993.032.445


Izdatki za pridobitev naložb v odvisne in pridružene družbe

-11.567.163

-887.607

-6.124.150

-1.764.932
Izid denarnih tokov pri naložbenju

23.335.017

33.932.419

58.985.384

61.047.381


 C.DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU
Prejemki pri financiranju

0

0

0

0


Prejemki od vplačanega kapitala

0

0

0

0


Prejemki od dobljenih dolgoročnih posojil in izdaje obveznic

0

0

0

0


Prejemki od dobljenih kratkoročnih posojil

0

0

0

0
Izdatki pri financiranju

-60.407.207

-57.900.352

-58.118.823

-57.961.246


Izdatki za dane obresti

-1.227.366

-1.257.116

-1.227.366

-1.257.116


Izdatki za nakup lastnih delnic

-2.349.109

0

0

0


Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti

0

0

0

0


Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti

0

0

0

0


Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku

-56.830.732

-56.643.236

-56.891.457

-56.704.130
Izid denarnih tokov pri financiranju

-60.407.207

-57.900.352

-58.118.823

-57.961.246Č.Začetno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov

65.714.474

47.928.768

27.653.646

7.549.958

D.Denarni izid v obdobju

12.610.159

17.818.411

7.861.100

20.103.688

E.Tečajne razlike

93.214

-32.705

0

0

F.Končno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov

78.417.847

65.714.474

35.514.746

27.653.646

  Pretoči celotno Računovodsko poročilo