Izkaz poslovnega izida

v EUR

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA

Skupina Triglav

Zavarovalnica Triglav

2017

2016

2017

2016

Čisti prihodki od zavarovalnih premij

891.197.369

849.594.001

522.057.353

509.765.204

– obračunane kosmate zavarovalne premije

999.916.626

936.003.815

621.971.336

593.129.011

– obračunana premija oddana v pozavarovanje in sozavarovanje

-97.550.733

-79.080.949

-93.522.581

-78.508.398

– sprememba prenosnih premij

-11.168.524

-7.328.865

-6.391.402

-4.855.409

Skupaj prihodki od finančnih sredstev

139.837.442

146.017.485

112.144.711

115.997.114

Prihodki od finančnih sredstev v povezanih družbah

224.605

3.116.574

7.106.829

9.836.781

– dobiček iz naložb v kapital pridruženih in skupaj obvladovanih družb,  obračunan po kapitalski metodi

224.605

188.105

0

0

– obresti

0

0

845.981

857.579

– dividende

0

0

6.172.954

62.153

– spremembe poštene vrednosti

0

0

0

0

– dobički od prodaje

0

2.928.469

83.290

8.911.599

– drugi finančni prihodki

0

0

4.604

5.450

Prihodki od ostalih finančnih sredstev

111.165.371

119.446.634

77.277.446

83.084.119

– obresti

63.990.562

68.835.574

44.655.685

48.356.136

– dividende

5.346.451

3.356.769

2.787.574

2.367.645

– spremembe poštene vrednosti

8.172.265

7.813.764

2.767.288

1.708.114

– dobički od prodaje

29.790.480

33.979.089

25.370.295

29.252.705

– drugi finančni prihodki

3.865.613

5.461.438

1.696.604

1.399.519

Čisti neiztrženi dobički življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje

28.447.466

23.454.277

27.760.436

23.076.214

Drugi zavarovalni prihodki

22.568.835

5.392.172

21.938.604

19.160.149

– prihodki od provizij

16.487.470

252.793

18.011.730

15.201.866

– drugi prihodki od zavarovalnih poslov

6.081.365

5.139.379

3.926.874

3.958.283

Drugi prihodki

34.033.116

53.537.175

10.951.423

12.645.615

 Čisti odhodki za škode

619.958.781

577.102.418

376.292.830

350.739.765

– obračunani kosmati zneski škod

642.162.569

606.019.569

411.305.524

391.236.320

– obračunani deleži pozavarovateljev in sozavarovateljev

-24.573.610

-21.692.020

-24.624.035

-20.679.367

– sprememba škodnih rezervacij

-3.915.964

-14.175.200

-10.388.659

-19.817.188

– odhodki iz izravnalne sheme dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj

6.285.786

6.950.069

0

0

Sprememba drugih zavarovalno-tehničnih rezervacij 

60.281.190

47.211.325

35.366.975

28.758.525

Sprememba zavarovalno-tehničnih rezervacij zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje

-8.250.712

776.648

-14.678.837

-7.469.473

Odhodki za bonuse in popuste

9.342.891

11.331.630

8.073.088

9.108.703

Sprememba obveznosti iz finančnih pogodb

0

0

0

0

Obratovalni stroški

220.762.633

208.675.708

145.922.909

142.229.598

– stroški pridobivanja zavarovanj

147.942.412

141.003.013

105.301.136

102.587.533

– drugi obratovalni stroški

72.820.221

67.672.695

40.621.773

39.642.065

Odhodki od finančnih sredstev in obveznosti   

33.611.711

42.533.879

21.992.479

30.163.394

Odhodki od finančnih sredstev in obveznosti v povezanih družbah

3.126.853

3.174.191

4.435

551.754

– izguba iz naložb v kapital pridruženih in skupaj obvladovanih družb, obračunana z uporabo kapitalske metode

1.981.853

247.812

0

0

– obresti

0

0

0

0

– sprememba poštene vrednosti

0

0

0

0

– izgube pri prodaji finančnih sredstev

1.145.000

2.926.379

0

544.414

– trajne oslabitve

0

0

0

0

– drugi finančni odhodki

0

0

4.435

7.340

Odhodki od ostalih finančnih sredstev in obveznosti

30.173.975

37.853.884

21.845.151

28.252.856

– obresti

1.631.023

1.314.505

1.549.066

1.383.064

– sprememba poštene vrednosti

4.217.218

6.888.471

1.614.514

1.885.016

– izgube pri prodaji finančnih sredstev

11.083.596

19.451.022

10.588.355

18.158.535

– trajne oslabitve

335.255

3.197.025

200.000

3.097.058

– drugi finančni odhodki

12.906.883

7.002.861

7.893.216

3.729.183

Čiste neiztržene izgube življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje

310.883

1.505.804

142.893

1.358.784

Drugi zavarovalni odhodki

26.855.289

17.038.345

6.980.751

8.476.079

Drugi odhodki

40.629.897

54.732.790

13.319.580

12.143.689

 Poslovni izid pred obdavčitvijo

84.445.082

95.138.090

73.822.316

83.417.802

Odhodek za davek

14.737.130

12.806.316

11.300.366

8.084.200

ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA

69.707.952

82.331.774

62.521.950

75.333.602

Dobiček na delnico (čisti in popravljeni)

3,07

3,62

-

-

Čisti poslovni izid lastnikov obvladujoče družbe

69.256.560

81.935.753

-

-

Čisti poslovni izid neobvladujočih deležev

451.391

396.021

-

-  Pretoči celotno Računovodsko poročilo