Informacije za investitorje in delničarje

  • Delnica Zavarovalnice Triglav je bila delnica leta Prve kotacije Ljubljanske borze. 
  • Brez bistvenih sprememb v lastniški strukturi. Nadaljevala se je krepitev deleža mednarodnih delničarjev. 
  • Ponovno podeljene visoke bonitetne ocene »A« s stabilno srednjeročno napovedjo. 

Osnovni podatki o delnici Zavarovalnice Triglav

Postavke

31. 12. 2017

31. 12. 2016

31. 12. 2015

Najvišji zaključni tečaj v letu

29,30

27,38

30,15

Najnižji zaključni tečaj v letu

23,21

21,80

20,92

Zaključni tečaj

28,90

23,20

23,50

Knjigovodska vrednost delnice (matična družba)*

25,13

24,78

23,34

Knjigovodska vrednost delnice (konsolidirani podatki)*

32,98

32,28

30,48

Čisti dobiček na delnico (konsolidirani podatki)**

3,07

3,62

3,91

Tržna kapitalizacija

657.045.777

527.455.434

534.275.978

Povprečni dnevni promet

166.345

114.845

142.878

Dividenda na delnico za preteklo leto

Še ni določeno

2,50

2,50

Število delnic

22.735.148

22.735.148

22.735.148

Odstotek delnic v prostem prometu***

31,04 %

30,98 %

31,13 %

Borza trgovanja

Ljubljanska borza - LJSE

ISIN-koda

SI0021111651

Oznaka delnice

ZVTG

Bloomberg

ZVTG SV

Reuters

ZVTG.LJ

Bonitetna ocena (S&P Global Ratings, A.M. Best)

»A«, stabilna srednjeročna napoved

»A«, stabilna srednjeročna napoved

»A−«, pozitivna srednjeročna napoved

* Pri izračunu knjigovodske vrednosti delnice (matična družba) sta upoštevana kapital matične družbe in število delnic na dan, pri knjigovodski vrednosti delnice (konsolidirani podatki) pa kapital lastnikov obvladujoče družbe Skupine Triglav in število delnic na dan.

** Pri izračunu čistega dobička na delnico (konsolidirani podatki) sta upoštevana čisti poslovni izid Skupine Triglav in tehtano povprečno število delnic.

*** Od skupnega števila delnic so odštete delnice v lasti delničarjev s 5 in več odstotnim lastništvom.

Deset največjih delničarjev Zavarovalnice Triglav 31. 12. 2017


Pregled dividend, izplačanih za poslovna leta 2014–2017

Postavke

2017

2016

2015

2014

Znesek dividend (v EUR)

Še ni določeno

56.837.870

56.837.870

56.837.870

Dividenda na delnico (v EUR)

Še ni določeno

2,50

2,50

2,50

Skupščina delničarjev

29. 5. 2018

30. 5. 2017

31. 5. 2016

9. 6. 2015

Informacije za delničarje:

Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljubljana
Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana
Odnosi z vlagatelji, Helena Ulaga Kitek
Telefon: ++386 (1) 47 47 331
Elektronski naslov: investor.relations@triglav.si

Pretoči poglavje Delnica in delničarji Zavarovalnice Triglav