Izkaz sprememb lastniškega kapitala


 

Rezerve iz dobička
v EUR
Skupina Triglav

Osnovni kapital

Kapitalske rezerve

Varnostna rezerva

Zakonske in statutarne rezerve

Rezerve za lastne delnice

Lastne delnice

Rezerve za kreditna tveganja

Druge rezerve iz dobička

Presežek iz prevrednotenja

Rezerve iz nekratkoročnih sredstev namenjenih za prodajo

Zadržani čisti poslovni izid

Čisti poslovni izid

Prevedbene razlike kapitala

SKUPAJ KAPITAL LASTNIKOV OBVLADUJOČE DRUŽBE

Kapital neobvladujočih deležev

SKUPAJ

Stanje na 1. 1. 2016

73.701.392

54.955.912

592.269

20.371.784

452.880

-452.880

33.281.412

246.700.000

77.567.319

-40.167

104.503.874

85.802.552

-4.510.483

692.925.865

11.118.634

704.044.499

Vseobsegajoči donos poslovnega leta po obdavčitvi

0

0

0

0

0

0

0

0

10.167.809

0

-10.359

81.935.753

595.984

92.689.187

232.598

92.921.785

Vpis novega kapitala

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.403

5.403

Prenos na preneseni čisti poslovni izid

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85.802.552

-85.802.552

0

0

0

0

Izplačilo (obračun) dividend

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-56.776.976

0

0

-56.776.976

0

-56.776.976

Razgradnja rezervacij za kreditna tveganja

0

0

0

0

0

0

-33.280.648

0

0

0

33.280.648

0

0

0

0

0

Razporeditev čistega dobička v rezerve iz dobička

0

0

0

270.638

0

0

0

37.600.000

0

0

-151.362

-37.719.276

0

0

0

0

Poravnava izgube prejšnjih let

0

-1.339.895

0

0

0

0

0

0

0

0

1.339.895

0

0

0

0

0

Sprememba Skupine

0

-127.327

0

0

-88.200

88.200

0

0

0

0

0

0

0

-127.327

-959.404

-1.086.731

Drugo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40.167

5.204.598

0

0

5.244.765

-2.998

5.241.767

Stanje na 31. 12. 2016

73.701.392

53.488.690

592.269

20.642.424

364.680

-364.680

764

284.300.000

87.735.128

0

173.192.869

44.216.477

-3.914.499

733.955.514

10.394.233

744.349.747

Vseobsegajoči donos poslovnega leta po obdavčitvi

0

0

0

0

0

0

0

0

7.663.108

0

193.644

69.256.560

1.060.439

78.173.753

552.210

78.725.963

Prenos na preneseni čisti poslovni izid

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44.216.477

-44.216.477

0

0

0

0

Izplačilo (obračun) dividend

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-56.777.086

0

0

-56.777.086

-4.312

-56.781.398

Razporeditev čistega dobička v rezerve iz dobička

0

0

0

553.416

0

0

0

30.000.000

0

0

-430.811

-30.122.605

0

0

0

0

Poravnava izgube prejšnjih let

0

0

0

-252.900

0

0

0

0


0

252.900

0

0

0

0

0

Sprememba Skupine

0

-3.186.028

0

-2.428.901

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-5.614.929

-4.134.692

-9.749.621

Drugo

0

100.994

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100.994

0

100.994

Stanje na 31. 12. 2017

73.701.392

50.403.656

592.269

18.514.040

364.680

-364.680

764

314.300.000

95.398.236

0

160.647.992

39.133.955

-2.854.060

749.838.244

6.807.439

756.645.686


v EURRezerve iz dobička

Zavarovalnica Triglav

Osnovni kapital

Kapitalske rezerve

Zakonske in statutarne rezerve

Rezerve za kreditna tveganja

Druge rezerve iz dobička

Presežek iz prevrednotenja

Zadržani čisti poslovni izid

Čisti poslovni izid

SKUPAJ

Stanje na 1. 1. 2016

73.701.392

53.412.884

4.662.643

31.303.638

246.700.000

55.751.443

7.210.810

57.817.462

530.560.272

Vseobsegajoči donos poslovnega leta po obdavčitvi

0

0

0

0

0

9.138.875

-10.360

75.333.602

84.462.117

Izplačilo (obračun) dividend

0

0

0

0

0

0

-56.837.870

0

-56.837.870

Razporeditev čistega dobička v rezerve iz dobička

0

0

0

0

37.600.000

0

0

-37.600.000

0

Razporeditev čistega poslovnega izida

0

0

0

0

0

0

57.817.462

-57.817.462

0

Razgradnja rezervacij za kreditna tveganja

0

0

0

-31.303.638

0

0

31.303.638

0

0

Drugo

0

0

0

0

0

0

5.204.598

0

5.204.598

Stanje na 31. 12. 2016

73.701.392

53.412.884

4.662.643

0

284.300.000

64.890.318

44.688.278

37.733.602

563.389.117

Vseobsegajoči donos poslovnega leta po obdavčitvi

0

0

0

0

0

2.359.946

-20.839

62.521.950

64.861.056

Izplačilo (obračun) dividend

0

0

0

0

0

0

-56.837.869

0

-56.837.869

Razporeditev čistega dobička v rezerve iz dobička

0

0

0

0

30.000.000

0

0

-30.000.000

0

Razporeditev čistega poslovnega izida

0

0

0

0

0

0

37.733.602

-37.733.602

0

Stanje na 31. 12. 2017

73.701.392

53.412.884

4.662.643

0

314.300.000

67.250.264

25.563.172

32.521.950

571.412.305

  Pretoči celotno Računovodsko poročilo