Lastniška struktura

Zavarovalnica Triglav je imela ob koncu leta 2015 28.032 delničarjev ali 494 delničarjev manj kot ob koncu leta 2014. 

Z 98,3-odstotnim deležem v lastniški strukturi prevladujejo domači delničarji, katerih število se je zmanjšalo za 0,03 odstotne točke, medtem ko je število mednarodnih delničarjev ostalo nespremenjeno. Rast deleža mednarodnih delničarjev, značilna za pretekla leta, se je ustavila. Njihov lastniški delež se je celo znižal za 0,5 odstotne točke in ob koncu leta 2015 predstavlja 17,1-odstotni delež lastništva. 

V lastniški strukturi zavarovalnice prevladujejo fizične osebe. Ob koncu leta je bilo 27.405 delničarjev fizičnih oseb (skoraj 98 odstotkov vseh delničarjev). V lasti so imele 9,6 odstotka vseh delnic, kar je za 0,7 odstotne točke več glede na leto prej. 

Struktura delničarjev Zavarovalnice Triglav 31. 12. 2015

 

Vseh

Domačih

Tujih

Pravnih

Fizičnih

Število delnic

22.735.148

18.852.281

3.882.867

20.549.250

2.185.898

Število delničarjev

28.032

27.548

484

627

27.405

Število delnic - delež

100,00 %

82,92 %

17,08 %

90,39 %

9,61 %

Število delničarjev - delež

100,00 %

98,27 %

1,73 %

2,24 %

97,76 %


Koncentracija lastništva, merjena z lastniškim deležem največjih desetih delničarjev, se je v letu 2015 zmanjšala za 1,3 odstotne točke in znaša 75,6 odstotka delnic.

Največja lastnika sta ohranila nespremenjena deleža. ZPIZ ima v lasti 34,47 odstotkov vseh delnic, SDH, d.d., (pravni naslednik Slovenske odškodninske družbe, d.d.), pa 28,09 odstotka delnic. Tretji največji delničar, Hypo Alpe-Adria Bank, d.d., Zagreb (skrbniški račun), je svoj delež povečal za 0,3 odstotne točke. Med največjih deset delničarjev so se na novo uvrstili Balkan Fund, Luksemburg, Clearstream Banking SA, Luksemburg in Kuwait Investment Authority. Svoje deleže v tej skupini so zmanjšali Hrvatska poštanska banka, d.d., Zagreb, Alpen.SI, mešani fleksibilni podsklad, Ljubljana in Eastern European Fund Luksemburg.

Deset največjih delničarjev Zavarovalnice Triglav 31. 12. 2015


Deset največjih delničarjev Zavarovalnice Triglav 31. 12. 2015 in primerjava s stanjem 31. 12. 2014

Delničar

Število delnic

Lastniški delež (v %)

 

2015

2014

2015

2014

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Ljubljana

7.836.628

7.836.628

34,47

34,47

SDH, d.d., Ljubljana

6.386.644

6.386.644

28,09

28,09

Hypo Alpe-Adria Bank, d.d., Zagreb, Hrvaška

1.435.521

1.373.658

6,31

6,04

Balkan Fund, Luksembourg, Luksemburg

326.278

0

1,44

0,00

Hrvatska poštanska banka, d.d., Zagreb, Hrvaška

322.557

347.477

1,42

1,53

Clearstream Banking SA, Luksembourg, Luksemburg

273.152

3.408

1,20

0,01

Pozavarovalnica Sava Re, d.d., Ljubljana

166.678

166.678

0,73

0,73

Kuwait Investment Authority, Safat, Kuvajt

154.771

0

0,68

0,00

Alpen.SI, mešani fleksibilni podsklad, Ljubljana

144.532

152.477

0,64

0,67

Eastern European Fund, Luksembourg, Luksemburg

140.187

333.034

0,62

1,46


Skupno število delnic v lasti članov Uprave in Nadzornega sveta se je v primerjavi s koncem leta 2014 zmanjšalo za 1.204 delnic, kar je posledica sprememb v sestavi Nadzornega sveta. 

Število delnic v lasti članov Uprave in Nadzornega sveta 31. 12. 2015

Ime in priimek
Funkcija

Število delnic

Delež v kapitalu

Uprava
 

80

0,00 %

Andrej Slapar
predsednik

-

-

Benjamin Jošar
član

-

-

Uroš Ivanc
član

80

0,00 %

Tadej Čoroli
član

 

 

Marica Makoter
članica, delavska direktorica

-

-

Nadzorni svet
 

400

0,00 %

Predstavniki delničarjev
 

-

-

Matej Runjak
predsednik

-

 -

Gregor Kastelic
namestnik predsednika

-

 -

Rajko Stanković
član

-

 -

Mario Gobbo
član

-

 -

Dubravko Štimac
član

-

 -

Matija Blažič
član

-

 -

Predstavniki zaposlenih
 

400

0,00 %

Boštjan Molan
član

-

-

Peter Celar
član

400

0,00 %

Ivan Sotošek
član

-

 -

Uprava in Nadzorni svet skupaj
 

480

0,00 %