Kapital

Vrednost osnovnega kapitala Zavarovalnice Triglav na zadnji dan leta 2015 je v primerjavi z zadnjim dnem leta 2014 nespremenjena in znaša 73.701.391,79 evra. Osnovni kapital je razdeljen na 22.735.148 navadnih imenskih kosovnih delnic z oznako ZVTG in kodo ISIN SI0021111651. Vse delnice so prosto prenosljive in izdane v nematerializirani obliki. Vsaka ima enak delež in pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu in vse so vplačane v celoti. Vsaka delnica imetniku zagotavlja pravico do enega glasu na skupščini, sorazmerne dividende iz dobička, namenjenega izplačilu dividend, in sorazmernega dela iz ostanka stečajne ali likvidacijske mase po poplačilu prednostnih delničarjev v primeru stečaja oziroma likvidacije.