Dividendna politika

Dividendna politika Zavarovalnice Triglav izhaja iz ciljne kapitalske ustreznosti Skupine Triglav, ki je temelj njenega varnega poslovanja. Upošteva načrtovani obseg poslovanja in z njim povezane predvidene potrebe po kapitalu na slovenskem in drugih strateških trgih ter smernice in dobro prakso v zavarovalniškem sektorju. Podlaga za izplačilo dividend je zadostna višina bilančnega dobička Zavarovalnice Triglav v tekočem letu. 

Zavarovalnica je svojo dividendno politiko prilagodila sistemu Solventnost II, ki je začel veljati z letom 2016, in podrobneje opredelila njene usmeritve, kot pojasnjujemo tudi v poglavju Strategija Skupine Triglav v obdobju 2013–2017. Po solventnostni kapitalski zahtevi SCR se ciljna kapitalska ustreznost Skupine giblje med 250 in 300 odstotki. V primeru, da bo zavarovalnica dosegala ciljno kapitalsko ustreznost, bosta Uprava in Nadzorni svet praviloma predlagala izplačilo dividende v višini med 30 in 50 odstotki konsolidiranega čistega dobička Skupine Triglav. 

Če bo kapitalska ustreznost Skupine Triglav nižja od 250 odstotkov, bosta Uprava in Nadzorni svet praviloma predlagala izplačilo nižjega deleža dividende ali neizplačilo dividend. Kapitalska ustreznost Skupine nad ciljnim razponom omogoča Upravi in Nadzornemu svetu možnost oblikovanja predloga v smeri večjega deleža za izplačilo dividend.  

Usmeritve za izplačilo dividende v odvisnosti od ravni kapitalske ustreznosti so prikazane v poglavju Upravljanje s tveganji.

Pregled dividend, izplačanih za poslovna leta 2012–2015

Postavke

2015

2014

2013

2012

Znesek dividend (v EUR)

Še ni določeno

56.837.870

38.649.753

45.470.297

Dividenda na delnico (v EUR)

Še ni določeno

2,50

1,70

2,00

Skupščina delničarjev

31. 5. 2016

9. 6. 2015

10. 6. 2014

11. 6. 2013

Dobiček na delnico (v EUR)

2,57

2,01

2,12

2,22


Zavarovalnica Triglav je za leto 2014 izplačala dividende v višini 58.837.870,00 evrov, kar je 67 odstotkov čistega dobička Skupine Triglav, doseženega v tem letu. Dividenda v višini 2,5 evra bruto na delnico je vključevala dividendo, skladno z dividendno politiko (1,25 evra bruto na delnico), in ob njej tudi izredno dividendo v enaki višini (1,25 evra bruto na delnico). Izplačilo izredne dividende so omogočili višina razpoložljivega kapitala Skupine, uspešno poslovanje in stopnja uresničitve temeljnih strateških usmeritev Skupine Triglav v preteklih letih.