Delnica Zavarovalnice Triglav

Uvrstitev delnic Zavarovalnice Triglav (5. 12. 2011) v Prvo kotacijo Ljubljanske borze nas zavezuje k najvišjim standardom poslovanja in obveščanja v domačem in mednarodnem okolju.

Osnovni podatki o delnici Zavarovalnice Triglav

Postavke

31. 12. 2015

31. 12. 2014

31. 12. 2013

Število delnic

22.735.148

22.735.148

22.735.148

Knjigovodska vrednost delnice* (v EUR)

23,34

23,93

21,98

Čisti dobiček na delnico** (v EUR)

2,57

2,01

2,12

Dividenda na delnico (v EUR) - za preteklo leto

Še ni določeno

2,50

1,70

Tržna vrednost delnice (v EUR) - zaključni tečaj

23,50

23,60

19,00

Tržna kapitalizacija (v EUR) - zaključni tečaj

534.275.978

536.549.493

431.967.812

Borza trgovanja

Ljubljanska borza - LJSE

Oznaka delnice

ZVTG

ISIN koda

SI0021111651

Bonitetna ocena
■ Standard & Poor’s;  
     »A–«, pozitivna  
     srednjeročna napoved
■ Standard & Poor’s;  
     »A–«, stabilna  
     srednjeročna napoved
■ Standard & Poor’s;  
     »A–«, stabilna  
     srednjeročna napoved
■   A.M. Best; »A–«,
     pozitivna srednjeročna
     napoved
■   A.M. Best; »A–«,
     pozitivna srednjeročna
     napoved
■   A.M. Best; »A–«,
     stabilna srednjeročna
     napoved
Bloomberg

ZVTG SV

Reuters

ZVTG.LJ

*Pri izračunu knjigovodske vrednosti delnice sta upoštevana kapital Zavarovalnice Triglav in število delnic na dan.

**Pri izračunu čistega dobička na delnico sta upoštevana čisti poslovni izid Zavarovalnice Triglav in tehtano povprečno število delnic.

Pri pridobivanju delnic družbe morajo obstoječi in potencialni novi delničarji Zavarovalnice Triglav upoštevati določila Zakona o zavarovalništvu. Predhodno dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor je potrebno:

  • za pridobitev delnic zavarovalnice, na podlagi katerih oseba posredno ali neposredno doseže ali preseže kvalificirani delež v zavarovalnici (kvalificirani delež je posredno ali neposredno imetništvo delnic oziroma drugih pravic, na podlagi katerih imetnik pridobi 10-odstotni delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu družbe oziroma delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu družbe, ki je manjši od 10 odstotkov, vendar mu že omogoča izvajanje pomembnega vpliva na upravljanje družbe); 
  • za vsako nadaljnjo pridobitev delnic zavarovalnice, na podlagi katere oseba, ki je pridobila dovoljenje, doseže ali preseže mejo 20 odstotkov, 33 odstotkov (1/3) ali 50 odstotkov deleža glasovalnih pravic ali deleža v kapitalu zavarovalnice, ali na podlagi katere postane obvladujoča družba zavarovalnice;
  • pred vsako nadaljnjo pridobitvijo delnic, na podlagi katere bi kvalificirani imetnik presegel razpon, za katerega velja že izdano dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deleža;
  • za pridobitev kvalificiranega deleža za delničarje zavarovalnice, ki so skupno imetniki delnic, na podlagi katerih dosegajo ali presegajo kvalificirani delež v zavarovalnici, in nameravajo skleniti delničarski sporazum.
  • Zakon prav tako opredeljuje obvezno ravnanje in pridobivanje predhodnih soglasij oseb, ki so se sporazumele, da bodo usklajeno delovale pri pridobivanju delnic zavarovalnice ali pri uresničevanju upravljavskih upravičenj iz teh delnic, tako v primeru, da ne dosegajo kvalificiranega deleža, kot tudi v primeru, da nameravajo pridobiti delež, na podlagi katerega bi skupno dosegle ali presegle kvalificirani delež. 

Imetnik, ki je pridobil delnice zavarovalnice ali jih ima v nasprotju z Zakonom o zavarovalništvu, nima glasovalnih pravic. Podrobnosti določa Zakon o zavarovalništvu.

Tečaj delnice ZVTG se je od izhodiščne vrednosti 23,60 evra dne 27. 5. 2015 povzpel do najvišje letne vrednosti 30,15 evra. Skupščina delničarjev je 9. 6. 2015 sprejela sklep o izplačilu dividende v znesku 2,50 evra s presečnim dnem za njihovo izplačilo dva dneva po skupščini, dne 11. 6. 2015. Dan po skupščini se je tečaj znižal za 8 odstotkov, na 27,00 evrov. Sledilo je nižanje tečaja do 22. 9. 2015, ko je dosegel najnižjo letno vrednost 20,92 evra. Po tem datumu se je tečaj nekoliko okrepil in ob koncu leta 2015 znašal 23,50 evra, kar je približno na ravni začetka leta. V istem obdobju je vrednost slovenskega blue-chip indeksa SBI TOP zabeležila 11-odstotni padec glede na izhodiščno vrednost.

Leto 2015 na Ljubljanski borzi sta ob padcu tečajev zaznamovala zmanjšana likvidnost oziroma velik upad prometa. Gibanje trga se je odrazilo tudi v povprečnem dnevnem prometu delnice ZVTG, ki je bil manjši od povprečja v letu 2014 in je znašal 142.878 evrov (v letu 2014 168.611 evrov). 

Delnica ZVTG je bila ponovno ena najlikvidnejših na delniškem trgu Ljubljanske borze. Po likvidnosti in višini celotne tržne kapitalizacije je namreč zasedla drugo mesto. Skoraj 11 odstotkov letnega prometa z delnicami na Ljubljanski borzi je bilo opravljenega z delnico ZVTG (v letu 2014 7 odstotkov), njena tržna kapitalizacija na koncu leta pa je znašala 534,3 milijona evrov. 

Prikaz gibanja zaključnega tečaja (leva os) in prometa v evrih (desna os) delnice ZVTG


Prikaz relativne spremembe tečaja delnic ZVTG in vrednosti indeksa SBI TOP v letu 2015 glede na izhodiščni datum 31. 12. 2014


Delnica ZVTG je vključena v slovenski indeks SBI TOP in v naslednjih deset indeksov Dunajske borze: CECE Mid Cap (CECE MID EUR in CECE MID USD), CECE Extended (CECExt EUR in CECxt USD), South-East Europe Traded Index (SETX EUR in SETX USD), CEESEG Financials CEESEG FIN, CEE Responsible Investment Universe CEERIUS, SETX Net Total Return SETX NTR in SETX Total Return SETX TR.

Prikaz trgovalnih podatkov delnice ZVTG po mesecih leta 2015 (podatki v evrih)

Mesec

Najvišji zaključni tečaj

Najnižji zaključni tečaj

Največje dnevno trgovanje

Najmanjše dnevno trgovanje

Povprečna dnevna vrednost prometa

Januar

25,45

23,50

878.927

11.615

172.314

Februar

26,80

24,95

2.634.126

8.395

283.805

Marec

28,24

27,00

379.462

3.961

122.982

April

29,88

28,00

626.929

3.880

144.073

Maj

30,15

28,10

961.012

12.307

263.227

Junij

29,50

24,00

788.628

16.730

163.859

Julij

25,10

23,70

160.515

2.670

39.436

Avgust

25,50

23,00

227.766

2.109

68.063

September

22,70

20,92

165.272

21.306

59.284

Oktober

22,50

21,22

248.242

14.052

100.149

November

24,30

22,00

283.786

1.228

102.084

December

24,30

22,90

1.173.775

30.464

228.717