Izkaz vseobsegajočega donosa 
v EUR

Skupina Triglav

Zavarovalnica Triglav

2015

2014

2015

2014

Čisti dobiček obdobja po obdavčitvi

88.861.194 

85.682.468

58.505.818

45.612.582

Drugi vseobsegajoči donos po obdavčitvi

-18.806.369

51.206.741

-17.495.126

37.858.386

Postavke, ki v kasnejših obdobjih ne bodo prerazvrščene v poslovni izid

115.148

-508.761

214.905

-503.403

   Aktuarski čisti dobički/izgube za pokojninske programe

143.337

-611.867

239.577 

-606.509

   Davek od postavk, ki ne bodo prerazvrščene v poslovni izid

-28.189

103.106

-24.672 

103.106

Postavke, ki bodo v kasnejših obdobjih lahko prerazvrščene v poslovni izid

-18.921.517

51.715.502

-17.710.031

38.361.789

   Čisti dobički / izgube iz ponovne izmere finančnega sredstva,razpoložljivega za prodajo

-43.465.908

94.026.847

-42.441.799

77.582.361

       – dobički / izgube, pripoznani v presežku iz prevrednotenja

-11.439.191

139.790.178

-10.976.857 

122.568.367

       – prenos dobičkov / izgub iz presežka iz prevrednotenja v poslovni izid

-32.026.717

-45.763.331

-31.464.942 

-44.986.006

   Čisti dobički / izgube v zvezi z nekratkoročnimi sredstvi za prodajo

-381.226

0

0

   Čisti dobički / izgube, pripoznani v PIP v zvezi z varovanjem denarnih tokov

0

0

0

   Pripadajoči čisti dobički / izgube, pripoznani v presežku iz prevrednotenja   – kapitalska metoda

-312.985

-42.993

0

   Obveznosti iz zavarovalnih pogodb z diskrecijsko pravico

17.740.272

-25.899.972

17.740.272

-25.899.972

   Prevedbeni popravek kapitala

50.969

-730.806

0

   Davek od postavk, ki bodo v kasnejših obdobjih lahko prerazvrščene v poslovni izid

7.447.361

-15.637.574

6.991.496 

-13.320.600

VSEOBSEGAJOČI DONOS OBDOBJA PO OBDAVČITVI

70.054.825

136.889.210

41.010.692

83.470.968

   Delež obvladujočih lastnikov

70.221.035

136.259.514

 

 

   Neobvladujoči delež

-166.210 

629.696