Izkaz sprememb lastniškega kapitala

v EUR

Rezerve iz dobička

Skupina Triglav

Osnovni kapital

Kapitalske rezerve

Varnostna rezerva

Zakonske in statutarne rezerve

Rezerve za lastne delnice

Lastne delnice

Rezerve za kreditna tveganja

Druge rezerve iz dobička

Presežek iz prevrednotenja

Rezerve iz nekratkoročnih sredstev namenjenih za prodajo

Zadržani čisti poslovni izid

Čisti poslovni izid

Prevedbene razlike kapitala

SKUPAJ KAPITAL LASTNIKOV OBVLADUJOČE DRUŽBE

Kapital neobvladujočih deležev

SKUPAJ

Stanje na 1. 1. 2014

73.701.392

56.866.195

534.366

19.630.611

452.880

-452.880

32.313.485

224.200.000

44.605.435

0

90.083.114

46.213.505

-3.833.230

584.314.877

6.222.580

590.537.457

Vseobsegajoči donos poslovnega leta po obdavčitvi

0

0

0

0

0

0

0

0

51.548.852

0

47.977

85.388.016

-725.332

136.259.514

629.696

136.889.210

Prenos na preneseni čisti poslovni izid

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46.213.508

-46.213.508

0

0

0

0

Izplačilo (obračun) dividend

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-38.593.429

0

0

-38.593.429

0

-38.593.429

Oblikovanje in poraba rezerv za kreditna tveganja in katastrofalne škode

0

0

0

0

0

0

118.215

0

0

0

0

-118.215

0

0

0

0

Razporeditev čistega dobička v rezerve iz dobička

0

0

50.112

384.249

0

0

0

22.500.000

0

0

-434.240

-22.500.000

0

120

-120

0

Sprememba konsolidiranja

0

-43.354

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-43.356

-123.766

-167.122

Drugo

0

85.374

0

0

0

0

0

0

-1.214.258

1.214.258

-610.946

0

0

-525.572

220

-525.352

Stanje na 31. 12. 2014

73.701.392

56.908.216

584.478

20.014.860

452.880

-452.880

32.431.700

246.700.000

94.940.028

1.214.258

96.705.983

62.769.801

-4.558.557

681.412.162

6.728.610

688.140.772

Vseobsegajoči donos poslovnega leta po obdavčitvi

0

0

0

0

0

0

0

0

-17.412.876

-1.214.258

-25.340

88.825.435

48.074

70.221.035

-166.211

70.054.825

Prenos na preneseni čisti poslovni izid

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64.840.213

-64.840.213

0

0

0

0

Izplačilo (obračun) dividend

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-56.755.040

0

0

-56.755.040

0

-56.755.040

Oblikovanje in poraba rezerv za kreditna tveganja in katastrofalne škode

0

0

0

0

0

0

849.711

0

0

0

0

-849.711

0

0

0

0

Razporeditev čistega dobička v rezerve iz dobička

0

0

7.791

356.923

0

0

0

0

0

0

-261.942

-102.761

0

11

-11

0

Sprememba konsolidiranja

0

-2.166.719

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-2.166.719

326.640

-1.840.076

Sprememba skupine

0

214.415

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

214.415

-50.403

164.012

Drugo

0

0

0

0

0

0

0

0

40.167

-40.167

0

0

0

0

0

0

Zunanji prevzem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.280.009

4.280.009

Stanje na 31. 12. 2015

73.701.392

54.955.912

592.269

20.371.784

452.880

-452.880

33.281.412

246.700.000

77.567.319

-40.167

104.503.874

85.802.552

-4.510.483

692.925.865

11.118.634

704.044.499
v EURRezerve iz dobička

Zavarovalnica Triglav 

Osnovni kapital

Kapitalske rezerve

Zakonske in statutarne rezerve

Rezerve za kreditna tveganja

Druge rezerve iz dobička

Presežek iz prevrednotenja

Zadržani čisti poslovni izid

Čisti poslovni izid

SKUPAJ

Stanje na 1. 1. 2014

73.701.392

53.412.884

4.662.643

30.624.276

224.200.000

35.362.843

52.735.703

25.090.466

499.790.208

Vseobsegajoči donos poslovnega leta po obdavčitvi

0

0

0

0

0

37.858.386

0

45.612.582

83.470.968

Izplačilo (obračun) dividend

0

0

0

0

0

0

-38.649.753

0

-38.649.753

Razporeditev čistega dobička v rezerve iz dobička

0

0

0

0

22.500.000

0

0

-22.500.000

0

Razporeditev čistega poslovnega izida

0

0

0

0

0

0

25.090.466

-25.090.466

0

Oblikovanje in poraba rezerv za kreditna tveganja in za katastrofalne škode

0

0

0

-8.994

0

0

0

8.994

0

Drugo

0

0

0

0

0

0

-610.957

0

-610.957

Stanje na 31. 12. 2014

73.701.392

53.412.884

4.662.643

30.615.282

246.700.000

73.221.229

38.565.461

23.121.576

544.000.467

Vseobsegajoči donos poslovnega leta po obdavčitvi

0

0

0

0

0

-17.469.786

-25.340

58.505.818

41.010.692

Izplačilo (obračun) dividend

0

0

0

0

0

0

-56.837.870

0

-56.837.870

Razporeditev čistega poslovnega izida

0

0

0

0

0

0

23.121.576

-23.121.576

0

Oblikovanje in poraba rezerv za kreditna tveganja in za katastrofalne škode

0

0

0

688.356

0

0

0

-688.356

0

Drugo

0

0

0

0

0

0

2.386.983

0

2.386.983

Stanje na 31. 12. 2015

73.701.392

53.412.884

4.662.643

31.303.638

246.700.000

55.751.443

7.210.810

57.817.462

530.560.272