Izkaz denarnih tokov


v EURSkupina Triglav

Zavarovalnica Triglav2015

2014

2015

2014

A.DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU

 

 

 

 


Postavke izkaza poslovnega izida

42.999.877

3.631.368

16.107.815

-7.642.466


Obračunane čiste zavarovalne premije v obdobju

864.087.543

835.963.139

513.800.327

525.332.297


Prihodki naložb (razen finančnih prihodkov), financirani iz:

23.128.875

17.475.231

10.324.541

8.562.470


        – zavarovalno–tehničnih rezervacij

18.790.181

15.331.191

9.049.652

7.665.555


        – drugih virov

4.338.694

2.144.040

1.274.889

896.915


Drugi poslovni prihodki (razen za prevrednotenje in brez zmanjšanja rezervacij) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev

87.244.476

82.374.463

10.821.508

10.981.281


Obračunani čisti zneski škod v obdobju

-579.929.702

-603.679.449

-365.648.601

-400.410.798


Obračunani stroški bonusov in popustov

-8.755.172

-9.887.663

-6.827.769

-8.292.320


Čisti obratovalni stroški brez stroškov amortizacije in brez spremembe v razmejenih stroških pridobivanja zavarovanj

-206.757.504

-198.235.245

-117.067.400

-115.677.200


Odhodki naložb (brez amortizacije in finančnih odhodkov), financirani iz:

-11.315.678

-12.004.771

-5.105.506

-8.308.861


        – zavarovalno–tehničnih rezervacij

-9.686.605

-7.635.062

-3.771.413

-4.186.751


        – drugih virov

-1.629.073

-4.369.709

-1.334.094

-4.122.110


Drugi poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotovanje in brez povečanja rezervacij)

-111.551.659

-99.008.918

-14.998.771

-15.034.290


Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih

-13.151.302

-9.365.419

-9.190.515

-4.795.045
Spremembe čistih obratnih sredstev poslovnih postavk BS

803.846

5.319.558

-363.333

3.084.389


Začetne manj končne terjatve iz zavarovalnih poslov

3.541.796

-3.328.816

2.939.770

-3.177.865


Začetne manj končne terjatve iz pozavarovanj

-7.536.232

3.885.499

-5.529.573

2.451.365


Začetne manj končne druge terjatve iz (po)zavarovalnih poslov

1.565.734

107.850

1.027.606

-1.484.359


Začetne manj končne druge terjatve in sredstva

-224.162

3.755.433

4.069.321

6.171.293


Začetne manj končne odložene terjatve za davek

-804.674

-3.239.356

0

-2.871.979


Začetne manj končne zaloge

84.183

127.351

-12.408

92.720


Končni manj začetni dolgovi iz neposrednih zavarovanj

625.323

-1.972.114

353.782

-1.011.828


Končni manj začetni dolgovi iz pozavarovanj

-1.376.254

-460.237

-141.916

-729.351


Končni manj začetni drugi poslovni dolgovi

1.885.269

428.476

-5.534

-330.621


Končne manj začetne ostale obveznosti (razen prenosnih premij)

2.741.879

4.370.534

-3.064.382

3.975.015


Končne manj začetne odložene obveznosti za davek

300.984

1.644.938

0

0
Izid denarnih tokov pri poslovanju

43.803.723

8.950.926

15.744.482

-4.558.077B.DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU
Prejemki pri naložbenju

2.302.278.368

2.562.368.993

1.805.247.899

2.097.680.038


Prejemki od obresti, ki se nanašajo na naložbenje in na:

67.151.983

64.149.036

50.165.758

53.479.586


        – naložbe, financirane iz zavarovalno–tehničnih rezervacij

61.537.414

60.274.191

45.768.746

50.839.306


        – druge naložbe

5.614.569

3.874.845

4.397.012

2.640.280


Prejemki od dividend in deležev iz dobička v drugih, ki se nanašajo na:

3.135.771

6.144.775

21.602.500

3.850.790


        – naložbe, financirane iz zavarovalno–tehničnih rezervacij

2.408.062

3.469.353

2.259.877

3.402.244


        – druge naložbe

727.709

2.675.422

19.342.622

448.546


Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev, financiranih iz:

10.359

73.726

79

73.726


        – zavarovalno–tehničnih rezervacij

12

0

0

0


        – drugih virov

10.347

73.726

79

73.726


Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev, financiranih iz:

1.803.944

5.186.289

669.421

2.097.465


        – zavarovalno–tehničnih rezervacij

219.801

2.572.608

0

0


        – drugih virov

1.584.143

2.613.681

669.421

2.097.465


Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb, financiranih iz:

1.152.378.631

1.173.716.746

1.018.084.174

1.022.284.534


        – zavarovalno–tehničnih rezervacij

1.038.404.051

1.040.761.431

930.141.531

922.758.129


        – drugih virov

113.974.580

132.955.315

87.942.642

99.526.404


Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb, financiranih iz:

1.071.335.380

1.313.098.421

711.419.432

1.015.893.938


        – zavarovalno–tehničnih rezervacij

930.195.544

1.164.377.713

657.111.528

947.886.752


        – drugih virov

141.139.836

148.720.708

54.307.904

68.007.186


Prejemki od odtujitve naložb v odvisne in pridružene družbe, financiranih iz:

6.462.300

0

3.306.536

0


        – zavarovalno–tehničnih rezervacij

0

0

0

0


        – drugih virov

6.462.300

0

3.306.536

0
Izdatki pri naložbenju

-2.267.948.841

-2.518.031.961

-1.751.691.675

-2.038.018.700


Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev

-6.042.661

-8.331.470

-4.806.757

-6.396.144


Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev, financiranih iz:

-11.541.075

-10.843.578

-23.055.493

-2.896.106


        – zavarovalno–tehničnih rezervacij

-1.281.534

-1.455.545

-18.512.765

-861.786


        – drugih virov

-10.259.541

-9.388.033

-4.542.728

-2.034.320


Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb, financiranih iz:

-1.125.556.743

-1.254.008.992

-935.430.625

-1.079.559.956


        – zavarovalno–tehničnih rezervacij

-990.071.559

-1.107.503.560

-842.029.501

-960.615.397


        – drugih virov

-135.485.184

-146.505.432

-93.401.124

-118.944.559


Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb, financiranih iz:

-1.116.339.376

-1.244.847.921

-726.413.425

-947.166.494


        – zavarovalno–tehničnih rezervacij

-978.941.458

-1.083.826.041

-681.413.195

-868.968.032


        – drugih virov

-137.397.918

-161.021.880

-45.000.230

-78.198.462


Izdatki za pridobitev naložb v odvisne in pridružene družbe, financiranih iz:

-8.468.986

0

-61.985.375

-2.000.000


        – zavarovalno–tehničnih rezervacij

0

0

-2.410.514

0


        – drugih virov

-8.468.986

0

-59.574.861

-2.000.000


Izid denarnih tokov pri naložbenju

34.329.527

44.337.032

53.556.224

59.661.338


 C.DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU
Prejemki pri financiranju

1.736.108

4.657.483

0

0


Prejemki od vplačanega kapitala

0

0

0

0


Prejemki od dobljenih dolgoročnih posojil in izdaje obveznic

1.347.445

2.116.378

0

0


Prejemki od dobljenih kratkoročnih posojil

388.663

2.541.105

0

0
Izdatki pri financiranju

-68.356.145

-63.914.304

-67.401.961

-54.533.963


Izdatki za dane obresti

-2.020.351

-1.785.000

-1.785.000

-1.785.000


Izdatki za vračila kapitala

0

0

0

0


Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti

-9.658.925

-9.092.485

-8.857.262

-5.226.195


Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti

0

-14.443.390

0

-9.794.443


Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku

-56.676.869

-38.593.429

-56.759.699

-37.728.325
Izid denarnih tokov pri financiranju

-66.620.037

-59.256.821

-67.401.961

-54.533.963Č.Začetno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov

22.858.388

29.068.558

5.650.669

5.000.081

D.Začetno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov (pripojitev Triglav Nepremičnine)

0

544

81.290

E1.Denarni izid v obdobju

11.513.213

-5.968.863

1.898.745

569.298

E2.Tečajne razlike

-5.421

-124.381

0

0

E3.Denarna sredstva, prenesena na nekratkoročna sredstva, namenjena za prodajo

-1.893.950

-116.926

0

0

E4.Zunanji prevzem

15.456.538

0

0

0

F.Končno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov

47.928.768

22.858.388

7.549.958

5.650.669