Izkaz poslovnega izida
v EUR

Skupina Triglav

Zavarovalnica Triglav

2015

2014

2015

2014

Čisti prihodki od zavarovalnih premij

839.167.224

819.864.481

517.040.236

529.727.190

    – obračunane kosmate zavarovalne premije

919.116.265

888.246.603

586.260.945

592.619.451

    – obračunana premija oddana v pozavarovanje in sozavarovanje

-77.045.634

-73.316.563

-72.460.618

-67.287.154

    – sprememba prenosnih premij

-2.903.407

4.934.441

3.239.909

4.394.893

Skupaj prihodki od finančnih sredstev

300.908.574

236.378.245

274.883.169

212.013.745

Prihodki od finančnih sredstev v povezanih družbah

5.454.600

147.755

31.688.139

2.441.318

    – dobiček iz naložb v kapital pridruženih in skupaj obvladovanih družb,  obračunan z uporabo kapitalske metode

1.024.797

147.755

0

0

    – obresti

0

0

1.985.141

2.193.168

    – dividende

0

0

29.318.186

239.834

    – spremembe poštene vrednosti

0

0

0

0

    – dobički od prodaje

4.429.803

0

376.413

0

    – drugi finančni prihodki

0

0

8.399

8.317

Prihodki od ostalih finančnih sredstev

202.577.180

172.738.610

151.322.413

146.293.090

    – obresti

71.242.548

73.244.445

48.917.584

58.371.048

    – dividende

3.218.520

4.843.275

2.484.054

3.544.526

    – spremembe poštene vrednosti

39.290.809

26.799.233

26.253.436

26.454.746

    – dobički od prodaje

77.477.505

60.089.485

68.541.989

54.194.732

    – drugi finančni prihodki

11.347.798

7.762.172

5.125.350

3.728.038

Čisti neiztrženi dobički življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje

92.876.794

63.491.880

91.872.617

63.279.337

Drugi zavarovalni prihodki

7.430.958

8.744.516

17.683.831

16.878.496

    – prihodki od provizij

2.494.636

4.110.851

12.996.626

12.557.361

    – drugi prihodki od zavarovalnih poslov

4.936.322

4.633.665

4.687.205

4.321.135

Drugi prihodki

77.260.256

84.197.373

9.258.952

10.639.169

 

 

 

 

Čisti odhodki za škode

570.343.294

594.726.608

349.598.310

392.038.267

    – obračunani kosmati zneski škod

594.840.516

615.722.529

390.567.557

421.121.575

    – obračunani deleži pozavarovateljev in sozavarovateljev

-23.535.397

-20.330.306

-24.918.956

-20.710.778

    – sprememba škodnih rezervacij

-8.430.995

-8.443.475

-16.050.291

-8.372.531

    – odhodki iz izravnalne sheme dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj

7.469.170

7.777.860

0

0

Sprememba drugih zavarovalno–tehničnih rezervacij 

60.340.392

59.648.824

39.257.225

58.391.620

Sprememba zavarovalno–tehničnih rezervacij zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje

-1.882.145

23.841.561

-4.032.292

22.619.358

Odhodki za bonuse in popuste

10.202.959

10.219.321

8.265.040

8.632.089

Sprememba obveznosti iz finančnih pogodb

0

0

0

0

Obratovalni stroški

201.796.133

199.423.503

137.861.969

138.439.417

    – stroški pridobivanja zavarovanj

136.158.419

135.886.064

99.608.988

99.854.627

    – drugi obratovalni stroški

65.637.714

63.537.439

38.252.981

38.584.790

Odhodki od finančnih sredstev in obveznosti   

180.367.256

60.278.747

200.067.115

69.149.319

Odhodki od finančnih sredstev in obveznosti v povezanih družbah

1.160.415

70.574

47.292.586

22.048.541

    – izguba iz naložb v kapital pridruženih in skupaj obvladovanih družb, obračunana z uporabo kapitalske metode

295.258

70.574

0

0

    – obresti

0

0

0

0

    – sprememba poštene vrednosti

0

0

0

0

    – izgube pri prodaji finančnih sredstev

865.153

0

882.000

1.503.668

    – trajne oslabitve

4

0

46.351.490

20.524.904

    – drugi finančni odhodki

0

0

59.096

19.968

Odhodki od ostalih finančnih sredstev in obveznosti

95.773.879

40.689.456

69.341.567

27.582.062

    – obresti

2.177.446

2.948.802

1.900.242

2.280.291

    – sprememba poštene vrednosti

49.537.301

12.897.286

34.068.361

10.723.661

    – izgube pri prodaji finančnih sredstev

21.803.897

9.930.193

20.502.755

8.433.700

    – trajne oslabitve

3.827.445

6.341.300

231.310

38.459

    – drugi finančni odhodki

18.427.790

8.571.875

12.638.899

6.105.951

Čiste neiztržene izgube življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje

83.432.962

19.518.717

83.432.962

19.518.717

Drugi zavarovalni odhodki

18.212.146

20.349.159

7.835.999

11.997.644

Drugi odhodki

82.909.300

80.285.864

11.579.325

10.494.816

 

 

 

 

Poslovni izid pred obdavčitvijo

102.477.677

100.411.028

68.433.497

57.496.069

Odhodek za davek

13.616.483

14.728.560

9.927.679

11.883.488

ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA

88.861.194

85.682.468

58.505.818

45.612.581

Dobiček na delnico (čisti in popravljeni)

3,91

3,77Čisti poslovni izid lastnikov obvladujoče družbe

88.825.435

85.388.016

 

 

Čisti poslovni izid neobvladujočih deležev

35.759

294.452