Izkaz finančnega položaja
v EUR

Skupina Triglav

Zavarovalnica Triglav

31. 12. 2015

31. 12. 2014

31. 12. 2015

31. 12. 2014

SREDSTVA

3.493.456.800 

3.275.428.004

2.685.432.591

2.721.266.953

Neopredmetena sredstva

70.132.332 

71.770.468

53.143.644

54.373.723

Opredmetena osnovna sredstva

121.810.360 

123.668.545

67.034.994

65.143.015

Odložene terjatve za davek

15.993.688 

20.472.194

0

0

Naložbene nepremičnine

79.475.283 

104.861.479

52.870.808

37.972.457

Finančne naložbe v odvisnih družbah

0

134.689.036

133.799.163

Finančne naložbe v pridruženih družbah

6.939.700 

10.371.335

7.259.875

10.427.236

Finančna sredstva

2.873.436.783 

2.619.376.329

2.194.440.477

2.240.384.295

    Finančne naložbe:

2.408.702.860 

2.153.588.590

1.747.850.916

1.790.581.524

      – v posojila in depozite

183.872.219 

130.037.423

108.581.747

104.531.182

      – v posesti do zapadlosti

242.406.400 

210.604.128

178.250.255

186.136.258

      – razpoložljive za prodajo

1.607.681.638 

1.608.664.995

1.268.278.321

1.299.415.075

      – vrednotene po pošteni vrednosti preko poslovnega izida

374.742.603 

204.282.044

192.740.593

200.499.010

Sredstva zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje

464.733.923 

465.787.739

446.589.561

449.802.771

Znesek zavarovalno–tehničnih rezervacij, prenesen pozavarovateljem

68.724.305 

71.147.717

69.935.394

75.325.350

Terjatve

166.443.733 

181.810.510

95.716.726

94.732.452

   – terjatve iz neposrednih zavarovalnih poslov

83.249.006 

86.414.518

57.959.013

61.527.739

   – terjatve iz pozavarovanja in sozavarovanja

42.823.668 

41.461.923

12.219.198

6.689.625

   – terjatve za odmerjeni davek

301.273 

1.819.015

0

0

   – druge terjatve

40.069.786 

52.115.054

25.538.515

26.515.088

Druga sredstva

8.134.762 

8.469.465

2.791.679

3.458.593

Denar in denarni ustrezniki

47.928.768 

22.858.388

7.549.958

5.650.669

Nekratkoročna sredstva, namenjena za prodajo

34.437.086 

40.621.574

0

0KAPITAL IN OBVEZNOSTI

3.493.456.800 

3.275.428.004

2.685.432.591

2.721.266.953

Kapital

704.044.499 

688.140.772

530.560.272

544.000.467

   Kapital lastnikov obvladujoče družbe

692.925.865 

681.412.162

530.560.272

544.000.467

      – osnovni kapital

73.701.392 

73.701.392

73.701.392

73.701.392

      – kapitalske rezerve

54.955.912 

56.908.216

53.412.884

53.412.884

      – rezerve iz dobička

300.945.466 

299.731.040

282.666.281

281.977.925

      – rezerve za lastne delnice

452.880 

452.880

0

0

      – lastne delnice

-452.880 

-452.880

0

0

      – presežek iz prevrednotenja

77.567.319 

94.940.028

55.751.443

73.221.229

      – zadržani čisti poslovni izid

104.503.874 

96.705.983

7.210.810

38.565.461

      – čisti poslovni izid poslovnega leta

85.802.552 

62.769.801

57.817.462

23.121.575

      – prevedbeni popravek kapitala

-4.510.483 

-4.558.557

0

0

      – rezerve iz nekratkoročnih sredstev, namenjenih za prodajo

-40.167 

1.214.258

0

0

   Neobvladujoči deleži kapitala

11.118.634 

6.728.610

0

0

Podrejene obveznosti

18.752.252 

28.065.416

21.101.278

29.958.540

Zavarovalno–tehnične rezervacije

2.143.395.211 

1.874.756.014

1.614.944.129

1.617.090.395

   – prenosne premije

252.057.956 

245.995.733

180.558.991

182.902.536

   – matematične rezervacije

1.219.737.727 

954.072.939

925.402.898

904.858.200

   – škodne rezervacije

642.687.051 

648.827.459

486.247.722

508.999.132

   – druge zavarovalno–tehnične rezervacije

28.912.477 

25.859.883

22.734.518

20.330.526

Zavarovalno–tehnične rezervacije v korist življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje

457.046.912 

458.899.160

438.920.157

442.952.449

Rezervacije za zaposlence

12.225.131 

12.265.582

9.189.038

9.408.654

Druge rezervacije

3.854.844 

3.946.874

381.762

399.080

Odložene obveznosti za davek

23.188.796 

30.752.195

6.268.154

12.973.041

Druge finančne obveznosti

3.784.282 

15.084.019

1.752.990

1.693.912

Obveznosti iz poslovanja

48.388.725 

58.533.223

23.886.713

25.833.367

   – obveznosti iz neposrednih zavarovalnih poslov

16.617.928 

15.644.384

10.985.581

10.631.799

   – obveznosti iz pozavarovanja in sozavarovanja

28.053.630 

36.341.671

10.264.596

10.406.511

   – obveznosti za odmerjeni davek

3.717.167 

6.547.168

2.636.536

4.795.056

Ostale obveznosti

66.341.975 

65.641.718

38.428.098

36.957.048

Obveznosti, vezane na nekratkoročna sredstva v posesti za prodajo

12.434.173 

39.343.031

0

0