Izjava o upravljanju

 • Uprava in Nadzorni svet sta sprejela Sistem in politiko upravljanja Zavarovalnice Triglav.
 • Spremenjena sestava Nadzornega sveta in njegovih komisij.
 • Model vodenja in upravljanja odvisnih družb se prilagaja posebnostim trgov in razvoju našega tržnega položaja.

Politika upravljanja 

Sistem in politika upravljanja Zavarovalnice Triglav, ki sta ga sprejela Uprava in Nadzorni svet, določata poglavitne usmeritve upravljanja zavarovalnice, pri čemer upoštevata zastavljene dolgoročne cilje in vrednote. Predstavljata temelj za vzpostavitev ter uresničevanje trdnega in zanesljivega sistema upravljanja, ki je zasnovan na učinkovitem upravljanju tveganj in omogoča uresničitev poslovne strategije zavarovalnice. Dokument je objavljen v borznoinformacijskem sistemu Ljubljanske borze, d.d., (SEOnet) in na uradnem spletnem mestu zavarovalnice www.triglav.eu.

Izjava o skladnosti s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb

Zavarovalnica Triglav pri poslovanju uporablja Kodeks upravljanja javnih delniških družb. Sprejet je bil 8. 12. 2009. V slovenskem in angleškem jeziku je javno dostopen na spletnih straneh Ljubljanske borze, d.d., http://www.ljse.si. Zavarovalnica vsebinsko sledi vsem njegovim določbam.

Izjava o skladnosti z navedenim kodeksom za obdobje od 1. 1. 2015 do dneva objave v letu 2016 je dostopna v elektronski obliki v borznoinformacijskem sistemu Ljubljanske borze, d.d., (SEOnet) in na uradnih spletnih straneh Zavarovalnice Triglav (www.triglav.eu).

Pri svojem poslovanju in ravnanju je družba zavezana tudi načelom Zavarovalnega kodeksa, ki je dostopen na spletni strani Slovenskega zavarovalnega združenja (www.zav-zdruzenje.si).

Zavarovalnica Triglav ima prav tako lasten kodeks. Objavljen je na uradnih spletnih straneh družbe (http://www.triglav.eu). Predstavlja njene temeljne vrednote in načela poslovanja za zakonito in etično doseganje poslovnih ciljev, strateških usmeritev in konkurenčnih prednosti ob spoštovanju načel in standardov poštenega ter transparentnega poslovanja.

Opredelitev Zavarovalnice Triglav do Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države ter Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga (dokumenta sta dostopna na spletnih straneh Slovenskega državnega holdinga, d.d., http://www.sdh.si) je objavljena na uradnih spletnih straneh zavarovalnice (www.triglav.eu).

Organi upravljanja Zavarovalnice Triglav

Dvotirno upravljanje Zavarovalnice Triglav


Upravljanje zavarovalnice poteka po dvotirnem sistemu. Organi upravljanja, skupščina družbe, Uprava in Nadzorni svet, delujejo skladno z zakoni in drugimi predpisi, s Statutom ter svojimi poslovniki. Statut družbe je objavljen na spletnem mestu www.triglav.eu.

Delničarji uresničujejo svoje pravice v zadevah družbe na skupščini delničarjev. Sklicana je najmanj enkrat letno, najpozneje do konca avgusta, in v drugih, z zakonom in Statutom določenih primerih, ter kadar je to v interesu družbe.

Pristojnosti in delovanje skupščine opredeljujeta Zakon o gospodarskih družbah in Statut družbe. Statut ne določa posebnih pravil, povezanih s sprejemom njegovih sprememb in dopolnitev. 

Delnica Zavarovalnice Triglav vsakokratnemu imetniku prinaša pravico do enega glasu na skupščini družbe, pravico do sorazmerne dividende iz dobička, namenjenega za izplačilo dividend, ter v primeru stečaja oziroma likvidacije pravico do sorazmernega dela iz ostanka stečajne ali likvidacijske mase. Skupščine se lahko udeleži delničar, vpisan v delniško knjigo, ki se vodi pri KDD, kot imetnik delnic konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Glasovalno pravico lahko uresničuje, če najpozneje konec četrtega dne pred dnevom skupščine prijavi svojo udeležbo.

Pravice in obveznosti, ki jih imetnikom zagotavljajo delnice, in pojasnila o doseganju kvalificiranega deleža ter omejitvah prenosa delnic so vsebina točk Kapital iDelnica Zavarovalnice Triglav. Podrobnosti določa Zakon o zavarovalništvu.

Trije delničarji Zavarovalnice Triglav dosegajo kvalificirani lastniški delež v skladu z Zakonom o trgu finančnih instrumentov: 

 • Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZPIZ) je neposredni imetnik 7.836.628 delnic oziroma 34,47 odstotka osnovnega kapitala zavarovalnice. Njegov delež se v letu 2015 ni spremenil. Pravice delničarja iz navedenih delnic, v imenu in za račun ZPIZ, izvršuje Slovenski državni holding, d.d. (v nadaljevanju SDH).
 • SDH je bil 31. 12. 2015 neposredni imetnik 6.386.644 delnic ali 28,09 odstotka osnovnega kapitala zavarovalnice. Njegov delež se v letu 2015 ni spremenil.
 • Hypo Alpe-Adria Bank, d.d., Zagreb (fiduciarni račun) je imetnica 1.435.521 delnic ali 6,31 odstotka osnovnega kapitala, kar je 61.863 delnic več kot ob koncu leta 2014.

Zavarovalnica Triglav na 31. 12. 2015 ni imela drugih delničarjev z deležem, ki bi v osnovnem kapitalu zavarovalnice presegal 5,00 odstotkov, niti nima izdanih vrednostnih papirjev, ki bi imetnikom zagotavljali posebne kontrolne pravice.

Skupščine delničarjev v letu 2015

Delničarji Zavarovalnice Triglav so se v letu 2015 sestali enkrat. Na 40. skupščinski seji, ki je bila 9. 6. 2015, so delničarji zastopali 3.724.899 delnic in glasovalnih pravic ali 44,37 odstotka vseh delnic, iz katerih so lahko na dan skupščine uresničevali glasovalno pravico.

 • Delničarji so se seznanili z letnima poročiloma Zavarovalnice Triglav in Skupine Triglav za poslovno leto 2014, z mnenjema revizijske družbe o obeh poročilih in z Letnim poročilom o notranjem revidiranju za leto 2014.
 • Seznanili so se s Poročilom Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav o preveritvi obeh letnih poročil za leto 2014 in z mnenjem Nadzornega sveta k Letnemu poročilu Službe notranje revizije o notranjem revidiranju za leto 2014.
 • Pri odločanju o uporabi bilančnega dobička so delničarji sprejeli sklep, da se bilančni dobiček, ki je 31. 12. 2014 znašal 61.687.036,62 evra, uporabi na naslednji način:
  • del bilančnega dobička v višini 56.837.870,00 evra se nameni za izplačilo dividend. Dividenda znaša 2,50 evra bruto na delnico in se v roku 30 dni po sprejetju tega sklepa izplača delničarjem, ki so bili vpisani v delniško knjigo dva dni po dnevu skupščine.
  • O uporabi preostalega dela bilančnega dobička v višini 4.849.166,62 evra se bo odločalo v naslednjih letih.
 • Delničarji so Upravi in Nadzornemu svetu za poslovno leto 2014 podelili razrešnico.
 • Za revizorja Zavarovalnice Triglav za poslovno leto 2015 so delničarji imenovali revizijsko družbo ERNST & YOUNG Revizija, poslovno svetovanje, d.o.o. 
 • Skupščina se je seznanila z imenovanjem predstavnikov delavcev v Nadzornem svetu.

Na skupščini ni bila napovedana nobena izpodbojna tožba.

Zavarovalnica Triglav je 5. 3. 2013 prejela odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP), izdano 4. 3. 2013, s katero je družbi odredila, da z dnem dokončnosti odločbe prepove uresničitev glasovalnih pravic naslednjim osebam: 

 • Slovenski odškodninski družbi, d.d., Mala ulica 5, Ljubljana (sedaj je njena pravna naslednica družba SDH, d.d.), iz delnic z oznako ZVTG, katerih imetnica je sama, ter iz delnic, katerih imetnik je Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Kolodvorska 15, Ljubljana, glasovalne pravice v njegovem imenu in za njegov račun pa izvršuje SDH, d.d.;
 • HIT Hoteli, igralnice, turizem, d.d., Delpinova ulica 7a, Nova Gorica;
 • Elektro-Sloveniji, d.o.o., Hajdrihova ulica 2, Ljubljana; 
 • D.S.U., družbi za svetovanje in upravljanje, d.o.o., Dunajska cesta 160, Ljubljana;
 • Novi KBM, d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor;
 • Telekomu Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana.

9. 2. 2016 je Zavarovalnica Triglav prejela odločbo ATVP, v kateri je le-ta ugotovila, da je zavarovalnici z dnem 2. 12. 2015 prenehala prepoved uresničitve glasovalnih pravic, kakor je odrejala odločba ATVP, izdana 4. 3. 2013. Zavarovalnica Triglav na tej podlagi omogoča uresničevanje glasovalnih pravic Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Slovenskemu državnemu holdingu, d.d., Telekomu Slovenije, d.d., Elesu, d.o.o., PS za avto, d.o.o., Savskim elektrarnam Ljubljana, d.o.o., Pošti Slovenije, d.o.o., Elektru Celje, d.d., ECE, d.o.o., Elektru Ljubljana, d.d., Elektru Primorska, d.d., in Republiki Sloveniji.

Za predsednika oziroma člana Uprave zavarovalnice je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje pogoje, določene z Zakonom o zavarovalništvu, Zakonom o gospodarskih družbah in akti družbe.  Tako so v Politiki o ocenjevanju usposobljenosti in primernosti članov uprave in nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., ki se uporablja od 1. 1. 2016, natančno opredeljeni kriteriji, ki jih morajo glede usposobljenosti in primernosti izpolnjevati člani Uprave kot posamezniki, prav tako je natančno definiran postopek ocenjevanja usposobljenosti in primernosti članov Uprave, ki se mora izpeljati pred imenovanjem, obdobno, izredno ali po imenovanju posameznega člana Uprave. Navedena politika prav tako ureja kriterije in postopke ocenjevanja usposobljenosti in primernosti Uprave kot kolektivnega organa.

Uprava vodi in upravlja Zavarovalnico Triglav samostojno in na lastno odgovornost. Družbo zastopa in predstavlja brez omejitev. V pravnem prometu jo vedno zastopata in predstavljata dva člana Uprave skupaj, in sicer predsednik in član.

Sestava in imenovanje Uprave

Uprava Zavarovalnice Triglav ima v skladu s Statutom najmanj tri in največ šest članov, od katerih je eden predsednik. Upravo družbe imenuje Nadzorni svet. Število članov Uprave, pristojnosti posameznega člana, način zastopanja in predstavljanja ter prenos pooblastil opredeli Nadzorni svet z Aktom o Upravi. Mandat članov Uprave traja do pet let, člani pa so lahko ponovno imenovani brez omejitve. Zavarovalnica Triglav ima delavskega direktorja, ki je po položaju član Uprave. 

Predsednik Uprave Nadzornemu svetu predlaga imenovanje ali odpoklic posameznega člana ali vseh članov. Nadzorni svet lahko odpokliče posameznega člana ali predsednika Uprave, če ugotovi, da je huje kršil zakonsko ali s predpisi določene dolžnosti, oziroma v drugih z zakonom določenih primerih.

Pooblastila Uprave za povečanje osnovnega kapitala

Statut pooblašča Upravo, da lahko poveča osnovni kapital zavarovalnice v obdobju petih let po 28. 6. 2011 za največ 11.055.208,77 evra, in sicer z izdajo novih delnic za denarne vložke. O izdaji novih delnic, višini povečanja osnovnega kapitala, vsebini pravic iz novih delnic in pogojih za izdajo delnic odloča Uprava s soglasjem Nadzornega sveta. Nadzorni svet je pooblaščen, da po povečanju osnovnega kapitala ustrezno uskladi besedilo Statuta zavarovalnice. 

Predstavitev Uprave, njenega delovanja in pristojnosti članov Uprave 

V nadaljevanju predstavljamo Upravo Zavarovalnice Triglav in pristojnosti članov Uprave ob zaključku leta 2015.

Predsednik Uprave Andrej Slapar

 • Univerzitetni diplomirani pravnik, rojen leta 1972. 
 • V Zavarovalnici Triglav se je zaposlil leta 1997 kot pravnik za mednarodne škode in zavarovalno pravo. Poklicno kariero je med letoma 1999 in 2009 nadaljeval v Pozavarovalnici Triglav Re, kjer je bil med drugim direktor področja avtomobilskih, transportnih, odgovornostnih in osebnih zavarovanj, pomočnik predsednika Uprave za pozavarovanje ter član Uprave. Član Uprave Zavarovalnice Triglav s petletnim mandatom je postal 10. novembra 2009.
 • Funkcijo predsednika Uprave je prvič nastopil 22. maja 2013, petletni mandat predsednika pa 11. novembra 2014.
 • Vodi in usmerja delo Uprave ter delovanje štabnih služb (Kabinet Uprave, Pravna pisarna, Služba notranje revizije, Služba za korporativno komuniciranje, Skladnost poslovanja) ter službi področij Razvoj in aktuariat osebnih zavarovanj ter Razvoj in aktuariat premoženjskih zavarovanj. Odgovoren je za področji Osebna zavarovanja in Korporacijski zavarovanci, za kadrovske zadeve, povezane z delavci s posebnimi pooblastili, delovanje Arbitraže, delovanje Jedrskega Poola, GIZ in področje dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj.

Član Uprave Benjamin Jošar

 • Magister znanosti na področju poslovodenja in organizacije, rojen leta 1973.
 • Pridobivanje izkušenj na vodilnih in vodstvenih mestih v bančništvu in finančnem sektorju je leta 2012 nadaljeval v Zavarovalnici Triglav kot pooblaščenec Uprave. Od leta 2008 do 2009 je bil predsednik uprave KD borznoposredniške družbe, nato izvršni direktor in kasneje izvršni član upravnega odbora KD Banke. V obdobju od 2008 do 2011 je sodeloval v organih upravljanja in nadzora v hčerinskih družbah KD Group. Do julija 2012 je bil namestnik člana nadzornega sveta Združenja bank Slovenije. Novembra 2012 je postal član Uprave Zavarovalnice Triglav.
 • Petletni mandat je nastopil 2. novembra 2012.
 • Zadolžen je za štabne službe, in sicer za Službo za upravljanje s tveganji, Službo za strateško načrtovanje in kontroling ter Službo za upravljanje odvisnih družb. Odgovoren je tudi za delovanje Triglav INT, d.d. 

Član Uprave Uroš Ivanc

 • Magister poslovodenja in organizacije, CFA, rojen leta 1975. 
 • Delovne izkušnje v Zavarovalnici Triglav je od leta 2001 pridobival kot analitik delnic in obveznic. Vodilne in vodstvene funkcije opravlja od leta 2004, ko je prevzel vodenje službe za korporativne finance, decembra 2005 je postal izvršni direktor za finance. Med marcem in avgustom 2008 je bil tudi generalni direktor družbe Slovenijales, d.d. Od septembra 2007 do decembra 2012 je bil upravitelj portfelja v DUPF Triglav penzija, a.d., Beograd, Srbija. Od leta 2005 je sodeloval v številnih organih nadzora družb Skupine Triglav in zunaj nje.
 • Petletni mandat je nastopil 14. julija 2014.
 • Zadolžen je za štabno službo Služba za upravljanje z nepremičninami ter področji Računovodstvo in Finance. 

Član Uprave Tadej Čoroli

 • Univerzitetni diplomirani pravnik, rojen leta 1975.
 • V Zavarovalnici Triglav se je zaposlil leta 2001 kot strokovni delavec za zavarovalno pravo. Vodstvene izkušnje na področju zavarovalništva je pridobival kot izvršni direktor za osebna zavarovanja in izvršni direktor za premoženjska zavarovanja. Od leta 2005 dalje je sodeloval v organih nadzora in upravljanja v hčerinskih družbah Skupine Triglav. Deloval je tudi kot član Nadzornega sveta Skupne pokojninske družbe, d.d., Ljubljana. Julija 2014 je postal član Uprave Zavarovalnice Triglav.
 • Petletni mandat je nastopil 29. julija 2014.
 • Zadolžen je za službi področij Enota za odnose s strankami in Služba za marketing ter področja Premoženjska zavarovanja, Škode premoženjskih zavarovanj, Prodaja zavarovanj ter Trženje in distribucija zavarovanj. 

Članica Uprave in delavska direktorica Marica Makoter 

 • Univerzitetna diplomirana pravnica, rojena leta 1972.
 • Med letoma 1996 in 2000 je bila zaposlena na Upravni enoti Kočevje. Po pripravništvu na Višjem sodišču v Ljubljani in opravljenem državnem pravniškem izpitu se je leta 2001 zaposlila v Zavarovalnici Triglav, v Območni enoti Novo mesto. Tam je v letih med 2003 in 2006 vodila oddelek regresov, do leta 2011 pa pravne škode in bila namestnica vodje škodnega centra.
 • Petletni mandat je nastopila 21. decembra 2011.
 • Kot delavska direktorica zastopa interese delavcev, kot opredeljuje Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju. Zadolžena je za štabno službo Služba za razvoj organizacije in upravljanje poslovnih procesov ter službi področij Preprečevanje, odkrivanje in raziskovanje prevar in Službo za upravljanje sprememb in portfelja projektov.  Odgovorna je  za področja Informatika, Zaledna podpora poslovanja in Upravljanje s človeškimi viri (z izjemo kadrovskih zadev, povezanih z delavci s posebnimi pooblastili).

Podatki o prejemkih članov Uprave so opisani v Računovodskem poročilu. Izhodišča za nagrajevanje Uprave določa Politika prejemkov Zavarovalnice Triglav, d.d., ki temelji na Direktivi Solventnost II 209/138/ES, dopolnjeni z Direktivo 212/23/EU in delegirani uredbi komisije EU 2015/ 35 o dopolnitvi Direktive 138/ES. Oblikovana je na način, da zagotavlja vzdrževanje primerne kapitalske trdnosti zavarovalnice, spodbuja zanesljivo in učinkovito upravljanje tveganj, ne spodbuja prevzemanja tveganj, ki presegajo meje dovoljenega tveganja zavarovalnice ter omogoča pridobitev in zadržanje primerno strokovno usposobljenih, kompetentnih, odgovornih in zavzetih zaposlenih. Politika je temelj za uresničevanje trdnega in zanesljivega sistema upravljanja ter zagotavlja integriteto in transparentnost poslovanja.

Člani Uprave Zavarovalnice Triglav so bili 31. 12. 2015 člani nadzornih svetov oziroma upravnih odborov naslednjih družb:

Ime in priimek
Članstvo v nadzornem svetu (upravnem odboru) drugih družb
Andrej Slapar
predsednik Uprave
 • Pozavarovalnica Triglav Re, d.d.
 • Abanka Vipa, d.d.
 • Krka, d.d.
Benjamin Jošar
član Uprave
 • Triglav Skladi, d.o.o.
 • Triglav INT, d.d.
Uroš Ivanc
član Uprave
 • NLB, d.d.
 • Adriatic Fund B.V., v likvidaciji
 • Triglav INT, d.d.
Tadej Čoroli
član Uprave
 • Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.
 • Triglav INT, d.d.
 • Skupna pokojninska družba, d.d.
Marica Makoter
članica Uprave, delavska direktorica
 • Triglav INT, d.d.


Nadzorni svet opravlja svojo nadzorno funkcijo in nadzoruje vodenje poslov družbe s polno odgovornostjo. Sestavlja ga šest predstavnikov delničarjev in trije predstavniki delavcev. 

Predstavnike delničarjev izvoli skupščina, predstavnike delavcev pa Svet delavcev Zavarovalnice Triglav. Njihovo imenovanje in odpoklic potekata skladno z veljavno zakonodajo in akti družbe. Predsednika in namestnika izvolijo med predstavniki delničarjev. Nadzorniki imajo štiriletni mandat in so lahko ponovno izvoljeni brez omejitev. Tudi za Nadzorni svet kot kolektivni organ in za člane Nadzornega sveta kot posameznike veljajo kriteriji usposobljenosti in primernosti, kot so določeni v Politiki o ocenjevanju usposobljenosti in primernosti članov uprave in nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d. Usposobljenost in primernost se ocenjujeta pred imenovanjem, obdobno, izredno ali po imenovanju posameznega člana Nadzornega sveta.

Skupščina lahko člana Nadzornega sveta odpokliče pred potekom mandata. Namesto razrešenega člana lahko izvoli novega, čigar mandat traja do poteka mandata Nadzornega sveta. 

Pristojnosti Nadzornega sveta

Pristojnosti in odločanje Nadzornega sveta, način in organizacijo dela ter druga vprašanja, pomembna za njegovo delovanje, urejajo veljavna zakonodaja, Statut družbe in Poslovnik o delu Nadzornega sveta (slednji je dostopen na spletnem mestu www.triglav.eu). Poleg pristojnosti, določenih v Zakonu o gospodarskih družbah in v Zakonu o zavarovalništvu, je Nadzorni svet pristojen tudi za soglasja k odločitvam Uprave, pri katerih vložek Zavarovalnice Triglav oziroma vrednost presega znesek, določen v Poslovniku o delu Nadzornega sveta, in sicer pri:

 • ustanavljanju kapitalskih družb doma in v tujini, 
 • pridobivanju in odtujevanju kapitalskih deležev Zavarovalnice Triglav v domačih ali tujih gospodarskih družbah,
 • izdaji dolžniških vrednostnih papirjev in dolgoročnem zadolževanju Zavarovalnice Triglav pri tujih in domačih bankah ter
 • pridobivanju in odtujevanju nepremičnin ter investiranju v nepremičnine Zavarovalnice Triglav.

Nadzorni svet mora biti skladno z zakonom in določilom poslovnika o njegovem delu sklican najmanj enkrat v četrtletju, po potrebi pa tudi pogosteje. 

Nadzorni svet v letu 2015

Predstavniki delničarjev v Nadzornem svetu so štiriletni mandat nastopili 12. 6. 2013.  Dne 30. 5. 2015 je prenehal štiriletni mandat predstavnikom delavcev Branku Gorjanu, Petru Celarju in Miranu Krštincu, 31. 5. 2015 pa so štiriletni mandat nastopili predstavniki delavcev: Boštjan Molan, Peter Celar in Ivan Sotošek. 

Nadzorni svet je na seji 1. 7. 2013 za predsednika imenoval Mateja Runjaka in za namestnika predsednika mag. Gregorja Kastelica.

Sestava Nadzornega sveta 31. 12. 2015

Ime in priimek
Izobrazba
Zaposlitev
Članstvo v nadzornih svetih drugih    družb
Predstavniki delničarjev
 
 
 
Matej Runjak
predsednik
Univerzitetni diplomirani
ekonomist, MBA
Slovenski državni holding, d.d.,
Vodja Oddelka za finance in portfeljske naložbe
Cinkarna Celje, d.d.
Mag. Gregor Kastelic
namestnik predsednika
Univerzitetni diplomirani
ekonomist, MBA
ING Bank N.V., London Branch,
Izvršni direktor za investicijsko bančništvo
/
Dr. Mario Gobbo
član
Doktor ekonomskih ved
Neodvisni svetovalec
/
Dr. Dubravko Štimac
član
Doktor ekonomskih ved
PBZ Croatia Osiguranje, d.d.,
predsednik Uprave
Podravka, d.d.
Zagrebška borza, d.d
Rajko Stanković
član
Višji upravni delavec
Društvo Mali delničarji Slovenije,
predsednik
Žito, d.d.
Matija Blažič
član
Univerzitetni diplomirani
organizator dela
Upokojenec
Petrol, d.d.
Predstavniki zaposlenih
 
 
 
Boštjan Molan
član
Diplomirani ekonomist
Zavarovalnica Triglav, d.d.
/
Peter Celar
član
Diplomirani ekonomist
Zavarovalnica Triglav, d.d.
/
Ivan Sotošek
član
Diplomirani upravni organizator
Zavarovalnica Triglav, d.d.
/

S podpisom Izjave o neodvisnosti in lojalnosti (www.triglav.eu) so se člani Nadzornega sveta opredelili do izpolnjevanja kriterijev neodvisnosti iz točke C3 priloge Kodeksa upravljanja javnih delniških družb. 

Podatki o prejemkih članov Nadzornega sveta so navedeni v poglavju 5.5 računovodskega dela Letnega poročila. Prejemki članov Nadzornega sveta so skladni s sklepom, ki je bil sprejet na 35.  skupščini zavarovalnice dne 21. 6. 2011.

Sestava komisij Nadzornega sveta in delovanje v letu 2015

Komisije ali odbori Nadzornega sveta lahko pripravljajo predloge sklepov, skrbijo za njihovo uresničitev in opravljajo druge strokovne naloge.

V letu 2015 so delovale naslednje komisije Nadzornega sveta: Revizijska komisija, Komisija za imenovanja in prejemke ter Strateška komisija, medtem ko Nominacijski odbor kot začasna komisija ni bil oblikovan.

Komisije nadzornega sveta

Revizijska komisija

Najpomembnejše naloge in pristojnosti Revizijske komisije, določene z Zakonom o gospodarskih družbah, Poslovnikom o delu Nadzornega sveta in sklepi Nadzornega sveta, so:

 • spremljanje postopka računovodskega poročanja ter priprava priporočil in predlogov za zagotovitev njegove celovitosti, 
 • spremljanje učinkovitosti in uspešnosti notranjih kontrol, notranje revizije in sistemov za obvladovanje tveganja,
 • spremljanje obvezne revizije letnih in konsolidiranih računovodskih izkazov ter poročanje Nadzornemu svetu o rezultatu revizije, 
 • odgovornost za postopek izbire revizorja in predlaganje Nadzornemu svetu imenovanje kandidata za revizorja letnega poročila družbe ter sodelovanje pri pripravi pogodbe med revizorjem in družbo,
 • nadzorovanje neoporečnosti finančnih informacij, ki jih daje družba ter ocenjevanje sestavljanja letnega poročila, vključno z oblikovanjem predloga za Nadzorni svet,
 • sodelovanje s Službo notranje revizije, spremljanje njenih kvartalnih poročil, obravnava notranjih aktov in pravil delovanja Službe notranje revizije ter letnega načrta Službe notranje revizije,
 • obravnava odločitev o imenovanju, razrešitvi in nagrajevanju vodje Službe notranje revizije.

Revizijsko komisijo so sestavljali: dr. Mario Gobbo, predsednik, in člani Rajko Stanković, Branko Gorjan (do 30. 5. 2015), Ivan Sotošek (od 20. 8. 2015) ter Barbara Nose, zunanja neodvisna strokovnjakinja.

Komisija za imenovanja in prejemke

Poglavitne naloge in pristojnosti Komisije za imenovanje in prejemke, kot jih določajo Poslovnik o delu Nadzornega sveta in sklepi Nadzornega sveta, so:

 • priprava predlogov meril za članstvo v Upravi,
 • priprava predlogov politike plačil, povračil in drugih ugodnosti članov Uprave,
 • predhodna obravnava predloga predsednika Uprave, povezanega z vodenjem družbe, na podlagi tretjega odstavka 13. člena statuta zavarovalnice,
 • izvajanje ocenjevanja usposobljenosti in primernosti članov Uprave in Nadzornega sveta skladno z določili Politike o ocenjevanju usposobljenosti in primernosti članov Uprave in Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav,
 • podpora in priprava predlogov na področjih, ki zadevajo Nadzorni svet (npr. nasprotje interesov, oblikovanje in izvajanje sistema plačil njegovim članom, ocenjevanje njegovega dela skladno s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb).

Komisija za imenovanja in prejemke je delovala v sestavi: Matej Runjak, predsednik, ter člana dr. Dubravko Štimac in Miran Krštinc (do 30. 5. 2015) oz. Boštjan Molan (od 20. 8. 2015).

Strateška komisija

Poslovnik o delu Nadzornega sveta in sklepi Nadzornega sveta opredeljujejo tudi naloge in pristojnosti Strateške komisije. Osrednja področja njenega delovanja so obravnava in priprava predlogov Nadzornemu svetu, povezanih s strateškim razvojem in načrtovanjem Skupine Triglav in uresničevanjem njenih strateških načrtov. 

Strateška komisija je delovala v sestavi: mag. Gregor Kastelic, predsednik, ter člana dr. Mario Gobbo in Peter Celar.

Nominacijski odbor

Nadzorni svet oblikuje Nominacijski odbor kot začasno komisijo za izvedbo postopka imenovanja kandidatov za svoje člane, predstavnike delničarjev. Komisija pripravi kriterije in merila za njihov izbor, če Nadzorni svet ne določi drugače. Evidentira tudi kandidate za člane Nadzornega sveta in pozove Komisijo za imenovanja in prejemke k izdelavi ocene njihove usposobljenosti in primernosti. Nominacijski odbor posreduje Nadzornemu svetu skupaj s predlogom ocene kandidatov za člane, predstavnike delničarjev, predlog za imenovanje enega ali več kandidatov za člane, predstavnike delničarjev.

Služba za upravljanje odvisnih družb Zavarovalnice Triglav je v letu 2015 (po reorganizaciji ob koncu leta 2014) prevzela korporativno upravljanje in nadzor odvisnih družb v Sloveniji, zavarovalni holding Triglav INT, d.d., (v nadaljevanju TINT) pa upravljanje in nadzor tujih odvisnih zavarovalnic. Na zavarovalni holding TINT je Zavarovalnica Triglav že pred tem prenesla lastniške deleže v odvisnih zavarovalnih družbah zunaj Slovenije. 

V prvi polovici leta je Uprava Zavarovalnice Triglav sprejela Politiko upravljanja odvisnih družb Zavarovalnice Triglav, ki določa temeljna, iz strategije izhajajoča načela njihovega upravljanja.

Aktivnosti Službe za upravljanje odvisnih družb Zavarovalnice Triglav so ob koordinaciji in nadzoru slovenskih odvisnih družb usmerjene v standardizacijo in harmonizacijo njihovega poslovanja ter uveljavljanje skupnih pravil poslovne prakse. Upravljanje družbe TINT poteka skladno s Politiko upravljanja odvisnih družb Zavarovalnice Triglav, medtem ko je s Politiko upravljanja odvisnih družb Triglav INT, d.d., urejeno upravljanje odvisnih družb te družbe. 

Družba TINT je v letu 2015 v celoti prevzela izvajanje korporativnega upravljanja in nadzora tujih odvisnih zavarovalnic. Nov način upravljanja je narekovala občutna razlika med slovenskim in drugimi trgi Skupine Triglav. Družba TINT se je z novim poslovnim modelom kadrovsko okrepila in izboljšala strukturo upravljanja podrejenih družb.

Ključni cilji družbe TINT in novega poslovnega modela upravljanja zavarovalnic v tujini so predvsem:

 • učinkovitejše upravljanje za izboljšanje rezultatov poslovanja,
 • jasnejša upravljavska struktura in centralizacija upravljanja, strateškega in poslovnega načrtovanja,
 • hitrejši in učinkovitejši pretok informacij ter odločanje,
 • učinkovitejše upravljanje operativnih tveganj in uvajanje novih poslovnih procesov,
 • možnost specializacije funkcij kot dodane vrednosti, prilagojene posebnostim trgov, in izboljšan dostop do teh funkcij, centraliziranih v eni organizacijski enoti,
 • učinkovitejše prepoznavanje kadrovskih potencialov v odvisnih zavarovalnicah ter izboljšano kroženje kadrov med odvisnimi zavarovalnicami.

Dokončanje procesa izgradnje sistema korporativnega upravljanja v Skupini Triglav bo v letu 2016 osrednjega pomena za vodenje in upravljanje odvisnih družb v Skupini Triglav. Za prenos dobrih praks iz matične na odvisne družbe je zadolžena Štabna služba za upravljanje odvisnih družb v koordinaciji z družbo TINT. Večja vloga je podeljena skrbnikom (regionalnim managerjem), zadolženim za posamezno odvisno družbo, ki neposredno povezujejo odvisno družbo, njene nadzorne organe in TINT.

Sestava organov vodenja in upravljanja na 31. 12. 2015

Odvisna družba
 Vodstvo
 Nadzorna funkcija
Slovenija
 
 
Pozavarovalnica Triglav Re, d.d.,   Ljubljana
 
mag. Gregor Stražar – predsednik,
Tomaž Rotar,
Stanislav Vrtunski
Nadzorni svet:
Andrej Slapar – predsednik,
Tomaž Žust, Sebastjan Debevc
Triglav, Zdravstvena zavarovalnica,   d.d., Koper
 
mag. Meta Berk Skok – predsednica,
mag. Simon Vidmar
Nadzorni svet:
Tadej Čoroli – predsednik,
Blaž Jakič, Tomaž Krevatin
Skupna pokojninska družba, d.d.,   Ljubljana
Aljoša Uršič – predsednik,
Peter Krassnig
Nadzorni svet:
Tadej Čoroli – predsednik,
Miha Grilec, Aleš Vahčič, Primož Plantarič, Jaka Kirn, Miran Kalčič, Vesna Lednik, Lotti Natalija Zupančič, Vesna Vodopivec, Branko Miklavčič, Nataša Novak Priveršek – v odstopu
Triglav Skladi, družba za upravljanje,
d.o.o., Ljubljana 
 
mag. Igor Kušar – predsednik,
Andrej Petek
Nadzorni svet:
Benjamin Jošar – predsednik,
Simona Kozjek, mag. Meta Berk Skok
Triglav Svetovanje, zavarovalno 
zastopanje, d.o.o., Domžale
Edvard Kranjčič – direktor,
mag. Tedo Djekanović – prokurist

Triglav INT, holdinška družba, d.d.,
Ljubljana
 
David Benedek – izvršni direktor,
mag. Tedo Djekanović – izvršni direktor
Upravni odbor:  
Benjamin Jošar – predsednik,
Marica Makoter, mag. Uroš Ivanc, Tadej Čoroli, David Benedek, mag. Tedo Djekanović
Triglav Avtoservis, d.o.o., Ljubljana
 
Edvard Zabukovnik – direktor,
Boris Kuhelj – direktor
Nadzorni svet: 
Matej Ferlan – predsednik,
Nataša Novak Priveršek, Aleš Klement
Triglav, Upravljanje nepremičnin, d.d.,
Ljubljana
 
Krešo Šavrič – direktor,
Aleš Vahčič – prokurist,
Mitja Selan – prokurist
Nadzorni svet: 
Rok Pivk – predsednik,
Ksenja Zajc, Ana Stradar Iglič
Hrvaška 
 
 
Triglav Osiguranje, d.d., Zagreb
Marin Matijaca – predsednik,
Bernhard Melischnig,
Mišo Čeplak –  prokurist
Nadzorni svet:
David Benedek – predsednik,
Tomaž Žust, Gorazd Jenko,
Darko Popovski, Željko Duralija
Črna gora
 
 
Lovćen Osiguranje, a.d., Podgorica
dr. Radenko Purić – izvršni direktor
Odbor direktorjev:  
David Benedek – predsednik,
Tomaž Žust, Darko Popovski
Bosna in Hercegovina
 
 
Triglav Osiguranje, d.d., Sarajevo
Edib Galijatović – predsednik,
Edin Muftić
Nadzorni odbor:
mag. Tedo Djekanović – predsednik,
Gorazd Jenko, Bakir Pilav
Triglav Osiguranje, a.d., Banja Luka
Matej Žlajpah – direktor
Upravni odbor: 
David Benedek – predsednik,
Blaž Jakič, Iztok Šekoranja, Draško Milinović
Srbija 
 
 
Triglav Osiguranje, a.d.o., Beograd 
Dragan Markovič – generalni direktor,
Bojan Mijailović – član izvršnega odbora,
Matjaž Božič – član izvršnega odbora
Nadzorni odbor: 
mag. Tedo Djekanović – predsednik,
Blaž Jakič, Radenko Purić
 
 
 
Makedonija 
 
 
Triglav Osiguruvanje, a.d., Skopje
 
Gjorge Vojnović – glavni izvršni direktor,
Sanja Tančevska – izvršna direktorica
Odbor direktorjev: 
mag. Tedo Djekanović – predsednik,
Blaž Kmetec, Igor Žibrik, Darko Popovski,
Maja Gazvoda, Matej Ferlan


Skupščina delničarjev Zavarovalnice Triglav je 9. 6. 2015 imenovala revizijsko družbo ERNST & YOUNG Revizija, poslovno svetovanje, d.o.o., za revizorja Zavarovalnice Triglav za poslovno leto 2015.

O delovanju notranje revizije poročamo v poglavju Upravljanje s tveganji.

Učinkovit, integriran sistem notranjih kontrol in upravljanja s tveganji v Skupini Triglav ažurno prilagajamo razvoju in organizacijskim spremembam. Sistem presega osnovne zakonske zahteve za zavarovalnice, opredeljene v Zakonu o gospodarskih družbah in Zakonu o zavarovalništvu, ter posebne podzakonske predpise Agencije za zavarovalni nadzor o vzpostavitvi in vzdrževanju ustreznega sistema notranjih kontrol in upravljanja s tveganji. 

Sistem notranjih kontrol in upravljanja s tveganji smo nadgradili in uskladili s kvantitativnimi in kvalitativnimi ter poročevalskimi zahtevami Direktive Solventnost II. Na vseh organizacijskih ravneh, v vseh enotah in procesih obsega: 

 • jasno organizacijsko strukturo z natančno opredeljenim in preglednim sistemom pristojnosti in pooblastil; 
 • učinkovite postopke sprotnega nadzora, preprečevanja napak in prepoznavanja, ocenjevanja, obvladovanja ter spremljanja tveganj, ki so jim zavarovalnice izpostavljene pri poslovanju ali bi jim lahko bile izpostavljene; 
 • ustrezen sistem notranjega nadzora, ki vključuje ustrezne administrativne in računovodske postopke (poročanja, delovni postopki, limiti za omejevanje izpostavljenosti tveganjem in fizične kontrole); 
 • sistem zagotavljanja skladnosti poslovanja z zakonskimi zahtevami. 

Služba notranje revizije je neodvisna in organizirana skladno z zakonom. Redno opravlja preglede učinkovitosti sistema notranjih kontrol in upravljanja s tveganji, predlaga izboljšave ter poroča Upravi, Revizijski komisiji in Nadzornemu svetu družbe. Značilnosti in delovanje sistema upravljanja s tveganji podrobno predstavljamo v poglavju Upravljanje s tveganji.

Za Zavarovalnico Triglav veljajo določila Zakona o prevzemih (v nadaljevanju: ZPre-1). 

V poglavju Delnica in delničarji Zavarovalnice Triglav so pojasnjeni struktura osnovnega kapitala Zavarovalnice Triglav, pravice in obveznosti, ki jih zagotavljajo delnice, omejitve prenosa delnic in neobstoj delnic, ki zagotavljajo posebne kontrolne pravice.

Zavarovalnici Triglav niso znani nobeni dogovori med delničarji, ki bi lahko povzročili omejitev prenosa delnic ali glasovalnih pravic.

Uprava Zavarovalnice Triglav nima pooblastila skupščine za nakup lastnih delnic. Pooblastilo Uprave za povečanje osnovnega kapitala je opisano v poglavju Pooblastila Uprave za povečanje osnovnega kapitala.  O izdaji novih delnic, obsegu povečanja osnovnega kapitala, vsebini pravic iz novih delnic in pogojih za izdajo delnic odloča Uprava zavarovalnice s soglasjem Nadzornega sveta.

Zavarovalnica Triglav nima delniške sheme za delavce.

Družbi niso znani nobeni dogovori, ki bi začeli učinkovati oz. ki bi se spremenili ali prenehali na podlagi spremembe kontrole v družbi oziroma zaradi morebitne prevzemne ponudbe skladno z ZPre-1. 

Zavarovalnica Triglav nima nobenih dogovorov s člani svojega organa vodenja ali nadzora ali z delavci, ki bi predvidevali nadomestilo, če bi zaradi prevzemne ponudbe skladno z ZPre-1 odstopili, bili brez utemeljenega razloga odpuščeni ali bi njihovo delovno razmerje prenehalo na drug način.