Drugi ekonomski, družbeni in okoljski vplivi poslovanja Skupine Triglav


Leto   2015

Leto   2014

Leto   2013

Indeks

 

 

 

 

2015/2014

2014/2013

1. Drugi ekonomski vplivi (v milijonih EUR)

 

 

 

 

 

Ustvarjena ekonomska vrednost*

1.224,8

1.149,2

1.106,9

107

104

Distribuirana ekonomska vrednost

1.176,8

1.084,0

1.061,3

109

102

 - Čisti odhodki za škode in drugi zavarovalni odhodki

627,8

678,8

592,2

92

115

 - Odhodki od finančnih sredstev

176,8

56,2

111,0

315

51

 - Drugi odhodki

16,9

15,4

14,9

110

103

 - Operativni stroški poslovanja**

129,8

127,2

129,5

102

98

 - Izplačila dividend

56,8

38,6

45,4

147

85

 - Odhodek za davek (davek od dobička)

13,6

14,7

13,8

92

107

 - Naložbe v družbeno skupnost (preventiva, donacije, sponzorstva)

6,7

6,0

6,7

112

89

 - Plačila, nadomestila in bonitete zaposlenim

148,4

147,2

147,8

101

100

Zadržana ekonomska vrednost

48,0

65,2

45,5

74

143

2. Družbeni vplivi (Zavarovalnica Triglav)

 

 

 Povprečno število ur izobraževanja na zaposlenega

26

22

27

118

81

Število zavarovanj (produktov, storitev), ki jih je mogoče skleniti prek spleta

13

12

12

108

100

Število zavarovalnih produktov, s katerimi spodbujamo preventivno ravnanje

62

69

67

90

103

Varovanje osebnih podatkov (število izrečenih denarnih kazni – cilj je nič kazni )

0

0

0

0

0

Prakse poštenega ravnanja (delež raziskanih primerov prevar v %)

92

93

89

99

104

3. Okoljski vplivi

 

 

 Poraba električne energije v MWh (Zavarovalnica Triglav)

5.092

5.347

5.621

95

95

Ogljični odtis:

 - Zavarovalnica Triglav (v tonah ekvivalenta CO2 )  

4.944

5.107

5.419

97

94

 - Triglav Osiguranje, Sarajevo (v tonah ekvivalenta CO2 )  

174

169

-

103


 - Triglav Osiguranje, Beograd (v tonah ekvivalenta CO2 )  

471

421

-

112


 - Lovćen Osiguranje, Podgorica (v tonah ekvivalenta CO2 )  

195

165

-

118


 - Triglav Osiguruvanje, Skopje (v tonah ekvivalenta CO2 )  

372

159

-

234


 - Zavarovalnica Triglav (v tonah ekvivalenta CO2 na zaposlenega)  

2,1

2,2

2,3

95

96

Ločeno zbiranje odpadkov (delež vključenih zaposlenih v Zavarovalnici Triglav v %)

91

91

74

100

123

*Ustvarjena ekonomska vrednost = čisti prihodki od zavarovalnih premij in drugi zavarovani prihodki + prihodki od finančnih sredstev + drugi prihodki. 

**Operativni stroški poslovanja vključujejo plačila dobaviteljem, stroške pridobivanja zavarovanj idr.

Kontakt za vprašanja o vsebini pričujočega poročila:

Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljubljana
Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana
Tomaž Žust, direktor službe za strateško načrtovanje in kontroling
Telefon: ++386 (1) 47 47 449
Faks: ++386 (1) 23 16 456

Elektronski naslov: tomaz.zust@triglav.si