Poročilo nadzornega sveta

 • Poročilo Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., o preveritvi Letnega poročila Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2015 in
 • Mnenje Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., k Letnemu poročilu Službe notranje revizije pri Zavarovalnici Triglav, d.d., o notranjem revidiranju za leto 2015

Nadzorni svet Zavarovalnice Triglav, d.d., je v letu 2015 aktivno spremljal in nadzoroval poslovanje Zavarovalnice Triglav, d.d., in Skupine Triglav. Redno se je seznanjal s poročili o različnih vidikih poslovanja Zavarovalnice Triglav, d.d., in Skupine Triglav ter v zvezi s tem sprejemal ustrezne sklepe in spremljal njihovo realizacijo. Posebna pozornost je bila namenjena prehodu poslovanja Zavarovalnice Triglav, d.d., in Skupine Triglav na nov sistem upravljanja Solventnost II, ki je v veljavo stopil v letu 2016. Posamezna vprašanja so bila predhodno obravnavana v okviru komisij Nadzornega sveta, na podlagi njihovih ugotovitev in skrbne presoje pa je Nadzorni svet sprejemal ustrezne sklepe.  

Nadzorni svet je svoje delo opravljal skladno s pooblastili in pristojnostmi, določenimi z zakonskimi predpisi, Statutom in Poslovnikom o delu Nadzornega sveta.

Nadzorni svet na podlagi določila 282. člena Zakona o gospodarskih družbah in četrtega odstavka 165. člena Zakona o zavarovalništvu podaja Poročilo o preveritvi Letnega poročila Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2015 (v nadaljevanju: Poročilo) in Mnenje k letnemu poročilu o notranjem revidiranju za leto 2015. 

Ugotovitve temeljijo na nadziranju poslovanja Zavarovalnice Triglav, d.d., (v nadaljevanju tudi: Zavarovalnica, matična družba ali družba) v letu 2015, na preveritvi revidiranega Letnega poročila Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2015 ter poročil in mnenj pooblaščenih aktuarjev za zavarovalno skupino premoženjskih in zavarovalno skupino življenjskih zavarovanj za leto 2015.

Sestavni del Poročila je tudi Mnenje Nadzornega sveta glede opravljanja dela Službe notranje revizije v letu 2015. 

Nadzorni svet v letu 2015

V letu 2015 so bili:

 • člani Nadzornega sveta predstavniki delničarjev:
  • Matej Runjak (predsednik), mag. Gregor Kastelic (namestnik predsednika), dr. Mario Gobbo, dr. Dubravko Štimac, Rajko Stanković in Matija Blažič; 
 • člani Nadzornega sveta predstavniki delavcev:
  • v obdobju od 1. 1. 2015 do 30. 5. 2015: Branko Gorjan, Peter Celar in Miran Krštinc;
  • v obdobju od 31. 5. 2015 dalje: Boštjan Molan, Peter Celar in Ivan Sotošek.

Nadzorni svet se je v letu 2015 sestal na devetih sejah in je imel oblikovane tri komisije, in sicer Revizijsko komisijo, Komisijo za imenovanja in prejemke ter Strateško komisijo.

Revizijska komisija

V letu 2015 so bili člani Revizijske komisije: dr. Mario Gobbo (predsednik), Rajko Stanković, Branko Gorjan (do 30. 5. 2015), Ivan Sotošek (od 20. 8. 2015) in Barbara Nose, zunanja neodvisna strokovnjakinja. Člani komisije so se sestali na sedmih sejah.

Naloge in pristojnosti Revizijske komisije določajo Zakon o gospodarskih družbah, Poslovnik o delu Nadzornega sveta, Poslovnik o delu Revizijske komisije in sklepi Nadzornega sveta. Revizijska komisija je med drugim: 

 • spremljala in obravnavala postopke računovodskega poročanja, delovanje notranjih kontrol, poročila, priporočila, notranjo presojo kakovosti in letni načrt dela Službe notranje revizije, sisteme za obvladovanje tveganj in zunanjo revizijo letnih nekonsolidiranih in konsolidiranih računovodskih izkazov;
 • predlagala Nadzornemu svetu imenovanje kandidata za revizorja Letnega poročila Zavarovalnice za leto 2015 in predlagala, da se pooblaščene revizorje v skupini predlaganega kandidata imenuje za revizorje v odvisnih družbah Zavarovalnice Triglav, d.d., ter obravnavala pogodbo s pooblaščenim revizorjem za leto 2015;
 • ocenjevala sestavo letnega nekonsolidiranega in konsolidiranega poročila za leto 2014;
 • obravnavala letno poročila Službe za preprečevanje, odkrivanje in raziskovanje prevar za leto 2014;
 • obravnavala letno poročilo Skladnosti poslovanja za leto 2014 in letni plan navedene službe za leto 2015;
 • nadzirala vrsto in obseg opravljanja nerevizijskih storitev revizijskih družb in neodvisnost pooblaščenega revizorja;
 • obravnavala indikatorje strateških tveganj Zavarovalnice Triglav, d.d.;
 • obravnavala poročila o nepremičninah, naložbah, marketingu, tržnem komuniciranju ter razvoju informacijske tehnologije in
 • o svojem delu redno poročala na sejah Nadzornega sveta.

V smislu zagotavljanja stalne izboljšave in kakovosti dela je Revizijska komisija izvedla samoocenjevanje svojega dela.

Komisija za imenovanja in prejemke

V letu 2015 so bili člani Komisije za imenovanja in prejemke: Matej Runjak (predsednik), dr. Dubravko Štimac, Miran Krštinc (do 30. 5. 2015) in Boštjan Molan (od 20. 8. 2015). V letu 2015 so se sestali na petih sejah.

Komisija za imenovanja in prejemke je skladno z nalogami in pristojnostmi, kot jih določajo Poslovnik o delu Nadzornega sveta in sklepi Nadzornega sveta, med drugim:

 • obravnavala predlog Politike o ocenjevanju usposobljenosti in primernosti članov Uprave in Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., in predlog sprememb navedene politike ter Politiko prejemkov Zavarovalnice Triglav, d.d.;
 • obravnavala informacijo o kadrovski strukturi in Poročilo o razvoju ključnih in perspektivnih zaposlenih v Zavarovalnici Triglav, d.d.;
 • obravnavala predlog za izdajo soglasja k pooblastitvam nosilcev ključnih funkcij Zavarovalnice Triglav, d.d., s strani Nadzornega sveta;
 • obravnavala pogodbe o zaposlitvi s člani Uprave in izračun količnika uspešnosti poslovanja Skupine Triglav v letu 2014, od katerega je odvisna upravičenost članov Uprave do variabilnega dela plačila, ter
 • o svojem delu redno poročala na sejah Nadzornega sveta.

Strateška komisija

V letu 2015 so bili člani Strateške komisije: mag. Gregor Kastelic (predsednik), dr. Mario Gobbo in Peter Celar. V letu 2015 so se sestali na eni seji. 

Naloge in pristojnosti Strateške komisije določajo Poslovnik o delu Nadzornega sveta in sklepi Nadzornega sveta. Področja njenega delovanja so zlasti spremljanje uresničevanja in priprave strategije Skupine Triglav, sprejemanje s tem povezanih mnenj, priprava predlogov sklepov za Nadzorni svet in skrb za njihovo uresničevanje. Komisija je med drugim: 

 • obravnavala poročilo o realizaciji strategije Skupine Triglav v letu 2014;
 • obravnavala poročilo o delovanju in organiziranosti družbe Triglav INT, d.d., ter
 • o svojem delu poročala na sejah Nadzornega sveta.

Opis delovanja Nadzornega sveta in obseg spremljanja in preverjanja poslovanja Zavarovalnice Triglav, d.d., in Skupine Triglav v letu 2015 temelji na nadzoru poslovanja Zavarovalnice Triglav, d.d., in Skupine Triglav, ki ga je opravil Nadzorni svet v letu 2015, skladno s svojimi pristojnostmi.

Naloga Nadzornega sveta je nadzirati vodenje poslov zavarovalnice in opravljanje drugih nalog skladno z Zakonom o gospodarskih družbah, Zakonom o zavarovalništvu, Statutom, Poslovnikom o delu Nadzornega sveta in Kodeksom upravljanja javnih delniških družb. Način in organizacijo dela opredeljuje Poslovnik o delu Nadzornega sveta, ki je objavljen na spletnih straneh družbe. 

a) V zvezi s svojimi bistvenimi pristojnostmi je Nadzorni svet v letu 2015:

 • sprejel Poslovno politiko in načrt poslovanja Skupine Triglav za leto 2016;
 • sprejel revidirano Letno poročilo Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2014 in revidirano Letno poročilo Skupine Triglav za leto 2014, Poročilo Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., o preveritvi Letnega poročila Zavarovalnice Triglav, d.d., ter Skupine Triglav za leto 2014 in Mnenje Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., k Letnemu poročilu Službe notranje revizije pri Zavarovalnici Triglav, d.d., o notranjem revidiranju za leto 2014; 
 • soglašal z Načrtom dela Službe notranje revizije za leto 2016 in smernicami dela Službe notranje revizije za obdobje 2017-2018;
 • obravnaval Letno poročilo Službe notranje revizije o notranjem revidiranju za leto 2014;
 • predlagal skupščini Zavarovalnice Triglav, d.d., revizorja za poslovno leto 2015, podelitev razrešnice Upravi za poslovno leto 2014 ter soglašal s predlogom skupščini glede uporabe bilančnega dobička po stanju na dan 31. 12. 2014;
 • sprejel spremembe in dopolnitve Akta o upravi in
 • soglašal s spremembami in dopolnitvami sistema in politike upravljanja Zavarovalnice Triglav, d.d., ter z notranjimi akti družbe, povezanimi z notranjo revizijo, aktuarsko funkcijo, politiko o ocenjevanju usposobljenosti in primernosti članov Uprave oziroma Nadzornega sveta, sistemom notranjih kontrol v družbi, izločenimi posli in prejemki.

b) V zvezi z nadzorovanjem vodenja poslov zavarovalnice se je Nadzorni svet v letu 2015:

 • seznanjal s poročili o poslovanju Zavarovalnice Triglav, d.d., Skupine Triglav in odvisnih družb Zavarovalnice Triglav, d.d., oziroma jih sprejemal;
 • seznanil z uresničevanjem Strategije Skupine Triglav v letu 2014 in v letu 2015;
 • seznanjal z ocenami kazalnikov poslovanja družbe v vsakokratnem obdobju;
 • seznanjal s poročili o kapitalski ustreznosti, usklajenosti sredstev in obveznosti kritnih skladov in kritnega premoženja ter z ocenami občutljivosti naložb posameznih skladov;
 • seznanil s pregledom sprememb poslovanja Zavarovalnice Triglav, d.d., zaradi Solventnosti II in izračunom kapitalske ustreznosti po metodologiji Solventnost II;
 • seznanjal s poročili Službe notranje revizije o notranjem revidiranju in poročili Skladnosti poslovanja;
 • seznanil s Pismom poslovodstvu po opravljeni reviziji za Zavarovalnico Triglav, d.d., in Skupino Triglav za leto 2014;
 • seznanil z ugotovitvami in zahtevami Agencije za zavarovalni nadzor, davčne inšpekcije in drugih nadzornih organov v postopkih nadzora ter s postopki, povezanimi s temi ugotovitvami oziroma zahtevami;
 • seznanil s Poročilom o delovanju in organiziranosti družbe Triglav INT, d.d.;
 • seznanil s Politiko plačil članom organov nadzora odvisnih družb Skupine Triglav;
 • seznanjal z zavarovalnimi produkti;
 • seznanjal s poročili o poslovanju Službe za marketing in poročili o ključnih aktivnostih in projektih Službe za korporativno komuniciranje;
 • seznanil s Poročilom o razvoju ključnih in perspektivnih zaposlenih v Zavarovalnici Triglav, d.d.;
 • seznanil s samooceno Zavarovalnice Triglav, d.d., po modelu EFQM ter obdobnim poročilom o uresničevanju;
 • obravnaval poročila Revizijske komisije, Komisije za imenovanja in prejemke ter Strateške komisije in 
 • se seznanjal z drugimi informacijami v zvezi z Zavarovalnico Triglav, d.d., Skupino Triglav in odvisnimi družbami.

c) V zvezi s pristojnostjo Nadzornega sveta, da na podlagi določila Poslovnika o delu Nadzornega sveta daje soglasje k odločitvam Uprave, je Nadzorni svet v letu 2015 soglašal s prodajo poslovnega deleža Zavarovalnice Triglav, d.d., v družbi Avrigo, d.o.o., Nova Gorica, z nakupom nepremičnine odvisne družbe s strani Zavarovalnice Triglav, d.d., s sodelovanjem Zavarovalnice Triglav, d.d., pri povečanju osnovnega kapitala odvisne družbe Triglav INT, d.d. in s pripojitvijo družbe Triglav Naložbe, d.d., k Zavarovalnici Triglav, d.d.

d) Druga pomembna dejanja, zahteve, priporočila in opozorila Nadzornega sveta v letu 2015:

 • sprejel je spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d.; 
 • obravnaval je predloge Komisije za imenovanja in prejemke v zvezi s pogodbami s člani Uprave in soglašal s predlogi;
 • soglašal je s pooblastili nosilcem ključnih funkcij po Zakonu o zavarovalništvu (ZZavar-1) v Zavarovalnici Triglav, d.d.;
 • sprejel je Poročilo Nadzornega sveta družbe Zavarovalnica Triglav, d.d., o pregledu pripojitve odvisne družbe Triglav Naložbe, d.d., in
 • druge zahteve oziroma aktivnosti, povezane z opravljanjem nadzora oziroma delom Nadzornega sveta ali njegovih komisij.

Stroški delovanja Nadzornega sveta, poleg prejemkov članov Nadzornega sveta in njegovih komisij, ki so razkriti v poglavju Organi upravljanja in nadzora in njihovi prejemki v Letnem poročilu za leto 2015, so bili povezani predvsem s stroški prevodov gradiv za seje Nadzornega sveta oziroma njegovih komisij, s stroški tolmačenja na sejah in najema tehnične opreme za izvedbo tolmačenja ter z zagotavljanjem pomoči pri izvedbi postopka samoocene dela Nadzornega sveta in pripravi akcijskega načrta izboljšav. Navedeni stroški so v letu 2015 znašali 101 tisoč evrov.

Nadzorni svet je imel v letu 2015 tri komisije, in sicer Revizijsko komisijo, Komisijo za imenovanja in prejemke ter Strateško komisijo. Predsedniki komisij so o delu posamezne komisije redno poročali na sejah Nadzornega sveta. Ta je obravnaval sprejete sklepe, podana priporočila in mnenja ter na podlagi skrbne presoje sprejel ustrezne sklepe. 

V delovanje Nadzornega sveta so vključeni vsi njegovi člani, ki s prisotnostjo na sejah in aktivno udeležbo v razpravah ter pri sprejemanju odločitev prispevajo k učinkovitemu uresničevanju nalog v pristojnosti sveta. V Poslovnik o delu Nadzornega sveta so vključena pravila ravnanja pri potencialnem nasprotju interesov. Nadzorni svet je v okvir svojega delovanja sprejel tudi določila Pravilnika Zavarovalnice Triglav, d.d., o obvladovanju nasprotja interesov, ki se nanašajo na člane Nadzornega sveta oziroma Nadzorni svet. Člani Nadzornega sveta so podpisali in predložili izjave o neodvisnosti in lojalnosti, skladno s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb, družba pa jih je objavila na svojih spletnih straneh. Da bi se izognili nasprotju interesov, je Nadzorni svet že v letu 2009 sprejel priporočilo, naj se njegovi člani ne vključijo v nadzorne svete in upravne odbore drugih družb v Skupini Triglav.

Nadzorni svet meni, da je bilo njegovo sodelovanje z Upravo ustrezno, skladno z zakonodajo in dobro prakso, ter da je bil po lastnem vedenju obveščen o pomembnih dogodkih, ki so nujni tako za oceno položaja in posledic, kot tudi za izvajanje nadzora nad poslovanjem družbe. Nadzorni svet je redno spremljal uresničevanje lastnih sklepov. S Sistemom in politiko upravljanja Zavarovalnice Triglav, d.d., so določene poglavitne usmeritve korporativnega upravljanja družbe z upoštevanjem zastavljenih dolgoročnih ciljev, vključno z opredelitvijo vloge in delovanja Nadzornega sveta in njegovih komisij.

Nadzorni svet je uresničeval v letu 2014 sprejeti akcijski načrta za izboljšavo svojega delovanja na podlagi izvedene samoocene svojega dela, ob tem pa s pomočjo zunanjega izvajalca samoocenjevanje izvedel tudi v letu 2015. Na podlagi ugotovitev iz postopka samoocenitve je sprejel akcijski načrt predlogov in ukrepov za izboljšavo delovanja v letih 2015 in 2016, katerega uresničevanje tekoče spremlja.

Nadzorni svet meni, da je bila njegova sestava v letu 2015 ustrezna, tako glede na velikost, dejavnost in zastavljene cilje Zavarovalnice Triglav, d.d., kot tudi neodvisnost oziroma odvisnost članov v smislu Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, kar je Nadzornemu svetu omogočalo sprejemanje kvalitetnih odločitev. 

Glede na navedeno Nadzorni svet meni, da je bilo njegovo delo in delo komisij Nadzornega sveta v letu 2015 uspešno.

Nadzornemu svetu je bilo skladno s 3. odstavkom 165. člena Zakona o zavarovalništvu predloženo Letno poročilo Službe notranje revizije Zavarovalnice Triglav, d.d., o notranjem revidiranju za leto 2015, ki obsega poročilo o uresničitvi letnega načrta (programa) dela Službe notranje revizije (v nadaljevanju tudi: Služba) in povzetek pomembnejših ugotovitev iz opravljenih pregledov poslovanja, vključno z oceno primernosti in učinkovitosti delovanja sistemov notranjih kontrol in upravljanja tveganj na pregledanih področjih, poleg tega pa tudi oceno ustreznosti sredstev za delo Službe ter izjavo o neodvisnosti in nepristranskosti Službe in njenih zaposlenih.

Nadzorni svet na podlagi spremljanja delovanja Službe in predloženega Letnega poročila Službe notranje revizije Zavarovalnice Triglav, d.d., o notranjem revidiranju za leto 2015, s katerim se je seznanil na seji 5. 4. 2016, ugotavlja, da je Služba svoje naloge opravljala skladno z Letnim programom dela Službe notranje revizije Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2015, ki ga je Uprava sprejela s soglasjem Nadzornega sveta, in skladno s pričakovanji Nadzornega sveta. Služba je v letu 2015 v Zavarovalnici in drugih družbah Skupine Triglav izvajala načrtovane notranjerevizijske preglede, opravljala pa je tudi druge notranjerevizijske aktivnosti (neformalne svetovalne naloge; spremljanje uresničevanja priporočil notranjih in zunanjih revizorjev; poročanje Upravi, Nadzornemu svetu oziroma Revizijski komisiji; naloge zagotavljanja in izboljševanja kakovosti delovanja Službe; storitve notranjega revidiranja v dveh odvisnih zavarovalnih družbah zaradi premostitve kadrovskih težav na področju notranjega revidiranja v teh dveh družbah idr.). Služba je z ugotovitvami posameznih notranjerevizijskih pregledov seznanjala odgovorne osebe ter podajala priporočila za izboljšanje delovanja sistema notranjih kontrol in ustreznejše obvladovanje tveganj. O realizaciji programa dela, pomembnejših ugotovitvah iz opravljenih pregledov poslovanja in uresničevanju priporočil je Služba trimesečno poročala Revizijski komisiji, polletno pa tudi Nadzornemu svetu.

Služba je tudi v letu 2015 nadaljevala izvajanje aktivnosti zagotavljanja in izboljševanja kakovosti svojega delovanja in delovanja drugih notranjerevizijskih služb v Skupini Triglav. V tem okviru je izdelala novo temeljno listino oziroma politiko notranjega revidiranja v Zavarovalnici, ki jo je sprejela Uprava s soglasjem Nadzornega sveta, skrbela za strokovno izobraževanje zaposlenih v Službi, izvedla notranjo presojo kakovosti delovanja Službe ter nudila pomoč notranjerevizijskim službam v drugih družbah Skupine Triglav pri izvajanju notranje presoje kakovosti njihovega delovanja, izvajanju notranjerevizijskih pregledov in drugih notranjerevizijskih aktivnosti. Nadzorni svet pričakuje, da bo Služba s ciljem nenehnega izboljševanja kakovosti notranjega revidiranja v Zavarovalnici in Skupini Triglav tovrstne aktivnosti izvajala tudi v prihodnje.

Na podlagi navedenega Nadzorni svet meni, da je Služba notranje revizije svoje delo opravljala skladno z Letnim programom dela Službe notranje revizije za leto 2015 in tako pomembno prispevala k izboljšanju delovanja sistema notranjih kontrol ter ustreznejšemu obvladovanju tveganj tako v Zavarovalnici kot v Skupini Triglav.

Na podlagi spremljanja in opravljenega nadzora poslovanja v letu 2015 ter pregleda in preveritve Letnega poročila Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2015 Nadzorni svet ugotavlja, da je Zavarovalnica poslovala uspešno in skrbno sledila začrtanim strateškim ciljem.

Čisti poslovni izid Skupine Triglav je znašal 88,9 milijona evrov, kar je za 4 odstotke več kot v letu 2014. Ob tem je dosegla visoko, 12,8-odstotno dobičkonosnost kapitala. Čisti poslovni izid matične družbe je znašal 58,5 milijona evrov. Na dober poslovni izid je vplivala predvsem odsotnost množičnih škodnih dogodkov ter dobro poslovanje osnovne zavarovalne dejavnosti, kar kaže ugoden kombinirani količnik, ki je na ravni Skupine znašal 92,8 odstotka, na ravni matične družbe pa 86,2 odstotka. 

Zavarovalnice Skupine Triglav so v preteklem letu obračunale 919,1 milijona evrov zavarovalne in sozavarovalne premije (indeks 103), od tega je obvladujoča družba obračunala 586,3 milijona evrov. Zavarovalne družbe, zlasti tiste zunaj Republike Slovenije, so zbrale večji obseg zbrane zavarovalne in sozavarovalne premije kot v letu 2014. Na rast zavarovalne premije je vplival tudi prevzem Skupne pokojninske družbe, d.d., sicer drugega največjega ponudnika prostovoljnih pokojninskih zavarovanj v Republiki Sloveniji.

Obračunani kosmati zneski škod Skupine Triglav so lani znašali 594,8 milijona evrov, kar je za tri odstotke manj kot leta 2014. V matični družbi so obračunani kosmati zneski škod znašali 390,6 milijona evrov (indeks 93). Znižanje kosmatih zneskov škod je predvsem posledica odsotnosti večjih množičnih škodnih dogodkov.

Skupni konsolidirani kosmati obratovalni stroški Skupine Triglav so bili za 1 odstotek višji kot leto prej in so dosegli 297,6 milijona evrov, v Zavarovalnici Triglav pa so se znižali za 1 odstotek in znašali 161,0 milijonov evrov.

Skupina Triglav je v letu 2015 še okrepila svoj kapitalski položaj. Celotna vrednost kapitala Skupine Triglav je konec lanskega leta dosegla 704,0 milijone evrov in se je v primerjavi z letom pred tem povišala za 2 odstotka. 

Finančno moč Skupine Triglav ter njeno uspešno poslovanje potrjujeta tudi obe bonitetni agenciji, S&P in A.M. Best, ki sta potrdili bonitetno oceno »A–«. Obe agenciji sta Skupini Triglav dodelili pozitivno srednjeročno napoved, pri čemer je bonitetna agencija S&P svojo napoved glede na leto 2014 izboljšala.

Nadzorni svet svoje ugotovitve opira tudi na podano:

 • pozitivno mnenje pooblaščenega aktuarja za zavarovalno skupino premoženjskih zavarovanj za leto 2015,
 • pozitivno mnenje pooblaščenega aktuarja za zavarovalno skupino življenjskih zavarovanj za leto 2015,
 • Letno poročilo Službe notranje revizije o notranjem revidiranju za leto 2015.

Nadzorni svet k navedenim poročilom nima pripomb.

Uprava družbe je Nadzornemu svetu 17. 3. 2016 posredovala revidirano Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2015.

Nadzorni svet ugotavlja, da je bilo letno poročilo izdelano v zakonitem roku in predloženo izbranemu revizorju. Revidiranje Letnega poročila Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2015 je opravila revizijska družba Ernst & Young Revizija, poslovno svetovanje, d.o.o., Ljubljana, ki je 11. 3. 2016 izdala pozitivno mnenje k Letnemu poročilu Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2015 in mnenje, da so poslovno poročilo in Priloge k Poročilu skladne z revidiranimi računovodskimi izkazi. 

Na seji Nadzornega sveta in Revizijske komisije je pri točkah, pri katerih je bilo obravnavano letno poročilo, prisostvoval podpisani pooblaščeni revizor, ki je Revizijski komisiji in Nadzornemu svetu podal želena dodatna pojasnila. Revizijska komisija je obravnavala poročilo po opravljeni predreviziji in pismo poslovodstvu po opravljeni reviziji, katerega je obravnaval tudi Nadzorni svet.

Nadzorni svet je na podlagi podrobne preveritve ugotovil, da je Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2015, ki ga je pripravila Uprava in preveril pooblaščeni revizor, sestavljeno jasno in pregledno ter izkazuje resničen in pošten prikaz premoženja, obveznosti, finančnega položaja in poslovnega izida Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d.

Skladno z navedenimi ugotovitvami Nadzorni svet nima pripomb k pozitivnemu mnenju pooblaščene revizijske družbe Ernst & Young Revizija, poslovno svetovanje, d.o.o., Ljubljana, ki ugotavlja, da so skupinski in posamični računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih poštena predstavitev finančnega položaja Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., na 31. 12. 2015 ter njunega poslovnega izida, vseobsegajočega donosa in denarnih tokov za tedaj končano leto v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, kot jih je sprejela Evropska unija.

Na podlagi ugotovljenega Nadzorni svet potrjuje revidirano Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za poslovno leto, ki se je končalo 31. 12. 2015.

Nadzorni svet je preveril tudi predlog Uprave za uporabo bilančnega dobička na dan 31. 12. 2015, o katerem bo dokončno odločila skupščina Zavarovalnice Triglav, d.d., in soglaša s predlogom Uprave, da Skupščina delničarjev Zavarovalnice Triglav, d.d., sprejme naslednji sklep o uporabi bilančnega dobička:

” Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2015 znaša 65.028.271,76 evra, se uporabi na naslednji način:

- del bilančnega dobička v višini 56.837.870,00 evra se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 2,50  evra bruto na delnico in se izplača delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo dva dni po dnevu skupščine. Dividende se izplačajo v obdobju od 25 do 30 dni po sprejetju tega sklepa;

- o uporabi preostalega dela bilančnega dobička v višini 8.190.401,76 evra se bo odločalo v naslednjih letih.”

Nadzorni svet Skupščini delničarjev predlaga, da Upravi podeli razrešnico za poslovanje v letu 2015.

Matej Runjak,
predsednik Nadzornega sveta
Ljubljana, 5. 4. 2016