Nagovor predsednika Uprave

Uspešno poslovanje v smeri strateških ciljev 

Andrej Slapar, predsednik Uprave Zavarovalnice Triglav, v pogovoru predstavlja poslovne rezultate v jubilejnem, 115. poslovnem letu in prihodnje načrte Skupine Triglav.

Kako ocenjujete dosežene rezultate glede na zastavljene cilje in v primerjavi z letom prej? 

Temeljna ugotovitev je, da smo uspešno uresničevali začrtano strategijo dobičkonosnosti in varnosti našega poslovanja, kar se še naprej odraža v naši finančni stabilnosti. Z izvajanjem prednostnih usmeritev smo dosegli rezultate, ki presegajo tiste iz leta 2014 in prav tako naše načrte.

Naše zavarovalne družbe, zlasti zunaj Slovenije, so zbrale večji obseg zbrane zavarovalne in sozavarovalne premije Skupine. Napredovali smo na razvojno pomembnem področju zdravstvenih in pokojninskih zavarovanj, kjer smo tudi prevzeli Skupno pokojninsko družbo, sicer drugega največjega ponudnika prostovoljnih pokojninskih zavarovanj v Sloveniji. Poslovne rezultate je pozitivno zaznamovala odsotnost množičnih škodnih dogodkov, na drugi strani pa so nanje vplivale ne preveč ugodne razmere na kapitalskih trgih.

Zadovoljni smo z doseženo dobičkonosnostjo našega poslovanja. Dobiček pred obdavčitvijo Skupine v višini 102,5 milijona evrov namreč za 20 odstotkov presega načrtovanega in je za 2 odstotka večji kot smo ga dosegli v letu 2014. Čisti dobiček Skupine v višini 88,9 milijona evrov je 24 odstotkov višji od načrtovanega in za 4 odstotke višji, kot leto prej. Kapital Skupine se je okrepil za 2 odstotka, njegova čista dobičkonosnost je bila 12,8-odstotna. 

Leto so vsekakor zaznamovali dobri poslovni rezultati Skupine in ob tem potrditev visokih bonitetnih ocen ter visoko izplačilo dividend našim delničarjem za lansko poslovno leto. 

Kako ste poslovali v vaši osnovni zavarovalni dejavnosti? 

Ugotovimo lahko, da je osredotočenost Skupine Triglav na zavarovalniško dejavnost ponovno prinesla želene učinke. Obračunana zavarovalna in sozavarovalna premija je dosegla 919,1 milijona evrov, za 4 odstotke je presegla načrte in je bila za 3 odstotke višja kot leto pred tem. Kombinirani količnik premoženjskih zavarovanj Skupine v višini 92,8 odstotka je izboljšan za 3,5 odstotne točke glede na načrtovano vrednost in vrednost v letu 2014 ter za dobri 2 odstotni točki do strateške vrednosti. Obračunane kosmate škode so bile 7 odstotkov manjše od načrtovanih in 3 odstotke manjše od leta prej. 

Na poslovanje zavarovalnice vplivajo tudi različne finančne naložbe, saj predstavljajo večji del sredstev. Zaradi negotovih razmer na kapitalskih trgih z izrazito nizkimi obrestnimi merami se je donos finančnih instrumentov v naših portfeljih v povprečju še zniževal, kar ocenjujemo, da se bo nadaljevalo  tudi v prihodnjih letih. V letu 2015 so bili donosi finančnih naložb, brez donosov naložb življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje, 16 odstotkov nižji kot predhodno leto, kar je prvenstveno posledica učinka spremembe poštene vrednosti naložb in nižjih neto obrestnih prihodkov. Poudarimo še trajne slabitve, znašale so le 3,8 milijona evrov, 40 odstotkov manj kot leto prej. 

Katere aktivnosti so bile v Skupini Triglav najbolj v ospredju?

Med projekti bi na prvem mestu izpostavil uspešen zaključek razvojnih aktivnosti za uveljavitev zahtev Solventnosti II. Pomemben korak v smeri naših strateških ciljev pa je bil že omenjeni prevzem Skupne pokojninske družbe, s čimer smo uspešno okrepili prisotnost na trgu pokojninskih zavarovanj v Sloveniji. Z zaključeno prodajo češke hčerinske zavarovalnice smo izstopili s češkega trga. Nadaljevali smo konsolidacijske procese, prodajo naložb lastniških deležev družb, katerih dejavnost ni skladna z našimi usmeritvami, optimizacijo upravljanja premoženja Skupine in lastniško konsolidacijo odvisnih družb v Skupini. Ob koncu leta 2015 je bilo v Skupini Triglav poleg matične družbe 40 odvisnih in pridruženih družb, štiri manj kot leto prej. 

Ste zavarovalnica s 115-letno tradicijo, znanjem in izkušnjami. Pri svojem poslovanju dajete velik poudarek razvoju, digitalizaciji poslovanja in kakovosti ponudbe. Kako ste storitve izboljšali v letu 2015?

Naša glavna skrb in težišče vseh naših aktivnosti so zadovoljni zavarovanci. Zanje smo razvijali nove in posodabljali ter poenostavljali obstoječe zavarovalne produkte. Veliko pozornosti smo namenili njihovemu prilagajanju posameznim trgom in tržnim razmeram. Nove produkte smo oblikovali predvsem na področju življenjskih, zdravstvenih in prostovoljnih pokojninskih zavarovanj. Tudi v letu 2015 smo posebno skrb namenili strokovnemu in procesno poenostavljenemu reševanju škodnih primerov. 

Velik poudarek dajemo razvoju prodajnih poti. Prodajno mrežo, ki je naša konkurenčna prednost v Sloveniji, krepimo tudi na trgih zunaj Slovenije. Narašča obseg našega spletnega poslovanja, s čimer stopnjujemo dostopnost in raznovrstnost prodajnih poti ter podpornih storitev. Ponudili smo več novih rešitev, kot so spletna učilnica za osebna zavarovanja, spletna poslovalnica za kolektivno prostovoljno pokojninsko zavarovanje za delodajalce in svetovalni portal Vse bo v redu. 

Izpostavil bi novost na področju telematike, kamor je Zavarovalnica Triglav vstopila kot prva v Sloveniji in regiji Adria. Razvili smo mobilno aplikacijo DRAJV za izboljšanje varnosti vožnje, ki je deležna velikega zanimanja voznikov. Dostopna je vsem voznikom, hkrati pa z njeno pomočjo naše zavarovance nagrajujemo z nižjo premijo avtomobilskega zavarovanja za varno vožnjo. Tudi sicer stopamo na področje pametnih, povezanih storitev, ki spreminjajo naš odnos s strankami in našo dejavnost. V preteklem letu smo pripravili vse potrebno za dve novosti v letu 2016. Za najširši krog uporabnikov smo v partnerstvu z Agencijo za okolje Republike Slovenije razvili mobilno aplikacijo Triglav Vreme za vremenska opozorila. Našim strankam smo namenili nadgrajeno mobilno aplikacijo za prijavo škod iz avtomobilskih in domskih zavarovanj, ki jih povezuje z našimi vse bogatejšimi asistenčnimi storitvami za čim hitrejšo odpravo posledic škodnih dogodkov. 

Kakšna so razmerja med zavarovalnimi vrstami v premiji, ki jo je zbrala Skupina, in katera gibanja so opazna v njeni sestavi?

Premijska struktura se je deloma spremenila, in sicer v prid življenjskih zavarovanj. Premoženjskim zavarovanjem, pri katerih imajo največjo vlogo avtomobilska zavarovanja, še naprej pripada pretežni, 65,1-odstotni delež v skupni premiji. Ta se je v primerjavi z letom prej zmanjšal za 2 odstotni točki, predvsem zaradi prodaje češke zavarovalnice. Delež življenjskih zavarovanj se je, nasprotno, povečal z 21 na 23 odstotkov, predvsem zaradi omenjenega prevzema pokojninske zavarovalnice. Tretji in najmanjši premijski segment so zdravstvena zavarovanja z 12-odstotnim deležem. Ocenjujemo, da ima ta segment priložnost za rast, predvsem v odvisnosti od morebitnih strukturnih sprememb.  

V vseh treh skupinah zavarovanj smo dosegli rast, ki se je odrazila v 3 odstotke višji celotni zavarovalni premiji. Za odstotek se je povečal obseg premije premoženjskih in zdravstvenih zavarovanj, že omenjeni prevzem Skupne pokojninske družbe pa je vplival na visoko, 14-odstotno rast premije življenjskih zavarovanj. 

Kakšna so bila premijska gibanja na zavarovalnih trgih izven Slovenije?

Na slovenskem trgu Skupina obračuna največji, okrog 83-odstotni delež konsolidirane zavarovalne premije, ki vključuje tudi 5,2-odstotni delež zavarovalne premije Pozavarovalnice Triglav Re, obračunane iz poslov predvsem na evropskih in azijskih trgih. Na slovenskem trgu je matična družba zbrala za odstotek manj premije kot leto prej, Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, pa odstotek več. Nova odvisna družba Skupine, Skupna pokojninska družba, je ustvarila 3,2-odstotni delež nekonsolidirane premije.

Zagnali smo prenovljeni model korporativnega in poslovnega upravljanja zavarovalnic zunaj Slovenije, ki ga je v celoti prevzela holdinška družba Triglav INT. Nadgrajeni pristop v večji meri upošteva razlike med posameznimi trgi, in prvi rezultati so dobri. Na večini naših trgov smo priča pozitivnim gibanjem in rasti zavarovalne premije. Na Hrvaškem, največjem trgu zunaj Slovenije s 5,1-odstotnim deležem v nekonsolidirani premiji, je bila rast 8-odstotna. V Srbiji se je premija okrepila za 24 odstotkov, za 13 odstotkov v Makedoniji, kjer tržimo le premoženjska zavarovanja. Na črnogorskem trgu smo dosegli 10-odstotno rast, v Bosni in Hercegovini pa 9-odstotno. 

Strateška usmeritev Skupine je ohranitev vodilnega položaja v Sloveniji in krepitev na drugih zavarovalnih trgih v regiji. Kako ste bili pri tem uspešni?

Skupina na slovenskem trgu s 36-odstotnim tržnim deležem prepričljivo zaseda vodilni položaj. Poleg matične družbe na njem poslujeta še Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, in nova odvisna družba v Skupini, Skupna pokojninska družba. V Sloveniji ima Skupina Triglav na trgu premoženjskih zavarovanj 44-odstotni tržni delež, na trgu življenjskih zavarovanj 35-odstotni delež in na trgu zdravstvenih zavarovanj 23-odstotni delež.

Pri nastopu na trgih zunaj Slovenije izkoriščamo konkurenčne prednosti Skupine in naše blagovne znamke. Naš cilj je zagotoviti dolgoročne donose na vložena sredstva, izkoriščati sinergijske učinke in ekonomijo obsega. Z rastjo premije smo se okrepili na trgih zunaj Slovenije in izboljšali položaj v razvrstitvah zavarovalnic po tržnih deležih, izjema je le Republika Srbska. Vodilni smo v Črni gori in Makedoniji, izboljšali smo uvrstitev na Hrvaškem ter v Bosni in Hercegovini in jo ohranili v Srbiji. 

Tudi v letu 2015 ste prejeli odlične bonitetne ocene priznanih agencij. Na čem temeljijo in kakšna je njihova srednjeročna napoved za Skupino Triglav?

Visoka bonitetna ocena je eden od najpomembnejših strateških ciljev Skupine Triglav, zato nas veseli, da smo ga ponovno izpolnili. Obe agenciji, S&P in A.M. Best, sta potrdili bonitetno oceno »A–« in jo utemeljili s finančno močjo Skupine ter njenim uspešnim poslovanjem. 

Obe agenciji sta Skupini Triglav dodelili pozitivno srednjeročno napoved, pri čemer je bonitetna agencija S&P s tem svojo napoved glede na leto 2014 izboljšala. Pozitivna predvidevanja poudarjajo vodilni tržni položaj Skupine v Sloveniji in regiji Adria, močno blagovno znamko, razvejeno prodajno mrežo, dobre poslovne obete, kakovosten portfelj in čvrsto obvladovanje tveganj. 

Zakonodaja s področja Solventnosti II uveljavlja pomembne spremembe v zavarovalniškem sektorju 28 članic Evropske unije. Kako je nanje pripravljena Skupina Triglav?

Poenotenje zavarovalniške zakonodaje v Evropski uniji prinaša prednosti vsem deležnikom, predvsem pa boljšo zaščito zavarovancev. Zagotavljanju varnosti zavarovancev in finančne stabilnosti zavarovalnic so namenjeni nadgrajeni sistem upravljanja tveganj in zahtevano vrednotenje vpliva poslovnih odločitev na profil tveganj zavarovalnice, na njen kapital in finančno stanje. 

V Zavarovalnici Triglav smo uvedli temu prilagojen sistem upravljanja tveganj. Naš produktni portfelj smo ustrezno uravnotežili z upoštevanjem spremenjenega odnosa med tveganji in donosnostjo posameznih produktov, kar zagotavlja dolgoročno finančno stabilno in donosno poslovanje zavarovalnice.

Za uspešno obvladovanje vseh vrst tveganj mora raven kapitala zavarovalnice odražati njen konkretni profil tveganj. Lastna ocena tveganj in solventnosti, izdelana v Zavarovalnici Triglav, kaže, da Skupina Triglav razpolaga z zadostno višino kapitala, ki nam v vsakem trenutku omogoča izpolnjevanje kapitalskih zahtev v skladu z novo zakonodajo.

Na podlagi novega koncepta korporativnega upravljanja zavarovalnic, ki ga prav tako vpeljuje Solventnost II, smo zgradili trden in zanesljiv upravljavski sistem. Dosegli smo pregledno organizacijsko strukturo, jasna področja odgovornosti in procese odločanja na ključnih integriranih področjih. Mednje sodijo upravljanje tveganj, spremljanje skladnosti poslovanja ter notranja revizija in aktuarska funkcija. 

Nenazadnje smo zagotovili razmere za izčrpnejše poročanje nadzornim organom. Naj omenim vzpostavitev podatkovnega skladišča in standardiziranega poročanja organom odločanja, s katerim smo dosegli tudi ažurnejši in bolj centraliziran dostop do informacij o tveganjih. 

Kako so zastavljeni načrti Skupine Triglav za leto 2016? 

V ospredju bodo naša prizadevanja za dosledno uresničevanje začrtanih strateških usmeritev. Prednostno bomo tako naravnani na ohranjanje visoke finančne stabilnosti in varnosti poslovanja ter visokih bonitetnih ocen, vodilnega položaja v Sloveniji ter seveda h krepitvi in konsolidaciji položaja na trgih zunaj Slovenije. 

Pripravljeni smo na poslovanje v visoko konkurenčnem in zahtevnem okolju, v katerem bodo pomembno vlogo odigrale tudi posebnosti posameznih zavarovalnih trgov. Predvidevamo, da bo pogostost in obsežnost večjih posamičnih škodnih dogodkov na podobni ravni kot v zadnjih letih. Ostajamo usmerjeni k strankam in v krepitev učinkovitosti prodajne mreže. Povečevali bomo dostopnost enostavnih, naprednih in odgovornih zavarovalniških storitev ter aktivno delovali na preventivnem področju. Skladno s poslovno strategijo bosta še naprej razvojno pomembna segmenta pokojninskih in zdravstvenih zavarovanj v Sloveniji ter prav tako na naših trgih v Jugovzhodni Evropi. 

Na kapitalskih trgih, posebej na trgih obveznic, ni pričakovati bistvenih sprememb. Dosedanja razmeroma konservativna struktura naložb Skupine s poudarkom na naložbah s fiksnim donosom se bo zmerno okrepila. Nadaljevali bomo vlaganja v finančne trge, ki omogočajo boljšo likvidnost, ustrezno razpršitev in tudi pričakovano donosnost. Naložbena politika Skupine bo temeljila na zagotavljanju ustrezne varnosti in likvidnosti naložb, temu pa bo sledil kriterij donosnosti. 

Pri načrtovanju za leto 2016 smo upoštevali še vedno zahtevne in visoko konkurenčne razmere na zavarovalniških trgih Skupine, pričakovani škodni rezultat in nižje donose od finančnih naložb kot v letu 2015. Makroekonomske razmere v državah, kjer posluje Skupina, se izboljšujejo, vendar bo okrevanje na zavarovalnih trgih še naprej potekalo z zamikom in postopoma. Ob upoštevanju vsega navedenega Skupina načrtuje poslovni izid pred obdavčitvijo med 80 in 90 milijoni evrov, konsolidirano kosmato zavarovalno premijo v višini okoli 900 milijonov evrov in kombinirani količnik okoli 95 odstotkov.