Strategija in načrti Skupine Triglav

 • V letu 2015 smo presegli načrtovani poslovni izid Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav.
 • Nadaljujemo uresničevanje strategije Skupine Triglav, ki je osredotočena na osnovno zavarovalno dejavnost ter dobičkonosnost in varnost poslovanja.
 • Načrtovani poslovni izid pred obdavčitvijo Skupine Triglav za leto 2016 se giblje med 80 in 90 milijoni evrov. 

Zavarovalnica Triglav in Skupina Triglav uspešno uresničujeta Strategijo Skupine Triglav za obdobje 2013–2017, ki jo je Uprava Zavarovalnice sprejela novembra leta 2013.

Vrednote, ki jih vsakodnevno uresničujemo v medsebojnih odnosih in odnosih z okoljem, nas povezujejo in so obenem del naše razlikovalnosti. Usmerjajo nas pri vseh naših dejavnostih, pri uresničevanju naše vizije in strateških usmeritev. Vodijo nas pri prepoznavanju priložnosti, nadgrajevanju odnosov z zavarovanci in našimi partnerji ter skrbnem upravljanju tveganj.

Naše poslanstvo

Ustvarjamo varnejšo prihodnost.

Naše vrednote 

 • Strokovnost. Poslovne cilje dosegamo s strokovnostjo zavarovalno-finančnih storitev, ki temeljijo na visoki strokovni usposobljenosti zaposlenih. Smo nosilci strokovnega razvoja zavarovalno-finančnih storitev v okolju.
 • Varnost. Z učinkovitim obvladovanjem tveganj zagotavljamo varnost poslovanja. Naši proizvodi in storitve so kakovostni in povečujejo finančno varnost naših strank. 
 • Enostavnost. Vse, kar delamo, mora biti koristno in mora prinašati vrednost. Skupaj in hitro odpravljamo nepotrebno zapletenost in birokratskost. Pri poenostavljanju proizvodov in procesov ohranjamo visoko strokovno raven. 
 • Družbena odgovornost. Trajnostni razvoj Skupine Triglav (usklajevanje ljudi, okoljske zavesti in donosnosti) izvira iz naše družbene odgovornosti, s katero uresničujemo svojo ekonomsko, zakonsko, etično in filantropsko odgovornost.

Vizija Skupine Triglav 

Poslujemo dobičkonosno in varno. Skupina Triglav je po obračunani premiji največja zavarovalnica v regiji jugovzhodne Evrope. Kombinirani količnik znaša okrog 95 odstotkov. Dobičkonosnost kapitala (ROE) bo v celotnem obdobju do leta 2017 presegala 10 odstotkov. 

Vir dolgoročne dobičkonosne rasti Skupine Triglav so visoko konkurenčne in kakovostne storitve, učinkovito obvladovanje tveganj ter finančna stabilnost, s katero bomo ohranjali samostojno bonitetno oceno »A« priznane bonitetne agencije. Članice Skupine dosegajo višjo stopnjo ugleda kot njihovi tekmeci. Prepoznavne so po celovitih zavarovalno-finančnih storitvah, ki jih ponujamo prek sodobnih prodajnih poti. Stranke zaznavajo naše proizvode kot enostavne in zaželene. Na vseh naših tujih trgih dosegamo najmanj 10-odstotni tržni delež. Smo med tremi največjimi zavarovalnicami (po premiji) na vseh ključnih trgih. Z urejenim in učinkovitim sistemom vodenja Skupine sledimo načelom sodobne organiziranosti vseh področij poslovanja. Naši procesi so vitki in enostavni. Vir našega trajnostnega razvoja so zavzeti in visoko strokovni zaposleni.

Osredotočeni smo na osnovno zavarovalno dejavnost in dajemo poudarek dobičkonosnosti ter varnosti poslovanja. 

Strateške usmeritve do leta 2017

 • Donosnost poslovanja in povečevanje vrednosti Skupine Triglav.
 • Osredotočenost na stranko.
 • Enostavnost in stroškovna učinkovitost poslovnih procesov ter ustrezna kadrovska struktura.
 • Doseganje ustrezne rasti in donosnosti na ključnih trgih ter učinkovito upravljanje družb v Skupini Triglav.

Do poslovnih in finančnih tveganj se tehtno opredeljujemo, zato se jim ne bomo nepremišljeno izpostavljali.

Strateški cilji 

Osrednji strateški cilji do leta 2017: Dobičkonosnost kapitala bo v celotnem obdobju presegala 10 odstotkov, stabilen kombinirani količnik pa bo znašal okoli 95 odstotkov.

Preudarna širitev Skupine Triglav: Na ciljnih trgih jugovzhodne Evrope nadaljujemo rast in razvoj Skupine Triglav. V Sloveniji smo osredotočeni na donosnost poslovanja in ohranitev največjega tržnega deleža. Za poglobitev vodilnega položaja in nadaljevanje razvoja namenjamo posebno skrb področju zdravstvenih in pokojninskih zavarovanj.  

Dividendna politika: Dividendna politika Zavarovalnice Triglav izhaja iz ciljne kapitalske ustreznosti Skupine Triglav, ki je temelj njenega varnega poslovanja. Dividendna politika upošteva planiran obseg poslovanja in z njim povezane predvidene potrebe po kapitalu na slovenskem in strateških trgih ter smernice in dobro prakso v zavarovalniškem sektorju. Podrobneje v točki Dividendna politika.

Za merjenje uresničevanja strateških ciljev smo razvili strateške uravnotežene kazalnike s projekcijami do leta 2017 in jih povezali s konkretnimi strateškimi aktivnostmi.

1. Raven zaposlenih, znanja in učenja 

 • Usmerjenost v zadovoljstvo strank in zaposlenih
 • Spodbujanje ustvarjalnosti
 • Spodbujanje učenja in notranjega prenosa znanja
 • Vzpostavitev medgeneracijskega sodelovanja
 • Povečanje mobilnosti in internacionalizacije kadrov
 • Uvedba sistema nasledstev ter razvoj in zadržanje ključnih perspektivnih kadrov
 • Prenovljena organizacijska kultura v skladu z vrednotami Skupine
 • Večanje deleža variabilnega dela nagrajevanja uspešnih posameznikov

2. Raven procesov in organiziranosti

 • Vpeljano podatkovno skladišče s sistemom CRM
 • Enostavnost poslovnih procesov in stroškovna učinkovitost
 • Razvita prodaja prek lastne prodajne mreže v hčerinskih družbah
 • Učinkovito ciljno vodenje na vseh ravneh Skupine
 • Inovativen in hiter razvoj produktov ter alternativnih prodajnih poti
 • Učinkovit sistem korporativnega upravljanja in ključnih internih kontrol za Skupino
 • Skladnost poslovanja z zahtevami Solventnosti II

3. Raven strank

 • Celovit pregled nad zavarovancem in nadgrajen, sodoben bonitetni sistem
 • Razviti učinkoviti programi zvestobe strank
 • Rast števila aktivnih zavarovancev
 • Ponudba celovitih zavarovalno-finančnih storitev prek sodobnih prodajnih poti
 • Skupina Triglav je po obračunani premiji največja zavarovalnica v regiji jugovzhodne Evrope in dosega vsaj 10-odstotni delež na vsakem zavarovalnem trgu

4. Finančna raven 

 • Donosnost
 • Optimizirana bilančna struktura glede na zahteve Solventnosti II in bonitetne ocene »A« po metodologiji S&P
 • Pozitiven zavarovalno-tehnični rezultat za Skupino
 • Učinkovit sistem upravljanja terjatev


Realizacija načrtovanih ciljev v letu 2015v milijonih EUR

 

Načrt 2015

Realizacija 2015

Indeks  

 

Real./načrt 2015

Obračunana kosmata zavarovalna in sozavarovalna premija

879,9

919,1

104

Obračunani kosmati zneski škod

639,3

594,8

93

Poslovni izid pred obdavčitvijo

85,7

102,5

120

Čisti poslovni izid

71,7

88,9

124

Kapital na zadnji dan leta

713,3

704,0

99

Kombinirani količnik premoženjskih zavarovanj

96,3 %

92,8 %

96

Skupina Triglav je uresničevala svojo strategijo, ki je osredotočena na zavarovalniško dejavnost, dobičkonosnost in varnost poslovanja. Doseženi rezultati Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav potrjujejo, da sta na zavarovalnih trgih kljub zahtevnim razmeram ponovno poslovali dobro. Skupina Triglav je dosegla 88,9 milijona evrov čistega dobička in načrtovani čisti poslovni izid presegla kar za 24 odstotkov. Za 20 odstotkov je presegla tudi načrtovani poslovni izid pred obdavčitvijo, znašal je 102,5 milijona evrov. 

Skupina Triglav je ohranila finančno čvrstost in stabilnost, kar izkazujejo v letu 2015 potrjena visoka bonitetna ocena in dosežene finančne kategorije. Bonitetni agenciji S&P in A.M. Best sta nam ponovno podelili bonitetno oceno »A–«. Oceni obeh agencij imata pozitivno srednjeročno napoved, pri čemer je bonitetna agencija S&P svojo napoved v letu 2015 izboljšala iz stabilne v pozitivno. Bonitetne ocene še naprej odražajo čvrsto kapitalsko ustreznost, dobičkonosnost poslovanja Skupine na visoki ravni ter prevladujoč položaj Skupine Triglav na slovenskem trgu in regiji Adria (podrobneje o tem poročamo v poglavju Bonitetna ocena Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav).

Celotna vrednost kapitala Skupine Triglav je ob koncu leta znašala 704,0 milijone evrov, za 1 odstotek manj od načrtovanega, na kar sta najbolj vplivala višje izplačilo dividend in zmanjšanje presežka iz prevrednotenja (več v poglavju Finančni položaj). 

Kombinirani količnik premoženjskih zavarovanj je znašal 92,8 odstotka in je bil za 3,5 odstotne točke boljši od načrtovanega (kazalnik meri uspešnost zavarovalnice v osnovni zavarovalni dejavnosti, brez donosov iz naložb). Izboljšal se je na ravni Skupine Triglav in v večini njenih zavarovalnih družb, predvsem zaradi odsotnosti večjih množičnih škodnih dogodkov, kakršni so zaznamovali leto 2014 (več v poglavju Finančni rezultat).

Poslovanje Skupine Triglav v osnovni zavarovalni dejavnosti je bilo uspešno kljub zahtevnim tržnim razmeram. Obseg zbranih zavarovalnih premij Skupine Triglav je bil za 4 odstotke večji od načrtovanega. Doseženi rezultat je posledica prevzema Skupne pokojninske družbe in rasti premije zavarovalnic na vseh trgih zunaj Slovenije. Na slovenskem trgu je matična družba zbrala za 1 odstotek manj premije, Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, pa za 1 odstotek več kot preteklo leto. Podrobneje o zavarovalni premiji poročamo v poglavju Obračunana kosmata zavarovalna in sozavarovalna premija.

Obračunani kosmati zneski škod so bili za 7 odstotkov nižji od načrtovanih. Glavni razlog je upad kosmatih zneskov škod na področju premoženjskih zavarovanj, saj so leto 2014 zaznamovali množični škodni dogodki. Na področju življenjskih zavarovanj so bili obračunani kosmati zneski škod namreč višji, na kar je vplival predvsem prevzem Skupne pokojninske družbe (podrobneje v poglavju Kosmati zneski škod).

Skupina Triglav bo v letu 2016 dosledno izvajala strateške cilje, poudarek ostaja na finančni stabilnosti, ki jo odraža visoka bonitetna ocena, ter varnosti in dobičkonosnosti poslovanja. Skupina bo nadaljevala z aktivnostmi za krepitev in konsolidacijo svojega položaja v regiji ob upoštevanju posebnosti in priložnosti na posameznih trgih. 

Pri načrtu Skupine so upoštevane naslednje predpostavke in okoliščine:

 • Makroekonomsko okolje v regiji Adria: Za poslovanje Skupine Triglav bo makroekonomsko okolje v prihodnjem letu nekoliko bolj ugodno. Slovenija bo po napovedih v letu 2016 dosegla 2,3-odstotno rast, kar je nekoliko nad rastjo celotnega evrskega območja. Njena rast bo odvisna predvsem od stabilnosti okrevanja njenih izvoznih partneric in uspešnosti konsolidacije javnih financ. Gospodarstva v regiji, kjer poslujejo hčerinske družbe Skupine Triglav, se bodo nekoliko okrepila, predvsem zaradi povečanega zunanjega povpraševanja in ponekod tudi rasti investicijske potrošnje. Ob že prisotnih makroekonomskih neravnovesjih lahko na gospodarsko okolje pomembno vplivajo politične spremembe.
 • Zavarovalni trgi Skupine Triglav: Napovedane izboljšane makroekonomske razmere v regiji se bodo na zavarovalnih trgih odrazile z določenim časovnim zamikom in postopoma. Zavarovalnice Skupine Triglav bodo tako tudi v letu 2016 delovale v izjemno konkurenčnem okolju. Izpostavljene bodo tveganjem zmanjševanja povpraševanja po zavarovalnih produktih, tveganju neplačila premije in tveganjem, povezanim s selekcijo v zavarovanje prevzetih rizikov. 
 • Življenjska zavarovanja bodo pod vplivom visoke stopnje doživetij zaradi staranja portfelja in odkupov zavarovanj. Na premoženjska zavarovanja bodo tudi v letu 2016 vplivali ukrepi za zadržanje dobrih in zvestih strank z bonitetnimi programi, cenovno prilagajanje konkurenci ter ukrepi za izboljšanje zavarovalno-tehničnega rezultata posameznih zavarovalnih vrst premoženjskih zavarovanj.
 • Škodni dogodki (poplave, toče, viharji idr.): Skupina načrtuje približno enak razvoj, število in obseg večjih posamičnih škodnih dogodkov (poplave, toče, viharji) kot v preteklih letih. Leto 2015 je bilo izjemno ugodno po pogostosti in obsežnosti škodnih dogodkov.
 • Stanje na kapitalskih trgih: Ob trenutnih izgledih nespremenjene rasti globalnega gospodarstva se kreditni pribitki podjetniških obveznic v letu 2016 ne bodo bistveno spremenili. Na delniških trgih so obeti za rast delniških indeksov razvitih, predvsem evropskih gospodarstev zmerno optimistični, saj bo krepitev gospodarstev podpirala obilna ECB-jeva likvidnost. Glavni vir negotovosti je možnost nekontroliranega upočasnjevanja rasti nastajajočih se trgov in njihovega globalnega vpliva na delniške trge.

Poslovne usmeritve in načrt poslovanja za leto 2016:

Finančna stabilnost. Ohranili bomo visoko finančno stabilnost in varnost poslovanja Skupine Triglav. Ohranitev bonitetne ocene ostaja eden izmed pomembnejših strateških ciljev Skupine Triglav, saj visoka ocena spodbuja še konkurenčnejše trženje zavarovanj in pozavarovanj na vseh ciljnih trgih, dostop do širšega kroga vlagateljev na finančnem trgu, relativno nižje stroške financiranja, dobro ime in večjo kredibilnost. Cilj v letu 2016 je zadržati stabilni bonitetni oceni agencij S&P in A.M. Best.

Krepitev in konsolidacija položaja na obstoječih trgih. Prednostna naloga Skupine ostajata krepitev in konsolidacija položaja na obstoječih trgih ob upoštevanju njihovih posebnosti in priložnosti. Zavarovalnice Skupine Triglav bodo izboljševale obseg poslovanja in povečevale poslovni izid iz osnovne zavarovalne dejavnosti. S tem namenom smo v letu 2015 zagnali poslovni model Triglav INT, s katerim je ta holdinška družba v celoti prevzela izvajanje korporativnega upravljanja in nadzora nad zavarovalnicami Skupine Triglav zunaj Slovenije

Zavarovalna dejavnost. Prodajne aktivnosti vseh zavarovalnic Skupine bodo izrazito usmerjene k strankam in v povečevanje učinkovitosti ter razvoj notranjih in zunanjih prodajnih mrež. Tržni nastop bomo gradili na kakovosti, enostavnosti in transparentnosti ter visokem standardu vseh storitev, kar bo dopolnjevala agresivna tržna strategija. Pozornost Skupine Triglav bo še posebej usmerjena na področje pokojninskih in zdravstvenih zavarovanj.

Škodno dogajanje. Zavarovalnice Skupine Triglav bodo tudi v letu 2016 izboljševale proces reševanja škod do ravni, ki bo zadovoljevala potrebe strank.

Finančne naložbe. Naložbena politika Skupine bo temeljila na zagotavljanju ustrezne varnosti in likvidnosti naložb, čemur bo šele sledil kriterij donosnosti. Za določanje optimalnih naložbenih usmeritev bodo podlaga izračuni finančnih tveganj, ki izvirajo na eni strani iz strukture naložb, na drugi strani pa iz obveznosti kritnega premoženja in kritnih skladov, pri čemer bodo upoštevane trenutne in pričakovane usmeritve ter modeli, kot sta S&P in Solventnost II. Ohranili oziroma celo okrepili bomo razmeroma konservativno naložbeno strukturo in dali poudarek naložbam s fiksnim donosom. Pri tem bomo nadaljevali investicijski proces na tistih finančnih trgih, ki omogočajo boljšo likvidnost, ustrezno razpršitev in tudi pričakovano donosnost.

Solventnost II. Zavarovalnica Triglav je v letu 2015 uspešno zaključila razvojne aktivnosti na področju implementacije Solventnosti II. Profil tveganj zavarovalnice je ustrezno uravnotežen in zagotavlja dolgoročno finančno stabilno ter donosno poslovanje. Na strani naložb in obveznosti je izvedla prilagoditve spremenjenemu izračunu kapitalskih zahtev v zavarovalnici. Ocenjuje, da bo kapitalska ustreznost Skupine Triglav, merjena tudi po metodologiji Solventnosti II, ostala ustrezno visoka. Z letom 2016 sledi prehod v obdobje izvajanja rednih aktivnosti, ki vključujejo pripravo poročil, analiz sprememb in trendov ter prenos znanja v zavarovalne družbe Skupine Triglav.

Načrt poslovanja Skupine Triglav za leto 2016 upošteva še vedno zahtevne in visoko konkurenčne razmere na zavarovalniških trgih Skupine, pričakovani škodni rezultat ter nižje donose od finančnih naložb kot v letu 2015. 

Pomembnejši načrtovani podatki o poslovanju Skupine Triglav za leto 2016 

v milijonih EUR

 

Leto 2013

Leto 2014

Leto 2015

Načrt 2016

Poslovni izid pred obdavčitvijo

83,6

100,4

102,5

80–90

Obračunana kosmata zavarovalna in sozavarovalna premija

900,9

888,2

919,1

okoli 900

Kombinirani količnik premoženjskih zavarovanj

91,0 %

96,3 %

92,8 %

okoli 95 %

Načrtovani poslovni izid Skupine Triglav pred obdavčitvijo v letu 2016 (v mio EUR)

Načrtovana obračunana kosmata zavarovalna in sozavarovalna premija Skupine Triglav v letu 2016 (v mio EUR)

Načrtovani kombinirani količnik premoženjskih zavarovanj Skupine Triglav v letu 2016