Izkaz denarnih tokov

  • Skupina Triglav in Zavarovalnica Triglav sta ustvarili pozitiven denarni tok iz poslovanja in naložbenja ter negativen denarni tok iz financiranja.
  • Na rast stanja denarnih sredstev in njegovih ustreznikov je, poleg višje obračunane čiste zavarovalne premije in nižjih izplačil škod, vplival tudi prevzem Skupne pokojninske družbe.  

Skupina Triglav je ustvarila pozitiven denarni tok iz poslovanja v višini 43,8 milijona evrov (9,0 milijonov evrov v letu 2014). Visoka rast je posledica višje obračunane čiste zavarovalne premije in nižjih izplačil škod.

Denarni tok pri naložbenju je znašal 34,3 milijona evrov in je za 23 odstotkov nižji kot leto prej. Pozitiven denarni tok pri naložbenju je poleg prejemkov od obresti, dividend in deležev od dobička v drugih družbah predvsem posledica nižjih neto izdatkov za pridobitev finančnih naložb. 

Denarni tok iz financiranja je bil negativen in je dosegel –66,6 milijona evrov (indeks 112). Glavni  razlogi za povečanje izdatkov pri financiranju so v višjih izdatkih za izplačila dividend in izdatkih za odkup lastnih obveznic (glej tudi pojasnila za matično družbo v točki Izkaz denarnih tokov Zavarovalnice triglav) ter izdatkih za odplačila finančnih obveznosti na podlagi lizinških pogodb družbe Avrigo. 

Postavka zunanji prevzem v višini 15,5 milijona evrov je oblikovana zaradi prevzema Skupne pokojninske družbe.

Končno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov je bilo za 110 odstotkov večje kot leto prej in je znašalo 47,9 milijona evrov. 

Povzetek izkaza denarnih tokov Skupine Triglav


 

2015

2014

Indeks 

A.Denarni tokovi pri poslovanju

 

 

 


Postavke izkaza poslovnega izida

42.999.877

3.631.368

1.184


Spremembe čistih obratnih sredstev poslovnih postavk bilance stanja

803.846

5.319.558

 15

 Izid denarnih tokov pri poslovanju

43.803.723

8.950.926

489


B.Denarni tokovi pri naložbenju

 

 

 


Prejemki pri naložbenju

2.302.278.368

2.562.368.993

90


Izdatki pri naložbenju

-2.267.948.841

-2.518.031.961

90

 Izid denarnih tokov pri naložbenju

34.329.527

44.337.032

77


C.Denarni tokovi pri financiranju

 

 

 


Prejemki pri financiranju

1.736.108

4.657.483

37


Izdatki pri financiranju

-68.356.145

-63.914.304

107

 Izid denarnih tokov pri financiranju

-66.620.037

-59.256.821

112


D. Začetno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov

22.858.388

29.068.558

79

E1.Denarni izid v obdobju 

11.513.213

-5.968.863

 

E2. Tečajne razlike

-5.421

-124.381

 

E3.Denarna sredstva, prenesena na nekratkoročna sredstva, namenjena prodaji

-1.893.950

-116.926

 

E4.Zunanji prevzem

15.456.538

0

 

F. Končno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov

47.928.768

22.858.388

210

Denarni tok pri poslovanju je znašal 15,7 milijona evrov in se je izboljšal v primerjavi z letom prej, ko je bil negativen (–4,6 milijona evrov). Pozitiven denarni tok je predvsem posledica nižjih izplačil škod. 

Denarnega toka pri naložbenju je bilo za 53,6 milijona evrov ali za 10 odstotkov manj kot leto prej. Razlogi so enaki, kot veljajo za Skupino Triglav, in so navedeni v točki Izkaz denarnih tokov Skupine Triglav.

Denarni tok iz financiranja je bil negativen in je dosegel –67,4 milijona evrov (indeks 124). Poglavitni razlogi za povečanje izdatkov za financiranje so izplačilo dividend v vrednosti 56,8 milijona evrov (indeks 150) in izdatki za odkup lastnih obveznic ZT02 v višini 8,9 milijona evrov (indeks 169).

Končno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov je bilo za 34 odstotkov višje kot leto prej in je doseglo 7,5 milijona evrov.

Povzetek izkaza denarnih tokov Zavarovalnice Triglav

 

2015

2014

Indeks 

A.Denarni tokovi pri poslovanju

 

 

 


Postavke izkaza poslovnega izida

16.107.815

-7.642.466Spremembe čistih obratnih sredstev poslovnih postavk bilance stanja

-363.333

3.084.389


 Izid denarnih tokov pri poslovanju

15.744.482

-4.558.077

 


B.Denarni tokovi pri naložbenju

 

 

 


Prejemki pri naložbenju

1.805.247.899

2.097.680.038

86


Izdatki pri naložbenju

-1.751.691.675

-2.038.018.700

86

 Izid denarnih tokov pri naložbenju

53.556.224

59.661.338

90


C.Denarni tokovi pri financiranju

 

 

 


Prejemki pri financiranju

0

0Izdatki pri financiranju

-67.401.961

-54.533.963

124

 Izid denarnih tokov pri financiranju

-67.401.961

-54.533.963

124


ČZačetno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov

5.650.669

5.000.081

113

D.Začetno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov (Pripojitev Triglav Nepremičnine)

544

81.290

1

E.Denarni izid v obdobju

1.898.745

569.298

334

F.Končno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov

7.549.958

5.650.669

134