Finančni položaj Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav

  • Na zadnji dan leta 2015 je bila bilančna vsota Skupine Triglav za 7 odstotkov višja kot leto prej, celotna vrednost kapitala pa je bila višja za 2 odstotka.
  • Finančna sredstva Skupine Triglav so se povečala za 10 odstotkov.
  • Znižanje celotne vrednosti kapitala Zavarovalnice Triglav za 2 odstotka je v največji meri posledica višjega izplačila dividend in nižjega presežka iz prevrednotenja.

Kapital in obveznosti

Celotna vrednost kapitala Skupine Triglav se je v primerjavi s predhodnim letom nekoliko povečala, in sicer za 2 odstotka, dosegla je 704,0 milijone evrov. V sestavi bilančne vsote se je delež kapitala zmanjšal za 0,8 odstotne točke, z 21,0 na 20,2 odstotka. Povečala sta se kapital lastnikov obvladujoče družbe, za 2 odstotka na 692,9 milijona evrov, in neobvladujoči delež kapitala za 65 odstotkov na 11,1 milijona evrov (ta sprememba je predvsem posledica  neobvladujočega deleža v Skupni pokojninski družbi). Osnovni delniški kapital v višini 73,7 milijona evrov je ostal nespremenjen in je razdeljen na 22.735.148 navadnih delnic. 

Zmanjšanje presežka iz prevrednotenja za 18 odstotkov, na 77,6 milijona evrov, je posledica zmanjšanja vrednosti finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo. Kapitalske rezerve so bile nižje za 3 odstotke in znašajo 55,0 milijonov evrov. 

Rezerve iz dobička so ostale približno na ravni preteklega leta (indeks 100) in znašajo 300,9 milijona evrov. Obsegajo zakonske in statutarne rezerve v višini 20,4 milijona evrov, varnostno rezervo v višini 0,6 milijona evrov, druge rezerve iz dobička v vrednosti 246,7 milijona evrov in  rezerve za izravnavo kreditnih tveganj. Slednje so se povečale za 0,8 milijona evrov in znašajo 33,3 milijona evrov.

Bilančni dobiček se je povečal za 19 odstotkov in je dosegel 190,3 milijona evrov. Poleg čistega poslovnega izida poslovnega leta vključuje tudi 104,5 milijona evrov zadržanega čistega poslovnega izida (indeks 108). Primerjava s stanjem na zadnji dan predhodnega leta kaže, da je zadržani čisti poslovni izid nižji za 56,8 milijona evrov zaradi izplačila dividend in za 262 tisoč evrov zaradi razporeditve v rezerve iz dobička ter povečan za 64,8 milijona evrov s prenosom čistega poslovnega izida iz preteklega leta. Čisti poslovni izid poslovnega leta je tako v bilanci stanja izkazan v višini 85,8 milijona evrov (indeks 137) in je za 1,0 milijon evrov nižji od čistega poslovnega izida v izkazu poslovnega izida. Skupina je oblikovala rezerve za kreditna tveganja in katastrofalne škode v višini 850 tisoč evrov ter razporedila 103 tisoč evrov čistega dobička v rezerve iz dobička. 

Podrejene obveznosti so bile zaradi nakupov lastnih obveznic na organiziranem trgu vrednostih papirjev za 33 odstotkov nižje kot preteklo leto (podrobneje poročamo v poglavju Sredstva). V bilančni vsoti so imele 0,5-odstotni delež in so znašale 18,8 milijona evrov.

Med viri so se kosmate zavarovalno-tehnične rezervacije povečale za 11 odstotkov, na 2.600,4 milijona evrov. Tudi njihov delež v bilančni vsoti je večji kot leto prej, in sicer za 3,2 odstotne točke, saj so se z 71,2 povečale na 74,4 odstotka. Matematične rezervacije so bile za 19 odstotkov večje in so dosegale 1.676,8 milijona evrov, medtem ko si bile škodne rezervacije za 1 odstotek nižje. Povečale so se rezervacije za kosmate prenosne premije, in sicer za 2 odstotka, ter druge zavarovalno-tehnične rezervacije za 12 odstotkov. Podrobneje o zavarovalno-tehničnih rezervacijah Skupine Triglav poročamo v poglavju Izravnavanje nevarnosti Skupine Triglav.

Druge finančne obveznosti v višini 3,8 milijona evrov so bile za 75 odstotkov nižje kot leto prej, na kar sta vplivala predvsem odplačilo dolga iz finančnega najema Triglav Osiguranja, Zagreb, in prenos Skupine Avrigo na nekratkoročna sredstva za prodajo. Njihov delež v bilančni vsoti je le 0,1-odstoten.

Obveznosti iz poslovanja so bile za 17 odstotkov manjše kot leto prej. Ob koncu leta so znašale  48,4 milijona evrov in imajo 1,4-odstotni delež v bilančni vsoti. Obveznosti iz neposrednih zavarovalnih poslov so se povečale za 6 odstotkov na 16,6 milijona evrov, medtem ko so bile obveznosti iz pozavarovanja in sozavarovanja v vrednosti 28,1 milijona evrov nižje za 23 odstotkov. Obveznosti za odmerjeni davek je bilo za 3,7 milijona evrov, kar je 43 odstotkov manj kot leto prej.

Rezervacije za zaposlence so ostale na približno enaki ravni kot ob koncu preteklega leta (indeks 100) in so znašale 12,2 milijona evrov. Druge rezervacije so bile nižje za 2 odstotka in so dosegle 3,9 milijona evrov. Odložene obveznosti za davek so znašale 23,2 milijona evrov in so bile nižje za 25 odstotkov, predvsem zaradi manjših obveznosti zaradi zmanjšanja presežka iz prevrednotenja naložb.

Ostale obveznosti v višini 66,3 milijona evrov so bile za 1 odstotek večje in so imele 1,9-odstotni delež v sestavi sredstev. 

Obveznosti, vezane na nekratkoročna sredstva v posesti za prodajo, so oblikovane v vrednosti 12,4 milijona evrov (indeks 32). Na zadnji dan leta 2015 so bile to obveznosti Skupine Avrigo, leto prej pa obveznosti Triglav Pojišt'ovne.

Sredstva

Finančna sredstva so predstavljala 82,3 odstotka vseh sredstev (povečanje za 2,3 odstotne točke), dosegla so 2.873,4 milijona evrov in so bila za 10 odstotkov večja kot leto prej. Sredstva zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje, so dosegla 464,7 milijona evrov, finančne naložbe pa 2.408,7 milijona evrov. Med finančnimi naložbami so največji del predstavljale naložbe, razpoložljive za prodajo, ki so dosegle 1.607,7 milijona evrov. Naložbe v depozite in posojila so obsegale 183,9 milijona evrov, naložbe v posesti do zapadlosti 242,4 milijona evrov in naložbe, vrednotene po pošteni vrednosti preko poslovnega izida, 374,7 milijona evrov. Podrobneje o strukturi finančnih sredstev Skupine poročamo v poglavju Struktura finančnih naložb Skupine Triglav.

Finančne naložbe Skupine Triglav v pridružene družbe so bile nižje za 33 odstotkov. Njihovo znižanje je predvsem posledica povečanja deleža v Skupni pokojninski družbi in njene prerazvrstitve iz pridružene v odvisno družbo Zavarovalnice Triglav. Finančne naložbe v pridružene družbe so imele s 6,9 milijona evrov 0,2-odstotni delež v sestavi sredstev. 

Naložbene nepremičnine so bile manjše za 24 odstotkov in znašajo 79,5 milijona evrov (podrobneje poročamo v točki Struktura finančnih naložb Skupine Triglav). V sestavi vseh sredstev so imele 2,3-odstotni delež (leto prej 3,2-odstotnega).

Terjatve je bilo za 166,4 milijona evrov ali 8 odstotkov manj kot leto prej. V sestavi sredstev so imele 4,8-odstotni delež. Največji delež med njimi predstavljajo terjatve iz neposrednih zavarovalnih poslov, ki so znašale 83,2 milijona evrov (indeks 96). Terjatve iz sozavarovanja in pozavarovanja so dosegle 42,8 milijona evrov (indeks 103), druge terjatve 40,1 milijona evrov (indeks 77) in terjatve za odmerjeni davek 301 tisoč evrov (leto prej 1,8 milijona evrov). 

Znesek zavarovalno-tehničnih rezervacij, prenesen pozavarovateljem iz pozavarovalnih pogodb, se je v primerjavi z letom prej znižal za 3 odstotke na 68,7 milijona evrov. Med njimi so sredstva iz pozavarovalnih pogodb iz škodnih rezervacij upadla za 8 odstotkov na 51,0 milijonov evrov, nasprotno so se sredstva iz prenosnih premij povečala za 14 odstotkov, na 17,7 milijona evrov.

Opredmetena osnovna sredstva so predstavljala 3,5 odstotka vseh sredstev in dosegla vrednost 121,8 milijona evrov (indeks 98). Neopredmetena sredstva so znašala 70,1 milijona evrov (indeks 98) in so imela 2,0-odstotni delež.

Denar in denarni ustrezniki so znašali 47,9 milijona evrov (indeks 210) in druga sredstva 8,1 milijona evrov (indeks 96). Odložene terjatve za davek so bile oblikovane v vrednosti 16,0 milijonov evrov in so bile za 22 odstotkov nižje kot ob koncu preteklega leta. 

Nekratkoročna sredstva, namenjena za prodajo, so oblikovana v vrednosti 34,4 milijona evrov. Zaradi postopka prodaje Skupine Avrigo so vsa sredstva in obveznosti te družbe (skladno z računovodskimi standardi) prerazvrščene v skupino nekratkoročnih sredstev za prodajo, ki so v izkazu finančnega položaja izkazani v ločenih  postavkah. V letu 2014 so bila oblikovana v višini 40,6 milijona evrov zaradi prodaje Triglav Pojišt'ovna.

Bilanca stanja Skupine Triglav na dan 31. 12. 2015 – po MSRP

 

31. 12. 2015

31. 12. 2014

Indeks

Struktura 2015

Struktura 2014

SREDSTVA

3.493.456.800

3.275.428.004

107

100,0 %

100,0 %

Neopredmetena sredstva

70.132.332

71.770.468

98

2,0 %

2,2 %

Opredmetena osnovna sredstva

121.810.360

123.668.545

98

3,5 %

3,8 %

Odložene terjatve za davek

15.993.688

20.472.194

78

0,5 %

0,6 %

Naložbene nepremičnine

79.475.283

104.861.479

76

2,3 %

3,2 %

Finančne naložbe v pridruženih družbah

6.939.700

10.371.335

67

0,2 %

0,3 %

Finančna sredstva

2.873.436.783

2.619.376.329

110

82,3 %

80,0 %

Finančne naložbe:

2.408.702.860

2.153.588.590

112

68,9 %

65,7 %

- v posojila in depozite

183.872.219

130.037.423

141

5,3 %

4,0 %

- v posesti do zapadlosti

242.406.400

210.604.128

115

6,9 %

6,4 %

- razpoložljive za prodajo

1.607.681.638

1.608.664.995

100

46,0 %

49,1 %

- vrednotene po pošteni vrednosti preko poslovnega izida

374.742.603

204.282.044

183

10,7 %

6,2 %

Sredstva zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje

464.733.923

465.787.739

100

13,3 %

14,2 %

Znesek zavarovalno-tehničnih rezervacij, prenesen pozavarovateljem

68.724.305

71.147.717

97

2,0 %

2,2 %

Terjatve

166.443.733

181.810.510

92

4,8 %

5,6 %

- terjatve iz neposrednih zavarovalnih poslov

83.249.006

86.414.518

96

2,4 %

2,6 %

- terjatve iz pozavarovanja in sozavarovanja

42.823.668

41.461.923

103

1,2 %

1,3 %

- terjatve za odmerjeni davek

301.273

1.819.015

17

0,0 %

0,1 %

- druge terjatve

40.069.786

52.115.054

77

1,1 %

1,6 %

Druga sredstva

8.134.762

8.469.465

96

0,2 %

0,3 %

Denar in denarni ustrezniki

47.928.768

22.858.388

210

1,4 %

0,7 %

Nekratkoročna sredstva, namenjena za prodajo

34.437.086

40.621.574

85

1,0 %

1,2 %


 

 

 

 

 

KAPITAL IN OBVEZNOSTI

3.493.456.800

3.275.428.004

107

100,0 %

100,0 %

Kapital

704.044.499

688.140.772

102

20,2 %

21,0 %

Kapital lastnikov obvladujoče družbe

692.925.865

681.412.162

102

19,8 %

20,8 %

- osnovni kapital

73.701.392

73.701.392

100

2,1 %

2,3 %

- kapitalske rezerve

54.955.912

56.908.216

97

1,6 %

1,7 %

- rezerve iz dobička

300.945.466

299.731.040

100

8,6 %

9,2 %

- rezerve za lastne delnice

452.880

452.880

100

0,0 %

0,0 %

- lastne delnice

-452.880

-452.880

100

0,0 %

0,0 %

- presežek iz prevrednotenja

77.567.319

94.940.028

82

2,2 %

2,9 %

- zadržani čisti poslovni izid

104.503.874

96.705.983

108

3,0 %

3,0 %

- čisti poslovni izid poslovnega leta

85.802.552

62.769.801

137

2,5 %

1,9 %

- prevedbeni popravek kapitala

-4.510.483

-4.558.557

99

-0,1 %

-0,1 %

- rezerve iz nekratkoročnih sredstev, namenjenih za prodajo

-40.167

1.214.258

-3

0,0 %

0,0 %

Neobvladujoči deleži kapitala

11.118.634

6.728.610

165

0,3 %

0,2 %

Podrejene obveznosti

18.752.252

28.065.416

67

0,5 %

0,9 %

Zavarovalno-tehnične rezervacije

2.143.395.211

1.874.756.014

114

61,4 %

57,2 %

- prenosne premije

252.057.956

245.995.733

102

7,2 %

7,5 %

- matematične rezervacije

1.219.737.727

954.072.939

128

34,9 %

29,1 %

- škodne rezervacije

642.687.051

648.827.459

99

18,4 %

19,8 %

- druge zavarovalno-tehnične rezervacije

28.912.477

25.859.883

112

0,8 %

0,8 %

Zavarovalno-tehnične rezervacije v korist življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje

457.046.912

458.899.160

100

13,1 %

14,0 %

Rezervacije za zaposlence

12.225.131

12.265.582

100

0,3 %

0,4 %

Druge rezervacije

3.854.844

3.946.874

98

0,1 %

0,1 %

Odložene obveznosti za davek

23.188.796

30.752.195

75

0,7 %

0,9 %

Druge finančne obveznosti

3.784.282

15.084.019

25

0,1 %

0,5 %

Obveznosti iz poslovanja

48.388.725

58.533.223

83

1,4 %

1,8 %

- obveznosti iz neposrednih zavarovalnih poslov

16.617.928

15.644.384

106

0,5 %

0,5 %

- obveznosti iz pozavarovanja in sozavarovanja

28.053.630

36.341.671

77

0,8 %

1,1 %

- obveznosti za odmerjeni davek

3.717.167

6.547.168

57

0,1 %

0,2 %

Ostale obveznosti

66.341.975

65.641.718

101

1,9 %

2,0 %

Obveznosti, vezane na nekratkoročna sredstva v posesti za prodajo

12.434.173

39.343.031

32

0,4 %

1,2 %


Kazalniki finančnega položaja Skupine Triglav

Kazalniki finančnega položaja

Leto 2015

Leto 2014

Leto 2013

Delež kapitala v skupni pasivi

20,2 %

21,0 %

19,2 %

Povprečno stanje kapitala glede na obračunano kosmato zavarovalno premijo

64,7 %

64,7 %

64,7 %

Dobičkonosnost kapitala

12,8 %

13,4 %

12,0 %

Delež kosmatih zavarovalno-tehničnih rezervacij v skupni pasivi

74,4 %

71,2 %

73,5 %

Povprečno stanje kosmatih zavarovalno-tehničnih rezervacij glede na obračunano kosmato zavarovalno premijo

253,5 %

253,5 %

253,5 %

Delež finančnih sredstev v skupni aktivi

82,3 %

80,0 %

79,0 %

Razmerje med finančnimi sredstvi in kosmatimi zavarovalno-tehničnimi rezervacijami

110,5 %

112,2 %

107,6 %

Bilančna vsota Zavarovalnice Triglav je ob koncu leta 2015 znašala 2.685,4 milijona evrov in je bila za 1 odstotek nižja kot preteklo leto.

Kapital in obveznosti

Celotna vrednost kapitala Zavarovalnice Triglav je na zadnji dan leta 2015 znašala 530,6 milijona evrov in je bila za 2 odstotka nižja kot leto prej, kar je predvsem posledica višjega izplačila dividend in zmanjšanja presežka iz prevrednotenja. Delež kapitala v bilančni vsoti se je zmanjšal za 0,2 odstotne točke, z 20,0 na 19,8 odstotka. Osnovni delniški kapital v višini 73,7 milijona evrov je ostal nespremenjen in je razdeljen na 22.735.148 navadnih imenskih kosovnih delnic. 

Presežek iz prevrednotenja se je zmanjšal za 24 odstotkov na 55,8 milijona evrov, kar je posledica zmanjšanja vrednosti finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo. Kapitalske rezerve so ostale nespremenjene in znašajo 53,4 milijona evrov. Rezerve iz dobička v vrednosti 282,7 milijona evrov so ostale približno na ravni preteklega leta (indeks 100). Vanje so vključene zakonske in statutarne rezerve v višini 4,7 milijona evrov, druge rezerve iz dobička v višini 246,7 milijona evrov, ki so ostale nespremenjene, in rezerve za izravnavo kreditnih tveganj v višini 31,3 milijona evrov, ki so se povišale za 2 odstotka. Bilančni dobiček je bil večji za 5 odstotkov in je dosegel 65,0 milijonov evrov. Poleg čistega poslovnega izida poslovnega leta v višini 57,8 milijona evrov (indeks 250) vključuje tudi 7,2 milijona evrov zadržanega čistega poslovnega izida (indeks 19). Zadržani čisti poslovni izid je nižji zaradi izplačila dividend v vrednosti 56,8 milijona evrov (preteklo leto 38,6 milijona evrov). 

Neto podrejene obveznosti v višini 21,1 milijona evrov so zaradi nakupov lastnih obveznic na organiziranem trgu vrednostnih papirjev za 30 odstotkov nižje kot preteklo leto. V letu 2015 je Zavarovalnica Triglav kupila za 8,9 milijona evrov nominalnih obveznic ZT02 po ponderirani ceni 115,17 odstotka. Po mednarodnih standardih računovodskega poročanja je treba lastne obveznice prevrednotiti po odplačni vrednosti in hkrati izkazati obveznosti v neto vrednosti. Tako smo pri prevrednotenju dodatno realizirali 1,4 milijona evrov izgube. Podrejene obveznosti so predstavljale 0,8-odstotni delež v bilančni vsoti.

Kosmate zavarovalno-tehnične rezervacije so v sestavi virov predstavljale 2.053,9 milijona evrov in so ostale približno na ravni preteklega leta (indeks 100). Njihov delež v bilančni vsoti se je povečal za 0,8 odstotne točke, s 75,7 je namreč napredoval na 76,5 odstotka. Matematične rezervacije so na zadnji dan leta dosegale 1.364,3 milijona evrov in so bile za 1 odstotek višje v primerjavi z letom prej. Rezervacije za kosmate prenosne premije so se znižale za 1 odstotek, kosmate škodne rezervacije pa za 4 odstotke. Druge zavarovalno-tehnične rezervacije so bile višje za 12 odstotkov. Podrobneje o zavarovalno-tehničnih rezervacijah poročamo v poglavju Izravnavanje nevarnosti – Zavarovalnica Triglav.

Druge finančne obveznosti so znašale 1,8 milijona evrov in v bilančni vsoti predstavljajo le 0,1 odstotka. Njihova primerjava z letom prej pokaže, da so bile večje za 3 odstotke. Povečale so se predvsem zaradi neizplačanih dividend za leto 2014. 

Obveznosti iz poslovanja so bile ob koncu leta za 8 odstotkov manjše kot leto prej. S 23,9 milijona evrov imajo v bilančni vsoti 0,9-odstotni delež, enako kot leto prej. Obveznosti iz neposrednih zavarovalnih poslov so se povečale za 3 odstotke na 11,0 milijonov evrov. Za 1 odstotek so se zmanjšale obveznosti iz sozavarovanja in pozavarovanja, znašale so 10,3 milijona evrov. Obveznosti za odmerjeni davek je bilo za 2,6 milijona evrov (indeks 55).

Rezervacije za zaposlence so znašale 9,2 milijona evrov (indeks 98) in druge rezervacije 382 tisoč evrov (indeks 96). Odložene obveznosti za davek so bile manjše za 52 odstotkov, predvsem zaradi manjših obveznosti zaradi zmanjšanja presežka iz prevrednotenja finančnih naložb. Dosegle so 6,3 milijona evrov.  

Ostale obveznosti so bile večje za 4 odstotke, znašale so 38,4 milijona evrov in so imele v strukturi sredstev 1,4-odstotni delež. 

Sredstva

Finančna sredstva v višini 2.194,4 milijona evrov so bila za 2 odstotka manjša kot leto prej. V sestavi vseh sredstev so predstavljala 81,7 odstotka, s čimer se je njihov delež zmanjšal za 0,6 odstotne točke. Sredstva zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje, so dosegla 446,6 milijona evrov, finančne naložbe pa 1.747,9 milijona evrov. Med finančnimi naložbami so naložbe v depozite in posojila obsegale 108,6 milijona evrov, naložbe v posesti do zapadlosti 178,3 milijona evrov, naložbe, razpoložljive za prodajo, 1.268,3 milijona evrov in naložbe, vrednotene po pošteni vrednosti preko poslovnega izida, 192,7 milijona evrov. O sestavi finančnih sredstev podrobneje poročamo v poglavju  Struktura finančnih naložb Zavarovalnice Triglav.

Finančne naložbe v odvisne in pridružene družbe so bile manjše za 2 odstotka. Dosegle so 141,9 milijona evrov in predstavljale 5,3-odstotni strukturni delež. Finančne naložbe v družbah v skupini so bile za 1 odstotek večje in so znašale 134,7 milijona evrov. Na njihovo gibanje so vplivali različni dejavniki, kot so pripojitev družbe Triglav Naložbe in njenih odvisnih družb k matični družbi, prevzem Skupne pokojninske družbe, dokapitalizacije posameznih odvisnih družb in slabitve na podlagi vrednotenja družb v Skupini Triglav. Finančne naložbe v pridružene družbe so bile za 30 odstotkov manjše in so dosegle 7,3 milijona evrov. Zmanjšanje je posledica prevzema Skupne pokojninske družbe, katere delež je bil do lani voden kot pridružena družba.

Naložbene nepremičnine so bile večje za 39 odstotkov. Dosegle so 52,9 milijona evrov in v sestavi vseh sredstev povečale delež za 0,6 odstotne točke na 2,0 odstotka (podrobneje poročamo v poglavju Struktura finančnih naložb Zavarovalnice Triglav).

Terjatev je bilo ob koncu leta 2015 za 95,7 milijona evrov ali za 1 odstotek več kot leto prej. V strukturi sredstev so imele 3,6-odstotni delež. Največji delež med njimi, v vrednosti 58,0 milijonov evrov (indeks 94), je pripadel terjatvam iz neposrednih zavarovalnih poslov. Terjatve iz sozavarovanja in pozavarovanja so dosegle 12,2 milijona evrov (indeks 183) in druge terjatve 25,5 milijona evrov (indeks 96). Terjatve za odmerjeni davek niso bile oblikovane. 

Znesek zavarovalno-tehničnih rezervacij, prenesen pozavarovateljem iz pozavarovalnih pogodb, se je v primerjavi z letom prej znižal za 7 odstotkov na 69,9 milijona evrov. Med njimi so sredstva iz pozavarovalnih pogodb iz škodnih rezervacij upadla za 11 odstotkov na 54,6 milijona evrov, sredstva iz prenosnih premij pa so se povečala za 9 odstotkov, na 15,4 milijona evrov.

Opredmetena osnovna sredstva so predstavljala 2,5 odstotka vseh sredstev in so dosegla vrednost 67,0 milijonov evrov (indeks 103). Neopredmetena sredstva so znašala 53,1 milijona evrov (indeks 98) in so imela 2,0-odstotni strukturni delež.

Denar in denarni ustrezniki so se povečali na 7,5 milijona evrov (indeks 134), druga sredstva pa so predstavljala 2,8 milijona evrov (indeks 81). 

Bilanca stanja Zavarovalnice Triglav na dan 31. 12. 2015  – po MSRP

 

31. 12. 2015

31. 12. 2014

Indeks

Struktura 2015

Struktura 2014

SREDSTVA

2.685.432.591

2.721.266.953

99

100,0 %

100,0 %

Neopredmetena sredstva

53.143.644

54.373.723

98

2,0 %

2,0 %

Opredmetena osnovna sredstva

67.034.994

65.143.015

103

2,5 %

2,4 %

Naložbene nepremičnine

52.870.808

37.972.457

139

2,0 %

1,4 %

Finančne naložbe v odvisnih družbah

134.689.036

133.799.163

101

5,0 %

4,9 %

Finančne naložbe v pridruženih družbah

7.259.875

10.427.236

70

0,3 %

0,4 %

Finančna sredstva

2.194.440.477

2.240.384.295

98

81,7 %

82,3 %

Finančne naložbe

1.747.850.916

1.790.581.524

98

65,1 %

65,8 %

- v posojila in depozite

108.581.747

104.531.182

104

4,0 %

3,8 %

- v posesti do zapadlosti

178.250.255

186.136.258

96

6,6 %

6,8 %

- razpoložljive za prodajo

1.268.278.321

1.299.415.075

98

47,2 %

47,8 %

- vrednotene po pošteni vrednosti

192.740.593

200.499.010

96

7,2 %

7,4 %

Sredstva zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje

446.589.561

449.802.771

99

16,6 %

16,5 %

Znesek zavarovalno-tehničnih rezervacij, prenesen pozavarovateljem

69.935.394

75.325.350

93

2,6 %

2,8 %

Terjatve

95.716.726

94.732.452

101

3,6 %

3,5 %

- terjatve iz neposrednih zavarovalnih poslov

57.959.013

61.527.739

94

2,2 %

2,3 %

- terjatve iz pozavarovanja in sozavarovanja

12.219.198

6.689.625

183

0,5 %

0,2 %

- druge terjatve

25.538.515

26.515.088

96

1,0 %

1,0 %

Druga sredstva

2.791.679

3.458.593

81

0,1 %

0,1 %

Denar in denarni ustrezniki

7.549.958

5.650.669

134

0,3 %

0,2 %
KAPITAL IN OBVEZNOSTI

2.685.432.591

2.721.266.953

99

100,0 %

100,0 %

Kapital

530.560.272

544.000.467

98

19,8 %

20,0 %

- osnovni kapital

73.701.392

73.701.392

100

2,7 %

2,7 %

- kapitalske rezerve

53.412.884

53.412.884

100

2,0 %

2,0 %

- rezerve iz dobička

282.666.281

281.977.925

100

10,5 %

10,4 %

- presežek iz prevrednotenja

55.751.443

73.221.229

76

2,1 %

2,7 %

- zadržani čisti poslovni izid

7.210.810

38.565.461

19

0,3 %

1,4 %

- čisti poslovni izid poslovnega leta

57.817.462

23.121.575

250

2,2 %

0,8 %

Podrejene obveznosti

21.101.278

29.958.540

70

0,8 %

1,1 %

Zavarovalno-tehnične rezervacije

1.614.944.129

1.617.090.395

100

60,1 %

59,4 %

- prenosne premije

180.558.991

182.902.536

99

6,7 %

6,7 %

- matematične rezervacije

925.402.898

904.858.200

102

34,5 %

33,3 %

- škodne rezervacije

486.247.722

508.999.132

96

18,1 %

18,7 %

- druge zavarovalno-tehnične rezervacije

22.734.518

20.330.526

112

0,8 %

0,7 %

Zavarovalno-tehnične rezervacije v korist življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje

438.920.157

442.952.449

99

16,3 %

16,3 %

Rezervacije za zaposlence

9.189.038

9.408.654

98

0,3 %

0,3 %

Druge rezervacije

381.762

399.080

96

0,0 %

0,0 %

Odložene obveznosti za davek

6.268.154

12.973.041

48

0,2 %

0,5 %

Druge finančne obveznosti

1.752.990

1.693.912

103

0,1 %

0,1 %

Obveznosti iz poslovanja

23.886.713

25.833.367

92

0,9 %

0,9 %

- obveznosti iz neposrednih zavarovalnih poslov

10.985.581

10.631.799

103

0,4 %

0,4 %

- obveznosti iz pozavarovanja in sozavarovanja

10.264.596

10.406.511

99

0,4 %

0,4 %

- obveznosti za odmerjeni davek

2.636.536

4.795.056

55

0,1 %

0,2 %

Ostale obveznosti

38.428.098

36.957.048

104

1,4 %

1,4 %