Finančni rezultat Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav 

  • Skupina Triglav je ustvarila 88,9 milijona evrov čistega dobička ali 4 odstotke več kot leto prej in dosegla 12,8-odstotno dobičkonosnost kapitala. 
  • Zavarovalnica Triglav je dosegla za 28 odstotkov višji čisti poslovni izid kot leto prej ali 58,5 milijona evrov in 10,9-odstotno dobičkonosnost kapitala.
  • Kombinirani količnik se je v Skupini Triglav in v večini zavarovalnih družb Skupine izboljšal, predvsem zaradi odsotnosti večjih množičnih škodnih dogodkov. 
  • Nižji donosi od finančnih naložb Skupine so posledica negativnega učinka zaradi spremembe poštene vrednosti.

Skupina Triglav je v letu 2015 dobro poslovala. Poslovno leto je zaključila z 88,9 milijona evrov čistega dobička, ki ga je bilo za 4 odstotke več kot leto prej. Čisti poslovni izid lastnikov obvladujoče družbe je znašal 88,8 milijona evrov (indeks 104), čisti poslovni izid manjšinjskih lastnikov pa 36 tisoč evrov (leto prej 294 tisoč evrov). Višji je bil tudi poslovni izid pred obdavčitvijo, in sicer za 2 odstotka, dosegel je 102,5 milijona evrov. Čista dobičkonosnost kapitala je bila 12,8-odstotna in za 0,6 odstotne točke nižja kot leto prej. 

Kombinirani količnik, ki izkazuje dobičkonosnost poslovanja iz premoženjskih zavarovanj, je bil ugoden in je znašal 92,8 odstotka. Njegova vrednost pod 100 odraža pozitivno poslovanje premoženjskih zavarovanj iz osnovne dejavnosti, brez donosov iz naložb. Vrednost kombiniranega količnika Skupine Triglav se je v primerjavi z letom prej izboljšala za 3,5 odstotne točke. V letu 2015, za razliko od preteklega leta, večji množični škodni dogodki niso vplivali na poslovne rezultate. 

Pregled kombiniranih količnikov premoženjskih zavarovanj v Skupini Triglav in po posameznih zavarovalnicah v letu 2015 ter primerjava z letom 2014

Zavarovalnica

2015

2014

Sprememba

Zavarovalnica Triglav

86,2 %

94,7 %

-8,5 o.t.

Triglav, Zdravstvena zavarovalnica

98,9 %

93,4 %

5,5 o.t.

Pozavarovalnica Triglav Re

93,6 %

96,2 %

-2,6 o.t.

Triglav Osiguranje, Zagreb

119,4 %

109,6 %

9,8 o.t.

Triglav Osiguranje, Sarajevo

99,8 %

107,9 %

-8,1 o.t.

Lovćen Osiguranje, Podgorica

111,8 %

97,0 %

14,8 o.t.

Triglav Osiguranje, Beograd

107,3 %

108,6 %

-1,3 o.t.

Triglav Osiguranje, Banja Luka

102,3 %

98,6 %

3,7 o.t.

Triglav Osiguruvanje, Skopje

101,7 %

103,3 %

-1,5 o.t.

Skupina Triglav

92,8 %

96,3 %

-3,5 o.t.


Prihodki od zavarovalnih premij, odhodki za škode in obratovalni stroški

Čisti prihodki od zavarovalnih premij (izračunani iz obračunanih kosmatih zavarovalnih in sozavarovalnih premij, zmanjšanih za pozavarovalni del in popravljeni za spremembo kosmate prenosne premije, ki je korigirana za delež pozavarovateljev v prenosni premiji) so dosegli 839,2 milijona evrov, kar je 2 odstotka manj kot leto prej. Prevzem Skupne pokojninske družbe je najbolj vplival na rast čistih prihodkov od življenjskih zavarovalnih premij, ki so bili višji za 14 odstotkov. Za 1 odstotek so bili višji tudi pri zdravstvenih zavarovalnih premijah, nasprotno pa so bili pri premoženjskih zavarovalnih premijah nižji za 1 odstotek. Obračunana zavarovalna premija, oddana v pozavarovanje in sozavarovanje, je bila za 5 odstotkov višja kot leto prej in je znašala 77,0 milijonov evrov. Sprememba čistih prenosnih premij je bila negativna, njena vrednost je bila −2,9 milijona evrov, leto prej pa 4,9 milijona evrov. 

Čisti odhodki za škode (kosmati zneski škod, povečani za cenilne stroške, zmanjšani za pozavarovalni in sozavarovalni del in regresne terjatve ter popravljeni za spremembo kosmatih škodnih rezervacij, ki so korigirane za delež pozavarovateljev in sozavarovateljev na teh rezervacijah) v višini 570,3 milijona evrov so bili za 4 odstotke nižji kot leto prej. Pri premoženjskih zavarovanjih so bili nižji za 10 odstotkov. V nasprotju z letom prej je bilo leto 2015 ugodno glede množičnih škodnih dogodkov. Čisti odhodki za škode so bili pri življenjskih zavarovanjih, predvsem zaradi prevzema Skupne pokojninske družbe, višji za 1 odstotek, pri zdravstvenih zavarovanjih pa za 8 odstotkov. Obračunani deleži pozavarovateljev in sozavarovateljev v kosmatih škodah so bili višji za 16 odstotkov in so dosegli 23,5 milijona evrov. Sprememba čistih škodnih rezervacij v višini –8,4 milijona evrov je ostala približno na ravni preteklega leta (indeks 100). Odhodkov iz izravnalne sheme dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj je bilo za 4 odstotke manj ali za 7,5 milijona evrov.

Obratovalni stroški (stroški pridobivanja zavarovanj in drugi obratovalni stroški) so bili z 201,8 milijona evrov za 1 odstotek višji. Stroški pridobivanja zavarovanj so ostali približno na ravni preteklega leta (indeks 100) in so znašali 136,2 milijona evrov, drugi obratovalni stroški pa so bili višji za 3 odstotke in so dosegli 65,6 milijona evrov.  

Prihodki in odhodki od finančnih sredstev

Prihodki od finančnih sredstev so bili višji za 27 odstotkov, dosegli so 300,9 milijona evrov. Povečali so se predvsem zaradi spremembe poštene vrednosti v višini 39,3 milijona evrov (indeks 147), ki je posledica aktivnega trgovanja in cenovnih sprememb. Dobički pri prodaji finančnih sredstev v višini 77,5 milijonov evrov (indeks 129) so dodatno prispevali k rasti prihodkov in so prav tako posledica visokih cenovnih nihanj in aktivnega trgovanja. Visoko rast so dosegli tudi prihodki od finančnih sredstev v povezanih družbah, ki so znašali 5,5 milijona evrov (leto prej 148 tisoč evrov), pri čemer je njihova rast predvsem posledica prevzema Skupne pokojninske družbe. Le-ta in konsolidirano poročanje o donosih iz njenih naložb sta vplivala tudi na 17-odstotno rast prihodkov od ostalih finančnih sredstev, ki so dosegli 202,6 milijona evrov. Višji, in sicer za 46 odstotkov, so bili tudi čisti neiztrženi dobički naložb življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje. Dosegli so 92,9 milijona evrov.

Konsolidirani finančni odhodki v vrednosti 180,4 milijona evrov so se povečali za 199 odstotkov. Odhodki od finančnih sredstev v povezanih družbah so dosegli 1,2 milijona evrov (leto prej 71 tisoč evrov). Največji strukturni delež predstavljajo odhodki od ostalih finančnih sredstev, 95,8 milijona evrov. Njihova visoka rast (indeks 235) je predvsem posledica spremembe poštene vrednosti v višini 49,5 milijona evrov (indeks 384) zaradi aktivnega trgovanja in cenovnih sprememb. Izgube pri prodaji finančnih sredstev v višini 21,8 milijonov evrov (indeks 220) so dodatno prispevale k povečanju odhodkov in so prav tako posledica visokih cenovnih nihanj in aktivnega trgovanja. Povečale so se tudi čiste neiztržene izgube naložb življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje, v višini 83,4 milijona evrov (indeks 427). Trajne slabitve v vrednosti 3,8 milijona evrov so bile za 40 odstotkov nižje kot leto prej. 

Donosi od finančnih naložb (brez donosov naložb življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje) so razlika med prihodki in odhodki od finančnih sredstev. Dosegli so 111,1 milijona evrov in so bili za 16 odstotkov nižji kot preteklo leto. Razlog za nižji donos je predvsem negativen učinek iz naslova spremembe poštene vrednosti. Donosi od finančnih naložb vplivajo tudi na višino zavarovano-tehničnih rezervacij ter na poslovni izid Skupine. Vpliv donosov od naložb na poslovni izid pred obdavčitvijo je opredeljen v točki Sprememba drugih zavarovalno-tehničnih rezervacij ter ostali prihodki in odhodki (tabela Struktura poslovnega izida Skupine Triglav pred obdavčitvijo).

Donosi od finančnih naložb Skupine Triglav (brez naložb življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje) v letih 2013–2015


Sprememba drugih zavarovalno-tehničnih rezervacij ter ostali prihodki in odhodki

Sprememba drugih zavarovalno-tehničnih rezervacij je obsegala 60,3 milijona evrov, 1 odstotek več kot leto prej. Pri tem je sprememba matematičnih rezervacij znašala 60,6 milijona evrov (58,6 milijona evrov v letu 2014), sprememba drugih rezervacij pa –296 tisoč evrov (1,1 milijona evrov leto prej). 

Sprememba zavarovalno-tehničnih rezervacij zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje, je dosegla −1,9 milijona evrov (23,8 milijona v letu 2014) zaradi zmanjšanja vrednosti naložb, na katere je vezano premoženje teh zavarovanj. Odhodki za bonuse in popuste so ostali na približno enaki ravni, kot so bili leto prej (indeks 100) in so znašali 10,2 milijona evrov.

Drugi zavarovalni prihodki so bili nižji za 15 odstotkov in so znašali 7,4 milijona evrov. Tudi drugi prihodki so bili nižji, in sicer za 8 odstotkov, dosegli so 77,3 milijona evrov. Drugih zavarovalnih odhodkov je bilo za 11 odstotkov manj, znašali so 18,2 milijona evrov, drugi odhodki pa so bili višji za 3 odstotke, dosegli so 82,9 milijona evrov.

Izkaz poslovnega izida Skupine Triglav za poslovno leto 2015 – po MSRP

 

2015

2014

Indeks

Čisti prihodki od zavarovalnih premij

839.167.224

819.864.481

102

    - obračunane kosmate zavarovalne premije

919.116.265

888.246.603

103

    - obračunana premija, oddana v pozavarovanje in sozavarovanje

-77.045.634

-73.316.563

105

    - sprememba prenosnih premij

-2.903.407

4.934.441

 

Prihodki od finančnih sredstev

300.908.574

236.378.245

127

Prihodki od finančnih sredstev v povezanih družbah

5.454.600

147.755

3.692

   - dobiček iz naložb v kapital pridruženih in skupaj obvladovanih družb, obračunan z uporabo kapitalske metode

1.024.797

147.755

694

   - dobički od prodaje

4.429.803

0

0

Prihodki od drugih finančnih sredstev

202.577.180

172.738.610

117

   - obresti

71.242.548

73.244.445

97

   - dividende

3.218.520

4.843.275

66

   - spremembe poštene vrednosti

39.290.809

26.799.233

147

   - dobički od prodaje

77.477.505

60.089.485

129

   - drugi finančni prihodki

11.347.798

7.762.172

146

Čisti neiztrženi dobički naložb življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje

92.876.794

63.491.880

146

Drugi zavarovalni prihodki

7.430.958

8.744.516

85

   - prihodki od provizij

2.494.636

4.110.851

61

   - drugi prihodki od zavarovalnih poslov

4.936.322

4.633.665

107

Drugi prihodki

77.260.256

84.197.373

92

Čisti odhodki za škode

570.343.294

594.726.608

96

   - obračunani kosmati zneski škod

594.840.516

615.722.529

97

   - obračunani deleži pozavarovateljev in sozavarovateljev

-23.535.397

-20.330.306

116

   - spremembe škodnih rezervacij

-8.430.995

-8.443.475

100

   - odhodki iz izravnalne sheme dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj

7.469.170

7.777.860

96

Sprememba drugih zavarovalno-tehničnih rezervacij (brez NT)

60.340.392

59.648.824

101

Sprememba zavarovalno-tehničnih rezervacij zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje 

-1.882.145

23.841.561


Odhodki za bonuse in popuste

10.202.959

10.219.321

100

Obratovalni stroški

201.796.133

199.423.503

101

   - stroški pridobivanja zavarovanj

136.158.419

135.886.064

100

   - drugi obratovalni stroški

65.637.714

63.537.439

103

Odhodki od finančnih sredstev in obveznosti

180.367.256

60.278.747

299

Odhodki od finančnih sredstev in obveznosti v povezanih družbah

1.160.415

70.574

1.644

   - izguba iz naložb v kapital pridruženih in skupaj obvladovanih družb, obračunana z uporabo kapitalske metode

295.258

70.574

418

   - izgube pri prodaji finančnih sredstev

865.153

0

0

   - trajne oslabitve

4

0

0

Odhodki od drugih finančnih sredstev in obveznosti

95.773.879

40.689.456

235

   - obresti

2.177.446

2.948.802

74

   - sprememba poštene vrednosti

49.537.301

12.897.286

384

   - izgube pri prodaji finančnih sredstev

21.803.897

9.930.193

220

   - trajne oslabitve

3.827.445

6.341.300

60

   - drugi finančni odhodki

18.427.790

8.571.875

215

Čiste neiztržene izgube življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje

83.432.962

19.518.717

427

Drugi zavarovalni odhodki

18.212.146

20.349.159

89

Drugi odhodki

82.909.300

80.285.864

103


 

 


Poslovni izid pred obdavčitvijo

102.477.677

100.411.028

102

Odhodek za davek

13.616.483

14.728.560

92

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja

88.861.194

85.682.468

104

Čisti poslovni izid lastnikov obvladujoče družbe

88.825.435

85.388.016

104

Čisti poslovni izid neobvladujočih deležev

35.759

294.452

12


Kazalniki finančnega rezultata Skupine Triglav

Kazalniki finančnega rezultata

Leto 2015

Leto 2014

Leto 2013

Škodni količnik

62,5 %

66,2 %

61,7 %

Odhodkovni količnik

30,3 %

30,0 %

29,3 %

Kombinirani količnik

92,8 %

96,3 %

91,0 %

Delež kosmatih obratovalnih stroškov zavarovalne dejavnosti v obračunani kosmati zavarovalni premiji

25,2 %

26,0 %

25,6 %

Obračunana kosmata zavarovalna premija na zaposlenega v zavarovalnici * (v EUR)

209.796

199.516

204.330


Struktura poslovnega izida Skupine Triglav pred obdavčitvijo*


Leto 2015

Leto 2014

 

Premoženje

Življenje

Zdravstvo

Skupaj

Premoženje

Življenje

Zdravstvo

Skupaj

Poslovni izid iz zavarovalno-tehničnega dela

32.997.841

10.557.172

3.575.415

47.130.428

11.623.361

9.348.685

9.503.083

30.475.129

Poslovni izid iz finančnih naložb

36.062.917

12.987.149

1.899.836

50.949.902

59.185.707

7.400.125

2.134.591

68.720.423

Poslovni izid zavarovalne dejavnosti pred obdavčitvijo

69.060.758

23.544.321

5.475.251

98.080.330

70.809.068

16.748.810

11.637.674

99.195.552

Poslovni izid nezavarovalne dejavnosti4.397.347
1.215.476

Poslovni izid pred obdavčitvijo skupaj102.477.677
100.411.028

*Dobiček iz donosa od finančnih naložb je zmanjšan za donos, ki ga zavarovalnice Skupine zagotavljajo zavarovalcem življenjskih zavarovanj v obliki zagotovljenega donosa, določenega v zavarovalnih pogodbah. Dodatno je donos od finančnih naložb zmanjšan tudi za višino povečanja matematičnih rezervacij zaradi znižanja interno določene maksimalne obrestne mere, ki se uporablja za vrednotenje obveznosti življenjskih zavarovanj.

Struktura poslovnega izida Skupine Triglav pred obdavčitvijo v letih 2014 in 2015


Struktura poslovnega izida Skupine Triglav pred obdavčitvijo po skupinah zavarovanjDobro poslovanje je značilno tudi za Zavarovalnico Triglav, ki je poslovno leto prav tako zaključila z dobičkom. Čisti poslovni izid je za 28 odstotkov višji kot leto prej in je dosegel 58,5 milijona evrov. Povečal se je tudi poslovni izid pred obdavčitvijo, in sicer za 19 odstotkov, na 68,4 milijona evrov. Čista dobičkonosnost kapitala je znašala 10,9 odstotka in je bila za 2,2 odstotne točke višja kot leto prej. 

Kombinirani količnik premoženjskih zavarovanj je dosegel 86,2 odstotka. Njegova vrednost se je izboljšala za kar 8,5 odstotne točke v primerjavi z letom 2014, ko smo beležili izredne množične škodne dogodke. 

Prihodki od zavarovalnih premij, odhodki za škode in obratovalni stroški

Čisti prihodki od zavarovalnih premij (izračunani iz obračunanih kosmatih zavarovalnih in sozavarovalnih premij, zmanjšanih za pozavarovalni del in popravljeni za spremembo kosmate prenosne premije, ki je korigirana za delež pozavarovateljev v prenosni premiji) so bili za 2 odstotka nižji kot leto prej in so dosegli 517,0 milijonov evrov. Čisti prihodki premoženjskih zavarovalnih premij so bili za 4 odstotke nižji kot preteklo leto, medtem ko so pri življenjskih zavarovanjih ostali približno na ravni preteklega leta (indeks 100). Obračunane kosmate zavarovalne premije za deleže iz pozavarovanja in sozavarovanja so bile za 8 odstotkov višje kot leto prej in so znašale 72,5 milijona evrov. Prirast čistih prenosnih premij je dosegel 3,2 milijona evrov ali 26 odstotkov manj kot leto prej. 

Čisti odhodki za škode (kosmati zneski škod, povečani za cenilne stroške, zmanjšani za pozavarovalni in sozavarovalni del in regresne terjatve ter popravljeni za spremembo kosmatih škodnih rezervacij, ki so korigirane za delež pozavarovateljev in sozavarovateljev na teh rezervacijah) so izkazani v višini 349,6 milijona evrov in za 11 odstotkov nižji kot preteklo leto. Za Zavarovalnico Triglav je bilo leto 2015 namreč ugodno glede škodnih dogodkov, medtem ko so predhodno zaznamovali izredni škodni dogodki. Pri premoženjskih zavarovanjih so se čisti odhodki za škode znižali za 15 odstotkov in pri življenjskih zavarovanjih za 5 odstotkov. Obračunani deleži pozavarovateljev in sozavarovateljev v kosmatih škodah so bili v primerjavi s predhodnim letom višji za 20 odstotkov in znašajo 24,9 milijona evrov. Sprememba čistih škodnih rezervacij je znašala –16,1 milijona evrov (−8,4 milijona preteklo leto). 

Obratovalni stroški (stroški pridobivanja zavarovanj in drugi obratovalni stroški) v višini 137,9 milijona evrov so ostali približno na ravni preteklega leta (indeks 100). Stroški pridobivanja zavarovanj so dosegli 99,6 milijona evrov (indeks 100), drugi obratovalni stroški pa 38,3 milijona evrov (indeks 99).  

Prihodki in odhodki od finančnih sredstev

Primerjava z letom prej pokaže, da so bili prihodki od finančnih sredstev 30 odstotkov višji, znašali so 274,9 milijona evrov. Prihodki od finančnih sredstev v povezanih družbah so dosegli 31,7 milijona evrov (leto prej 2,4 milijona evrov). Občutno povišanje izvira predvsem iz izplačila dividend odvisnih družb Slovenijales in Triglav Naložbe. Prihodki od ostalih finančnih sredstev so bili 3 odstotke višji in so znašali 151,3 milijona evrov. Visoko rast (indeks 145) so dosegli čisti neiztrženi dobički naložb življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje, v višini 91,9 milijona evrov. 

Finančni odhodki, ki jih je bilo za 200,1 milijona evrov, so se povečali za 189 odstotkov. Odhodki od finančnih sredstev v povezanih družbah v vrednosti 47,3 milijona evrov so bili višji za 114 odstotkov, predvsem zaradi trajnih slabitev nekaterih odvisnih družb zaradi njihovega poslovanja, ki je bilo slabše od načrtovanega. Odhodki od ostalih finančnih sredstev in obveznosti so se povečali za 151 odstotkov, na 69,3 milijona evrov. Čiste neiztržene izgube naložb življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje, so bile višje za 327 odstotkov in so dosegle 83,4 milijona evrov.

Donosi od naložb (brez donosov naložb življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje), so razlika med prihodki in odhodki od finančnih sredstev. Dosegli so 66,4 milijona evrov in so bili za 33 odstotkov nižji kot preteklo leto. Razlog za nižji donos so predvsem trajne slabitve finančnih naložb v skupni vrednosti 46,6 milijona evrov (26,0 milijonov evrov več kot leto prej) in nižji obrestni prihodki v vrednosti 9,5 milijona evrov, kar predstavlja 0,5-odstotno znižanje zahtevanih donosov do zapadlosti. 

Donosi od finančnih naložb Zavarovalnice Triglav (brez naložb življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje) v letih 2013–2015


Sprememba drugih zavarovalno-tehničnih rezervacij je obsegala 39,3 milijona evrov, 33 odstotkov manj kot preteklo leto. Pri tem je sprememba matematičnih rezervacij znašala 40,0 milijonov evrov (indeks 71) in sprememba drugih rezervacij -737 tisoč evrov (2,2 milijona evrov leto prej). 

Sprememba zavarovalno-tehničnih rezervacij zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje, je dosegla −4,0 milijone evrov (22,6 milijona evrov preteklo leto) zaradi zmanjšanja vrednosti naložb, na katere je vezano premoženje teh zavarovanj. Odhodkov za bonuse in popuste je bilo za 8,3 milijona evrov (indeks 96).

Drugi zavarovalni prihodki v višini 17,7 milijona evrov so bili za 5 odstotkov višji, od tega so prihodki od provizij znašali 13,0 milijonov evrov (indeks 103). Drugi prihodki so bili nižji za 13 odstotkov in so dosegli 9,3 milijona evrov. Drugih zavarovalnih odhodkov je bilo za 7,8 milijona evrov (indeks 65) in drugih odhodkov za 11,6 milijona evrov (indeks 110).

Izkaz poslovnega izida Zavarovalnice Triglav za poslovno leto 2015 – po MSRP

 

2015

2014

Indeks

Čisti prihodki od zavarovalnih premij

517.040.236

529.727.190

98

   - obračunane kosmate zavarovalne premije

586.260.945

592.619.451

99

   - obračunana premija, oddana v pozavarovanje in sozavarovanje

-72.460.618

-67.287.154

108

   - sprememba prenosnih premij

3.239.909

4.394.893

74

Prihodki od finančnih sredstev

274.883.169

212.013.745

130

Prihodki od finančnih sredstev v povezanih družbah

31.688.139

2.441.318

1.298

   - obresti

1.985.141

2.193.168

91

   - dividende

29.318.186

239.834

12.224

   - dobički od prodaje

376.413

0

0

   - drugi finančni prihodki

8.399

8.317

101

Prihodki od ostalih finančnih sredstev

151.322.413

146.293.090

103

   - obresti

48.917.584

58.371.048

84

   - dividende

2.484.054

3.544.526

70

   - spremembe poštene vrednosti

26.253.436

26.454.746

99

   - dobički od prodaje

68.541.989

54.194.732

126

   - drugi finančni prihodki

5.125.350

3.728.038

137

Čisti neiztrženi dobički naložb življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje

91.872.617

63.279.337

145

Drugi zavarovalni prihodki

17.683.831

16.878.496

105

   - prihodki od provizij

12.996.626

12.557.361

103

   - drugi prihodki od zavarovalnih poslov

4.687.205

4.321.135

108

Drugi prihodki

9.258.952

10.639.169

87


 
 
 
Čisti odhodki za škode

349.598.310

392.038.267

89

   - obračunani kosmati zneski škod

390.567.557

421.121.575

93

   - obračunani deleži pozavarovateljev in sozavarovateljev

-24.918.956

-20.710.778

120

   - spremembe škodnih rezervacij

-16.050.291

-8.372.531

192

Sprememba drugih zavarovalno-tehničnih rezervacij 

39.257.225

58.391.620

67

Sprememba zavarovalno-tehničnih rezervacij zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje

-4.032.292

22.619.358Odhodki za bonuse in popuste

8.265.040

8.632.089

96

Obratovalni stroški

137.861.969

138.439.417

100

   - stroški pridobivanja zavarovanj

99.608.988

99.854.627

100

   - drugi obratovalni stroški

38.252.981

38.584.790

99

Odhodki od finančnih sredstev in obveznosti

200.067.115

69.149.319

289

Odhodki od finančnih sredstev in obveznosti v povezanih družbah

47.292.586

22.048.541

214

   - izgube pri prodaji finančnih sredstev

882.000

1.503.668

59

   - trajne oslabitve

46.351.490

20.524.904

226

   - drugi finančni odhodki

59.096

19.968

296

Odhodki od ostalih finančnih sredstev in obveznosti

69.341.567

27.582.062

251

   - obresti

1.900.242

2.280.291

83

   - spremembe poštene vrednosti

34.068.361

10.723.661

318

   - izgube pri prodaji finančnih sredstev

20.502.755

8.433.700

243

   - trajne oslabitve

231.310

38.459

601

   - drugi finančni odhodki

12.638.899

6.105.951

207

Čiste neiztržene izgube življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje

83.432.962

19.518.717

427

Drugi zavarovalni odhodki

7.835.999

11.997.644

65

Drugi odhodki

11.579.325

10.494.816

110


 
 
 
Poslovni izid pred obdavčitvijo

68.433.497

57.496.069

119

Odhodek za davek

9.927.679

11.883.488

84

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja

58.505.818

45.612.581

128


Kazalniki finančnega rezultata Zavarovalnice Triglav 

Kazalniki finančnega rezultata

Leto 2015

Leto 2014

Leto 2013

Dobičkonosnost kapitala

10,9 %

8,7 %

9,6 %

Škodni količnik

55,2 %

63,5 %

55,4 %

Odhodkovni količnik

31,0 %

31,2 %

29,9 %

Kombinirani količnik

86,2 %

94,7 %

85,3 %

Razmerje med kosmatimi obratovalnimi stroški in obračunano kosmato zavarovalno premijo

27,5 %

27,5 %

26,6 %