Izkaz finančnega položaja

v EURSkupina Triglav

Zavarovalnica Triglav


31. 12. 2016

31. 12. 2015

31. 12. 2016

31. 12. 2015


SREDSTVA

3.574.885.423

3.493.456.800 

2.740.333.045

2.685.432.591


Neopredmetena sredstva

73.823.588

70.132.332 

55.884.567

53.143.644


Opredmetena osnovna sredstva

107.933.428

121.810.360 

66.230.456

67.034.994


Odložene terjatve za davek

15.793.114

15.993.688 

0

0


Naložbene nepremičnine

95.842.720

79.475.283 

49.611.417

52.870.808


Finančne naložbe v odvisnih družbah

0

130.632.438

134.689.036


Finančne naložbe v pridruženih družbah

6.826.400

6.939.700 

9.503.047

7.259.875


Finančna sredstva

2.974.303.281

2.873.436.783 

2.246.543.870

2.194.440.477


Finančne naložbe:

2.514.320.459

2.408.702.860 

1.812.500.601

1.747.850.916


– v posojila in depozite

148.731.638

183.872.219 

82.397.894

108.581.747


– v posesti do zapadlosti

231.342.393

242.406.400 

168.983.706

178.250.255


– razpoložljive za prodajo

1.738.043.072

1.607.681.638 

1.365.449.446

1.268.278.321


– vrednotene po pošteni vrednosti prek poslovnega izida

396.203.356

374.742.603 

195.669.555

192.740.593


Sredstva zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje

459.982.822

464.733.923 

434.043.269

446.589.561


Znesek zavarovalno-tehničnih rezervacij, prenesen pozavarovateljem

77.084.783

68.724.305 

76.455.107

69.935.394


Terjatve

152.921.089

166.443.733 

75.869.085

95.716.726


– terjatve iz neposrednih zavarovalnih poslov

84.059.166

83.249.006 

58.491.603

57.959.013


– terjatve iz pozavarovanja in sozavarovanja

35.099.850

42.823.668 

7.538.096

12.219.198


– terjatve za odmerjeni davek

890.276

301.273 

0

0


– druge terjatve

32.871.797

40.069.786 

9.839.386

25.538.515


Druga sredstva

3.622.253

8.134.762 

1.949.412

2.791.679


Denar in denarni ustrezniki

65.714.474

47.928.768 

27.653.646

7.549.958


Nekratkoročna sredstva, namenjena za prodajo

1.020.293

34.437.086 

0

0
KAPITAL IN OBVEZNOSTI

3.574.885.423

3.493.456.800 

2.740.333.045

2.685.432.591


Kapital

744.349.747

704.044.499 

563.389.117

530.560.272


Kapital lastnikov obvladujoče družbe

733.955.514

692.925.865 

563.389.117

530.560.272


– osnovni kapital

73.701.392

73.701.392 

73.701.392

73.701.392


– kapitalske rezerve

53.488.690

54.955.912 

53.412.884

53.412.884


– rezerve iz dobička

305.535.457

300.945.466 

288.962.643

282.666.281


– rezerve za lastne delnice

364.680

452.880 

0

0


– lastne delnice

-364.680

-452.880 

0

0


– presežek iz prevrednotenja

87.735.128

77.567.319 

64.890.318

55.751.443


– zadržani čisti poslovni izid

173.192.869

104.503.874 

44.688.278

7.210.810


– čisti poslovni izid poslovnega leta

44.216.477

85.802.552 

37.733.602

57.817.462


– prevedbeni popravek kapitala

-3.914.499

-4.510.483 

0

0


– rezerve iz nekratkoročnih sredstev, namenjenih za prodajo

0

-40.167 

0

0


Neobvladujoči deleži kapitala

10.394.233

11.118.634 

0

0


Podrejene obveznosti

16.869.102

18.752.252 

21.103.108

21.101.278


Zavarovalno–tehnične rezervacije

2.203.105.224

2.143.395.211 

1.645.177.811

1.614.944.129


– prenosne premije

263.639.620

252.057.956 

188.487.876

180.558.991


– matematične rezervacije

1.273.538.608

1.219.737.727 

959.268.937

925.402.898


– škodne rezervacije

635.240.895

642.687.051 

471.240.775

486.247.722


– druge zavarovalno-tehnične rezervacije

30.686.101

28.912.477 

26.180.223

22.734.518


Zavarovalno–tehnične rezervacije v korist življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje

457.683.091

457.046.912 

431.125.308

438.920.157


Rezervacije za zaposlence

13.550.264

12.225.131 

10.547.514

9.189.038


Druge rezervacije

3.971.217

3.854.844 

689.669

381.762


Odložene obveznosti za davek

25.400.544

23.188.796 

7.065.409

6.268.154


Druge finančne obveznosti

5.288.693

3.784.282 

1.852.710

1.752.990


Obveznosti iz poslovanja

42.028.195

48.388.725 

24.451.951

23.886.713


– obveznosti iz neposrednih zavarovalnih poslov

16.020.020

16.617.928 

11.202.342

10.985.581


– obveznosti iz pozavarovanja in sozavarovanja

23.129.245

28.053.630 

11.507.586

10.264.596


– obveznosti za odmerjeni davek

2.878.930

3.717.167 

1.742.023

2.636.536


Ostale obveznosti

62.639.346

66.341.975 

34.930.448

38.428.098


Obveznosti, vezane na nekratkoročna sredstva v posesti za prodajo

0

12.434.173 

0

0


  Pretoči celotno Računovodsko poročilo