Skupina Triglav in Zavarovalnica Triglav v letu 2016

  • Skupina Triglav in Zavarovalnica Triglav, d.d. (v nadaljevanju tudi Zavarovalnica Triglav), sta poslovali uspešno in presegli načrtovane poslovne rezultate.
  • Skupina Triglav je sprejela novo strategijo za obdobje 2017–2020. 
  • Skupina Triglav in Zavarovalnica Triglav sta ohranili visoko raven finančne stabilnosti in dobičkonosnosti poslovanja.
  • Skupina Triglav je ohranila vodilno mesto na slovenskem trgu in v regiji Adria ter šesto mesto v srednji Evropi.
  • Njena bonitetna ocena se je izboljšala z »A−« na »A«, s stabilno srednjeročno napovedjo.
  • Nadaljevali sta se lastniška konsolidacija odvisnih družb in odprodaja deležev v družbah, katerih dejavnost ni skladna s strateškimi usmeritvami Skupine Triglav.

Ključni podatki o poslovanju Skupine Triglav

v milijonih EUR

 

2016

2015

2014

Indeks 

 

 

 

 

2016/2015

2015/2014

Obračunana kosmata zavarovalna in sozavarovalna premija

936,0

919,1

888,2

102

103

Čisti prihodki od zavarovalnih premij

849,6

839,2

819,9

101

102

Obračunani kosmati zneski škod

606,0

594,8

615,7

102

97

Čisti odhodki za škode

577,1

570,3

594,7

101

96

Kosmati obratovalni stroški

277,1

297,6

295,9

93

101

Poslovni izid pred obdavčitvijo

95,1

102,5

100,4

93

102

Čisti poslovni izid

82,3

88,9

85,7

93

104

Čisti poslovni izid lastnikov obvladujoče družbe

81,9

88,8

85,4

92

104

Stanje zavarovalno-tehničnih rezervacij na zadnji dan leta

2.660,8

2.600,4

2.333,7

102

111

Kapital na zadnji dan leta

744,3

704,0

688,1

106

102

Kapital lastnikov obvladujoče družbe na zadnji dan leta

734,0

692,9

681,4

106

102

Čista dobičkonosnost kapitala

11,37 %

12,77 %

13,40 %

89

95

Čista dobičkonosnost kapitala lastnikov obvladujoče družbe

11,48 %

12,93 %

13,49 %

89

96

Število zaposlenih na zadnji dan leta

5.046

5.379

5.406

94

100

Čisti dobiček na delnico (v EUR)

3,62

3,91

3,77

93

104


Ključni podatki o poslovanju Zavarovalnice Triglav

v milijonih EUR

 

2016

2015

2014

Indeks

 

 

 

 

2016/2015

2015/2014

Obračunana kosmata zavarovalna in sozavarovalna premija

593,1

586,3

592,6

101

99

Čisti prihodki od zavarovalnih premij

509,8

517,0

529,7

99

98

Obračunani kosmati zneski škod

391,2

390,6

421,1

100

93

Čisti odhodki za škode

350,7

349,6

392,0

100

89

Kosmati obratovalni stroški

164,5

161,0

162,7

102

99

Poslovni izid pred obdavčitvijo

83,4

68,4

57,5

122

119

Čisti poslovni izid

75,3

58,5

45,6

129

128

Stanje zavarovalno-tehničnih rezervacij na zadnji dan leta

2.076,3

2.053,9

2.060,0

101

100

Kapital na zadnji dan leta

563,4

530,6

544,0

106

98

Število zaposlenih na zadnji dan leta

2.335

2.341

2.365

100

99

Čista dobičkonosnost kapitala

13,77 %

10,89 %

8,74 %

126

125

Knjigovodska vrednost delnice (v EUR)

24,78

23,34

23,93

106

98

Čisti dobiček na delnico (v EUR)

3,31

2,57

2,01

129

128


Pretoči celotno poglavje Skupina Triglav in Zavarovalnica Triglav v letu 2016

Kontakt za vprašanja o vsebini pričujočega poročila:

Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljubljana
Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana
Tomaž Žust, direktor službe za strateško načrtovanje in kontroling
Telefon: ++386 (1) 47 47 449
Faks: ++386 (1) 23 16 456
Elektronski naslov: tomaz.zust@triglav.si